0

ارتباط بین قرائت های دستگاه em38 در ارتفاعات مختلف قرارگیری نسبت به سطح زمین چگونه است؟

بازخوانی و تطبیق قرائت های دستگاه em38 چگونه انجام می شود؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

ارتباط بین قرائت های دستگاه em38 در ارتفاعات مختلف قرارگیری نسبت به سطح زمین چگونه است؟

همان طور که بیش از این بیان شد برای تعیین شوری خاک توسط دستگاه EM38 باید دستگاه را در جهت های افقی و عمودی روی زمین قرار داده و عدد نمایشگر را قرائت کرد. در ارتباط با میزان  تاثیر امواج الکترومغناطیسی این دستگاه در اعماق خاک و نحووه پاسخ نسبی EM38 به عنوان تابعی از عمق نمودار شماره 17 در دست است. بنا بر این بدهی است که متغییر مکان دستگاه از سطح زمین به یک ارتفاع خاص نسبت به سطح زمین، نمودار پاسخ نسبی دستگاه را نیز دستخوش تغییراتی خواهد کرد. بطوریکه می توان نقطه حداکثر پاسخ نسبی این دستگاه را جابجا و به عمق مورد نظر نزدیک کرد.

از اینرو و همچنین برای افزایش تهسیل در قرائت دستگاه EM 38 نسبت به حالتی که دقیقا بر روی سطح زمین قرار می گیرد، ارتباط بین قرائت های دستگاه در ارتفاع های دیگر نیز قرار دارد و قرائتهای لازم را انجام داد. این کار در باغات پسته اردکان و با کمک شاخص مدرج در ارتفاع ها 60 و 100 سانتیمتر نسبت به سطح زمین انجام شده است (شکل شماره 18) . نتایج این کار نشان داد که قرائت های دستگاه در حالت عمودی در سطح زمین با ارتفاع های 60 و 100 سانتیمتر به ترتیب دارای ضریب تعیین 0/96 و 0/89 است اما در حالت افقی ضرایب تعیین به ترتیب به 0/88 و 0/68 کاهش می یابد (شکل های شماره 19 و 20 ).

منبع :

  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز ملی تحقیقات شوری

جهت خرید دستگاه پایش شوری خاک به کمک هدایت گر الکرومغناطیسی EM38 وارد بستر خدمات کشاورزی شوید . بستر خدمات کشاورزی 

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .