0

ارزیابی بیلان و بهرهوري آب برنج در شرایط آبیاري تناوبی و کود نیتروژن را توضیح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .