1

اولین برنامه ای که با زبان پایتون نووشته می شود چه نام دارد؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

اولین برنامه ای که با زبان پایتون نووشته می شود چه نام دارد؟

بهطور معمول اولین برنامهای که در یک زبان جدید نوشته مـیشـود، “!aWorld,Hello” نام دارد، زیرا تمام کاری که انجام میدهد نمایش کلمات !World, Hello اسـت. در پـایتون ایـن برنامه به صورت زیر است:
print “Hello, World!”
این مثالی برای دستور چاپ است که در حقیقت چیزی را بر روی کاغذ چاپ نمـیکنـد بلکـه
تنها مقداری را بر روی صفحۀ تصویر نشان میدهد. در این مثال نتیجه چاپ کلمات زیر است:
Hello, World!

علامت کوتیشن در برنامه شروع و پایان مقدار را مشخص میکند و در نتیجۀ برنامه (خروجـی)
ظاهر نمیشوند. بعضــی از مــردم در مــورد کیفیــت یــک زبــان برنامــهنویســی بــر اســاس ســادگی برنامــۀ “!aWorld,Hello “قضاوت میکنند. با این استاندارد، پایتون زبان خوبی است.

برای اموزش های ویدیویی زبان پایتون به بستر ویدیو های اموزشی بروید

بستر اموزش های ویدویی 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .