4

شرح اهداف عمده مدیریت منابع انسانی در مدیریت بازرگانی چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

با عرض سلام و درود ممنون بابت سوالی که پرسیدین

در جواب باید عرض کنم ابتدا باید برای کاربران عزیز منظور از مدیریت منابع انسانی را شرح دهیم .

در این مبحث به تجزیه و تحلیل شغل خواهیم پرداخت و در مباحث بعدی به ترتیب به سوال شما پاسخ خواهم داد .

شناخت وظایف،مسئولیت ها و مشاغل محوله به کارکنان، از طریق تجزیه ، طراحی و طبقه بندی مشاغل صورت می
گیرد.
تعریف اول از تجزیه شغل :
عبارت از جمع آوری اطلاعات به منظور پی بردن به ماهیت مشاغل در یک سازمان می باشد.
تعریف دوم از تجزیه شغل :
عبارت است از مراحلی برای تشخیص خصوصیات و ویژگی های لازم برای انجام موفقیت آمیز یک شغل و بررسی
شرایطی که شغل در آن انجام می پذیرد .
سوالات اساسی مرتبط با تجزیه شغل :
1 -چه نوع کارها و فعالیت هائی اجزاء و عناصر تشکیل دهنده شغل می باشند؟
2 -چگونه این کارها و فعالیت ها باید به انجام برسد؟
3 -شاغل باید از نظر دانش ، مهارت و یا رفتار چگونه باشد.
هدف از انجام تجزیه شغل :
هدف از انجام تجزیه شغل ، تهیه و تنظیم دو فرم اساسی شرح شغل وشرایط احراز مشاغل می باشد.
برخی از اصطلاحات تجزیه شغل :
1 – کار: عبارت است از اجزای تشکیل دهنده یک وظیفه .
2 – وظیفه: عبارت است ازقسمتی از فعالیت های جسمی و یا فکری محوله به فرد در سازمان .
3 – شغل: عبارت است از وظایف مشابه و مرتبطی که به عهده یک فرد درمقابل دریافت حقوق و دستمزد
گذارده می شود.
4 – پست: عبارت است از جایگاه سازمانی افراد.
5 – شرح شغل: عبارت است از خلاصه ای از اطلاعات مربوط به یک شغل خاص که معرف آن شغل باشد.
6 – شرایط احراز مشاغل: عبارت است از اطلاعاتی که که از تجزیه شغل و شرح شغل به دست آید.
7 – حرفه: عبارت است از گروهی از مشاغل مشابه.
روش های تجزیه شغل :
الف) مشاهده
ب ) مصاحبه
ج ) پرسشنامه

نتایج حاصل از تجزیه شغل:
تهیه و تنظیم فرم های شرح شغل و شرایط احراز شغل در واقع نتایج حاصل از تجزیه شغل به شمار می آید.
ویژگی فرم های شرح شغل:
فرم های ( شرح شغل ) باید گویا، رسا ،قابل فهم ،کوتاه ، ساده و مرتبط با موضوع باشد .
اطلاعات مندرج در فرم های شرح شغل:
در فرم های شرح شغل باید اطلاعاتی که بتواند شغل را به خوبی به متصدیان بشناساند،درج شود.
فرم شرایط احراز شغل:
این فرم حاوی کلیه شرایط و ویژگی های فردی لازم برای انجام موفقیت آمیز شغل می باشد.
نکات قابل توجه در زمان تهیه فرم شرایط احراز شغل:
– جلوگیری از عدم انعطاف در تعیین شرایط احراز مشاغل – پرهیز از اغراق در شرایط لازم برای احراز شغل
کاربرد های مختلف تجزیه شغل:
الف) جذب و گزینش
ب ) آموزش و بهسازی
ج ) رسیدگی به شکایات و ایجاد نظم
الف) جذب و گزینش
مسئولین جذب و گزینش سازمان پس از مطالعه فرم های شرح شغل و شرایط احراز مشاغل ، مصاحبه ها و آزمون
های استخدامی را متناسب با مشاغل، طراحی می نمایند.
ب) آموزش و بهسازی
بر مبنای اطلاعات حاصل از تجزیه شغل می توان برای ارائه آموزش های مورد نیاز به کارکنان برنامه ریزی نمود.
ج) رسیدگی به شکایات و ایجاد نظم
شرح شغل می تواند شکایات پرسنلی را کاهش داده و از تداخل وظایف جلوگیری نموده و استاندارد های انجام کار را تعریف نماید .

طبقه بندی مشاغل:
تعریف طبقه بندی مشاغل:
عبارت است از دسته بندی مشاغل و قراردادن مشاغلی که دارای صفات و خصوصیات مشترکی هستند در یک طبقه.
برخی از اصطلاحات طبقه بندی مشاغل
1-ب) رسته شغلی
2-ب) رسته فرعی
3-ب) رشته شغلی
4-ب) طبقه شغلی
5-ب) گروه شغلی
6-ب) شرح طبقه شغلی
7-ب) طرح طبقه بندی مشاغل
1-ب) رسته شغلی:
عبارت است ازمجموعه رسته های فرعی مشاغل،رشته و طبقات شغلی است که بدلیل وابستگی به یکدیگر یک کادر
وسیع حرفه ای را تشکیل می دهند.
2-ب) رسته فرعی:
عبارت است از رشته های شغلی که از لحاظ نوع کار ، حرفه و شرایط احراز وابستگی بیشتری نسبت به هم دارند.
3-ب) رشته شغلی:
یک یا چند طبقه شغلی است که از لحاظ نوع کار تا حدی مشابه بوده لیکن از نظر ارزش و اهمیت و دشواری انجام
کار دارای سطوح مختلفی باشند.
4-ب) طبقه شغلی:
یک یا چند پست است که از نظر وظایف و مسئولیت ها و دشواری کار بایکدیگر مشابه بوده و دارای خصوصیات
چهارگانه ای که قبلا” ذکر شد باشند.
5-ب) گروه شغلی:
عبارت است از سطوح مختلف طبقات شغلی که حداقل و حداکثر حقوق طبقات شغلی مربوط را تعیین نماید.
6-ب) شرح طبقه شغلی:
شرح مکتوب و مدونی است که حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغل بوده و به تصویب مراجع قانونی مربوط رسیده
باشد.

7-ب) طرح طبقه بندی مشاغل:
اصطلاحی است که برای ایجاد یک نظام متحد الشکل در زمینه پست های سازمانی دریک سازمان به کار می رود
8-ج)طرح طبقه بندی مشاغل در ایران
بر اساس قانون استخدام کشوری سال 1301 ، مشاغل مشمولآن قانون ، با استفاده از روش رتبه بندی به 9 طبقه
تقسیم گردید.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .