0

اصلاح خاک های قلیایی چگونه انجام میشود؟

فواید اصلاح خاکهای قلیایی چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

اصلاح خاک های قلیایی چگونه انجام میشود؟

خاکهائی که واکنش بالای 5/7 دارند، مشکلات عدیدهای را در روند رشد گیاه ایجاد میکنند. لذا این خاکها نیز باید اصلاح شوند. برای اصلاح این خاکها 25 گرم از خاک مورد نظر را انتخاب و روی آن قطره قطره HCl یک نرمال میریزیم و در مراحل مختلف واکنش این سوسپانسیون را اندازهگیری کرده، روی نمودار میبریم (محور افقی حجم اسید مصرفی برحسب میلی لیتر و محور عمودی واکنش سوسپانسیون است) و این روند را تا زمانی که واکنش سوسپانسیون به حد مطلوب برسد (حدود 6/6 تا 7 ،(ادامه میدهیم. قسمت افقی نمودار  نشاندهندهی خاصیت تامپونی خاک بوده که با میزان رس خاک رابطهی مستقیم و با نرمالیته و غلظت اسید رابطهی عکس دارد

منبع :

دانشگاه پیام نور، دانشکدهی علوم کشاورزی، گروه اب و خاک

جهت خرید انواع خاک مناسب برای بستر های کشاورزی و نیز خاک های مناسب گیاهان زینتی به صورت بسته بندی به بستر عرضه خاک و مشتقات وارد شوید . بستر خاک و مشتقات

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .