1

شرح دستگاه عصبی و دسته بندی آن .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
3

قبل از پرداختن به این موضوع این نکته را در نظد داشته باشید که : در برخی رفتار های انسان مانند واکنش در برابر رفتار های ضد اخلاقی یا طرد اجتماعی با در نظر گرفتن تاریخچه تکاملی دستگاه عصبی می توان تحقیق کرد .
اصطلاح دستگاه عصبی به کل بافت عصبی گفته می شود .
این دستگاه به دو بخش :
1 – دستگاه عصبی مرکزی ( CNS ) .
2 – دستگاه عصبی محیطی ( PNS ) .
تقسیم می گردد .
دستگاه عصبی مرکزی شامل : مغز یعنی بخشی از دستگاه عصبی مرکزی که درون جمجمه جای گرفته و طناب نخاعی می باشد .
دستگاه عصبی محیطی شامل : بقیه ی بافت های عصبی در سایر جاهای بدن می باشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .