3

ارتباط به عنوان محور حرکت را به اختصار بیان نمایید ؟

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

ارتباط به عنوان محور حرکت را به اختصار بیان نمایید ؟

پاسخ :

2 – ارتباط محور حرکت :

الف – این دیدگاه ارتباط را به عنوان محور حرکت جوامع انسانی دانسته و بر این امر تاکید دارد .

ب – معتقدین این دیگاه ارتباط به عنوان محور تحرک را عامل :

 • تغییر
 • دگرگونی

و

 • تحول جوامع انسانی

می دانند .

پ – این گروه تاریخ اجتماعی انسان را از روزنه ی ارتباطات تبیین نموده و معتقدند که معیارهایی چون :

 • شناخت
 • ارزیابی
 • حرکت
 • تطورجامع انسانی

ارتباط است .

ت – از جمله صاحب نظران و متفکران دیدگاه ( ارتباط محور حرکت ) را می توان :

 • فردیناند تونیس
 • دیوید رایزمن
 • هربرت مارشال مک لوهان

نام برد .

ث – با توجه به بسترخاصی که این اندیشمندان در آن به تلاش و فعالیت می پردازند از مراحل و قرن های خاصی صحبت به میان می آورند .

ج – اینان تاریخ جوامع بشری را به مراحلی طبقه بندی می نمایند .

چ – به عنوان نمونه دیوید رایزمن در این رابطه بر ارتباط به عنوان محور حرکت جوامع انسانی تاکید نموده و سه دوران را در تاریخ اجتماعی باز شناخته است که عبارتند از :

 • دوران اول :

در این دوران سنت ها حاکم بر روابط و رفتار انسانی می باشد .

منجر به پیدایش انسانی می گردد که اصطلاحا ( انسان سنت راهبر ) نامیده می شود .

 • دوران دوم :

در این دوره شاهد پیدایش انسان هایی خاص می باشیم که اصطلاحا ( درون راهبر ) خوانده می شوند .

در این دوران عقل  انسانی راهبر اوست .

 • دوران سوم :

این دوران ، دوران پیدایی انسان ( دگر راهبر ) است .

دوران ظهور نمودن وسایل ارتباط جمعی و به پشتوانه و همراه با آن ظهور نمودن پدیده هایی چون :

 • هدایت از راه دور
 • بتواره پرستی
 • شیء سروری

و نتیجتا همراه با آنان از خودبیگانگی و رسیدن به پوچی می باشد .

به منظور تهیه و بازدید از مقالات موجود در حوزه ی روانشناسی کلیک نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .