0

ارزیابی لایسیمتری تأثیر تنش آبی و کود نیتروژن بر گیاه ذرت در حضور سطح ایستابی کم عمق را توضیح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .