3

از کجا باید بفهمیم به ویروس کرونا مبتلا شده ایم ؟

سلام متخصصان و همراهان زنجیره تامین بهشت در خصوص سوالی که بسیار پرسیده میشود خواهان نظرات تخصصی شما هستیم .

سپاس از همراهی شما برای سلامت جامعه .

پاسخ های این بستر به صورت رایگان برای عموم جامعه نمایش داده میشود .

در راستای خرید محصولات بهداشتی اعم از ماسک های پیشگیری از ویروس کرونا به بستر عرضه مستقیم مراجعه نمایید .

بستر عرضه مستقیم ماسک با کیفیت به سراسر ایران با تعرفه دولتی در جهت بستن دست دلالان از چرخه اقتصاد کشور .

ماسک کرونا خرید و پخش به صورت کلی و جزئی کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

تعریف موارد بیماری
مورد مشکوک :
فرد با شرح حال سرفه خشک یا لرز یا گلودرد همراه با تنگی نفس با یا بدون تب که با عامل اتیولوژیک
دیگری قابل توجیه نباشد
بیمار دارای تب و یا علایم تنفسی با هر شدتی که باشد :
سابقه تماس نزدیک
با مورد محتمل / قطعی بیماری کووید-19 ،در عرض 14 روز قبل از شروع علایم بیماری را داشته باشد .
کارکنان بهداشتی -درمانی

مورد محتمل
مورد مشکوکی است که:

با تظاهرات رادیولوژیک که از نظر رادیولوژیست به شدت مطرح کننده بیماری کووید -19 می باشد نظیر
انفیلتراسیون مولتی لوبولر یک یا دو طرفه خصوصاً انفیلتراسیون نواحی محیطی درCT SCAN ریه یا
رادیوگرافی قفسه صدری و ground glass در CT scan ریه
فرد مبتلا به پنومونی که علی رغم درمان های مناسب ، پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل غیر معمول و
سرعت غیرقابل انتظاری وضعیت بالینی بیمار حادتر و وخیم تر شده یا فوت شود .
Inconclusive result :نتیجه آزمایش PCR فرد معلوم نیست بعنوان مثبت یا منفی قطعی گزارش نشده
است.
مورد قطعی :

فرد با تایید آزمایشگاهی ویروس ناشی از کووید-19 ،صرف نظر از وجود علایم و نشانه های بالینی و ارتباط نزدیک

تماس نزدیک چنین تعریف می شود:

تماس بیمارستانی با بیمار, شامل ارائه مستقیم خدمت بالینی کادر بیمارستانی به بیمار محتمل/قطعی کووید-19 , تماس با

عضو دیگری از تیم درمانی که خود مبتال به کووید-19 شده باشد

فردی از افراد خانواده از بیمار مشکوک/محتمل/قطعی کووید-19 مراقبت مستقیم نموده است
همکار بودن یا همکالس بودن با فرد مبتال به کووید-19 یا هر تماس شغلی با بیمار مبتال به کووید-19 در فضای بسته ی
مشترک تماس بیش از 15 دقیقه در فاصله کمتر از 2 متر
همسفر بودن با فرد مبتلا به کووید-19 در یک وسیله نقلیه مشترک

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .