بازدید: 51ایران-اسلام
0

الزامات الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت از دیدگاه رهبری

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

الزامات الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت از دیدگاه رهبری

استقلال

یک از الزامات ما این است : هر الگوی پیشرفت بایستی تضمین کننده ی استقلال کشور باشد ؛ این باید به عنوان یک شاخص به حساب بیاید . هر الگویی از الگو های طراحی شونده ی برای پیشرفت که کشور را وابسته کند ، ذلیل کند و دنباله رو کشور های مقتدر و دارای قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی بکند ، مردود است . یعنی استقلال ، یکی از الزامات حتمی مدل پیشرفت در دهه ی پیشرفت و توسعه است . پیشرفت ظاهری _ با وابسته شدن در سیاست و اقتصاد و غیره پیشرفت محسوب نمی شود .

همخوانی با تاریخ و فرهنگ ایرانی 

پیشرفت برای همه ی  کشور ها و همه ی جوامع عالم ، یک الگوی واحد ندارد . پیشرفت یک معنای مطلق ندارد ؛ شرایط گوناگون _ شرایط تاریخی ، شرایط جغرافیایی ، شرایط جغرافیای سیاسی ، شرایط طبیعی ، شرایط انسانی و شرایط زمانی و مکانی _ در ایجاد مدل های پیشرفت ، اثر می گذارد . ممکن است یک مدل پیشرفت برای فلان کشور یک مدل مطلوب باشد ؛ بنابراین یک مدل واحدی برای پیشرفت وجود ندارد که ما ان را پیدا کنیم ، سراغ ان برویم و همهی اجزای ان الگو را در خدمان ایجاد کنیم و در کشورمان پیاده کنیم ؛ چنین چیزی نیست . پیشرفت در کشور ما _ با شرایط تاریخی ما ، با شرایط جغرافیای ما ، با اوضاع سرزمینی ما ، با وضع ملت ما ، با اداب ما ، با فرهنگ ما و با میراث ما _ الگوی ویژه ی خود را دارد ؛ باید جست و جو کنیم و ان الگو را پیدا کنیم . ان الگو ما را به پیشرفت خواهد رساند .

همراهی توسعه مادی و معنوی 

کسانی دنیا را اصل بدانند و اخرت را فراموش کنند ؛ یعنی همهی تلاش جامعه و برنامه ریزان و سیاست گذاران و حکومت ، برای این باشد که زندگی مردم را از لحاظ دنیایی اباد کنند: مردم پول داشه باشند ، ثروت داشته باشند ، راحت باشند ، مشکل مسکن نداشته باشند ، مشکل ازدواج نداشته باشند ، مشکل بیکاری نداشته باشند ؛ فقط همین اما از لحاظ معنوی در چه وضعی باشند ، مطلقا مورد توجه قرار نگیرد . این یک انحراف است .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .