0

ارزیابی عبارت در زبان پایتون را شرح دهید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

ارزیابی عبارت در زبان پایتون را شرح دهید .

یک عبارت ترکیبی از مقادیر، متغیرها و عملگرها است. اگر شما عبارتی را در خط فرمان تایپ کنید، مفسر آن را ارزیابی میکند و نتیجه را نمایش میدهد.

>> 1 + 1
2
یک مقدار خود به تنهایی یک عبارت محسوب میشود و برای یک متغیر نیز چنین است.
>>> 17
17
>>> x
2

ارزیابی یک عبارت بهطورکامل شبیه به چاپ یک مقدار نیست.

>> message = “What’s up, Doc?”
>>> message
“What’s up, Doc?”
>>> print message
What’s up, Doc?

وقتی پایتون مقدار یک عبارت را نمایش میدهد از قالبی مشابه آنچه برای مقـداردهی بـه کـار بردهاید، استفاده میکند. مثلاً برای رشتهها از علامت کوتیشن یا جفتکوتیشـن اسـتفاده مـیشـود امـا دستور print مقدار عبارت را چاپ میکند که در این مثال شامل محتوای رشته است. در یک اسکریپت، یک عبارت خود بـه تنهـایی دسـتوری مجـاز اسـت، امـا هـیچ کـاری انجـام نمیدهد. مثلاً اسکریپت زیر:

17
3.2
“Hello, World!”
1 + 1

به هیچ وجه خروجی تولید نمیکند. چگونه میتوانید اسکریپت را طوری تغییر دهیدکه مقـادیر این چهار عبارت را نمایش دهد؟

برای اموزش های ویدیویی زبان پایتون به بستر ویدیو های اموزشی بروید

بستر اموزش های ویدویی 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .