1

ادراک ها ، تجربه ها ، و رفتارهای ما ریشه در چه دارند ؟ و شناخت چه چیز برای مطالعه ی روانشناسی اهمیت بسزایی دارد ؟

این سوال برای پاسخهای دیگر بسته شده است .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر