0

ارزيابي لايسیمتری تأثیر تنش آبي و کود نیتروژن بر گیاه ذرت در حضور سطح ايستابي کم عمق را توضیح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .