0

اندازه گیری عمق و حجم و موثر توسط  دستگاه em38 چگونه انجام می شود؟

روشهای اندازه گیری عمق و حجم و موثر توسط  دستگاه em38 به چند گونه است

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

اندازه گیری عمق و حجم و موثر توسط  دستگاه em38 چگونه انجام می شود؟

عمق و حجم موثر اندازه گیری ها تووسط دستگاه EM38

عمق موثر اندازه گیری دستگاه EM38 مدل GeONICE برای وضیعت های قرار گیری افقی و عمودی دستگاه (شکل 5) بر روی سطح خاک یا در مجاورت ان به ترتیب حدود 1 و 2متر می باشد. عرض موثر اندازه گیری ها به حدود 0/5 متر از طرفین و نیز دوانتهای دستگاه می رسد بنابراین این دستگاه اندازه گیری را در یک حجم بیضی شکل از خاک با طول حدود 2 متر و عرض حدود 1 متر و عمق متغیر Z انجام می دهد . مقادیر Z در شکل شماره 5 امده است. لازم به ذکر است که تمامی عمق خاک به طور مساوی در اندازه گیری ها مشارکت نمی کند. این مطلب در ادامه توضیح داده شده است.

مقادیر اندازه گیری شده ECa توسط دستگاه EM38 به صورت خطی با تغییرات شوری در عمق خاک وابسته نیست، بلکه همان طوری که قبلا بیان گردیده یک مقدار وزنی وابسته به عمق را اندازه گیری می نماید مه بصورت ECa نشان داده می شود. نمودار تئوری مربوط به توزیع این فاکتور وزنی برای یک خاک همگن در شکل 4 نشان داده شده است. این توزیع ها نشان می دهد که اندازه _ گیری های EMh و EMv مستقل از یکدیگر نیستند؛ بلکه این دو مقدار مرتبط با یکدیگر می باشد ، اما این ارتباط در سطح خاک (مانند 30_0 سانتی متر) زیاد نمی باشد. مقادیر شوری خاک در اعماق 0/3 _ 0/6_0/3 ، 0/9_0/6 و 1/2_0/9 متر به ترتیب به میزان حدود 43،21، 10 و 6 درصد در تعیین مقدار ECA که با دستگاه EM38 در وضیعتی افقی و یک خاک با نیمرخی همگن فرانت می گردد ، مشارکت دارند (Rhoades and corwint 1981) بنابراین هدایت الکتریکی ظاهری خاک که بصورت وزنی وابسته به عمق نیز می باشد (ECa) و با دستگاه EM38 در وضیعتی افقی اندازه گیری شده است ، به تقریب توسط رابطه زیر یا هدایت الکتریکی ظاهری خاک (ECa) در هریک از اعماق خاک ارتباط پیدا می کند:

ECa= 0.43ECa.0-03+0.21ECa.0.3-0.6+ 0.1ECa.0.6-0.9+0.06ECa. 0.9ECa 0.9-1.3 +0.2ECa<12.

و به همین صورت مقدار قرائت شده در وضعیت عمودی توسط دستگاه نیز به ترتیب یا اعمال ضرایب 17،21،14 و 10 قابل محاسبه است. مطالعات اخیر نشان می دهد که اجزاء این معادله برای نیمرخ های غیر همگن خاک صدق نمی کنند. وقتی شوری خاک از حدود 2DS/M تجاوز کند، قرائت های EMv و EMh که توسط دستگاه انجام میشوند کاملا متفاوت از مقدار واقعی EMa خواهند بود. حتی در خاک های همگن نیز چنین است. این نکته در شکل 6 نشان داده می شود. به همین دلیل به طور کلی روش هایی که به صورت تئوری یک سری توابع وزنی را برای نیمرخ های یکنواخت خاک (uniform profile) پیشنهاد نموده اند در عمل قابل استفاده نخواهند بود. (مانند روش Slavich 1990) و روش هایی باید مورد استفاده قرار گیرند کهاثر غیر یکنواختی در نیمرخ خاک را در توابع شان لحظ کرده باشند.

منبع :

  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز ملی تحقیقات شوری

جهت خرید دستگاه پایش شوری خاک به کمک هدایت گر الکرومغناطیسی EM38 وارد بستر خدمات کشاورزی شوید . بستر خدمات کشاورزی 

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .