0

اثر نوع كود نيتروژن و مصرف كود زيستي بر عملكرد و كيفيت آفتابگردان را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

اثر نوع کود نیتروژن و مصرف کود زیستی بر عملکرد و کیفیت آفتابگردان را شرح دهید .

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎك و رﺷﺪ Plant Growth Promoting Rhizobacteria ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه )PGPR ( Helianthus annuus ) ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و روﻏﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان L. ( آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺳـﺎل ، ﻫـﺎي زراﻋـﻲ -1386 1385 ﺗﺮﺑ 1386-1387و در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬـﺮان اﺟـﺮا ﮔﺮدﻳـﺪ . اﻳـﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮت ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﻳﻚ ﺑﺎر ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح آﻣﺪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ اﺟﺮا در . ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛـﻮد 100 در ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ F ) درﺻﺪ آﻟﻲ 1 ( آﻟﻲ 75، درﺻ25+ درﺻﺪ F ) ﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 2 ( ، 50 50+ درﺻﺪ آﻟـﻲ F ) درﺻـﺪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 3 ( ، 25 درﺻـﺪ 75+آﻟﻲ F ) درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 4 ( ، 100 F ) درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (ﺑﺎﻛﺘﺮي 5 و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺳﻄﺢ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺬور ﺑﺎ I ) ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه رﺷﺪ 1 ( و I ) ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺬور (ﺑﻮد .ﺑﻴﻮﻟﻮژ 0 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ، ﻋﻤﻠﻜﺮد روﻏﻦ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨﻲ روش داري در ﺑﻮد ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻲ . 51/1) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان روﻏـﻦ 46/3و درﺻـﺪ ( ﺑـﻪ 100 ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر آﻟﻲ 50 درﺻﺪ آﻟﻲ و ﺗﻴﻤﺎر 50+ درﺻﺪ درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰ ان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 9)20/ درﺻﺪ (ﺑﻮد 18/3و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻜﻮس .روش ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻛﻮد آﻟﻲ در ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛـﻮد زﻳﺴـﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع)ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اوﻟﺌﻴﻚ و ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ( درﺻﺪ52/6)ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ درﺻﺪ (ﺗﻴﻤﺎر 39/8) و اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در آﻟﻲ 50ﻫﺎي 50+ درﺻﺪ درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 100 و درﺻﺪ آﻟﻲ آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ . 7/8) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺬرﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧـﻪ درﺻـﺪ ( و درﺻﺪ(ﭘﺮو 11/3) روﻏﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﻴﺰان ، ( درﺻﺪ4/9)ﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ (ﮔﺮدﻳﺪ 2/6) و روﻏﻦ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ روﻏﻦ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ روش رﺳﺪ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ اي ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗـﻮان روﻏـﻦ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد

درك ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زراﻋﻲ و ﻧﻬـﺎدهﻫــﺎي ﻛﺸــﺎورزي، ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻛﻤــﻚ ﻣــﺆﺛﺮي در ﺟﻬــﺖ اﻓــﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺑــﺎ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻣﻄﻠــﻮب ﻣﺤﺼــﻮل و ﻛــﺎﻫﺶ ﻣﺼــﺮف ﻛﻮدﻫــﺎي ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳــﺪ . ﺑــﺎ اﻧﺘﺨــﺎب روش ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴـﺎه ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺿـﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﻫـﺎ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻬﺎده ﻫـﺎ را .(Beauchamp, 1986) ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داد Helianthus annuus ) آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان L. ( از ﻧﻈـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ روﻏﻦ در ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه روﻏـﻦ ﺑﻌـﺪ از ﺳﻮﻳﺎ، ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ و ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻘـﺎم ﭼﻬـﺎرم ﻗـﺮار دارد .(ﻣﻬــﻢ Anonymous, 2001) آﻓﺘــﺎﺑﮕﺮدان ﻳﻜــﻲ از ﺗــﺮﻳﻦ داﻧﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﺎﻻي روﻏﻦ، ﺑﺎﻻ ﺑـﻮدن ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻓﻘـﺪان ﻋﻮاﻣـﻞ ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ آن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ (Kazi et al., 2002) . ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷــﺒﺎع ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴــﻚ و اوﻟﺌﻴــﻚ ﻛــﻪ از اﺳــﻴﺪﻫﺎي ﭼــﺮب 90 ﺿﺮوري ﺑﻮده و ﺣﺪود درﺻﺪ ازﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ، ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪ ر اي Izquierdo and ) وﻏـﻦ آن ﺷـﺪه اﺳـﺖ Aguirrezabal, 2008 .( ارﻗـــﺎم روﻏﻨـــﻲ اﺻـــﻼح ﺷـــﺪه 40 آﻓﺘــﺎﺑﮕﺮدان داراي 50ﺗــﺎ درﺻــﺪ روﻏــﻦ در داﻧــﻪ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﻨﺪ . 29 داﻧــﻪ آﻓﺘــﺎﺑﮕﺮدان ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ داراي 35ﺗــﺎ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ روﻏـﻦ، ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺻﻞ از روﻏﻦ ﻣﻲ ﻛﺸﻲ داﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻴـﺮه ﻏـ ﺬاﻳﻲ دام Roe ) ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد et al., 1997 .( ﻳﻜــﻲ از ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻏــﺬاﻳﻲ ﻣﻬــﻢ ﺑــﺮاي رﺷــﺪ ﮔﻴﺎﻫــﺎن ﻧﻴﺘــﺮوژن اﺳــﺖ . ﻧﻴــﺎز ﮔﻴﺎﻫــﺎن ﺑــﻪ ﻧﻴﺘــﺮوژن زﻳــﺎد ﺑــﻮده و ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺿﺮوري اﺳﺖ . اﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﻴﺎﺗﻲ ﭼـﻮن اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴـﻚ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎ و ﺗﺮﻛ ﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آدﻧـﻮزﻳﻦ ﺗـﺮي (ATP) ﻓﺴــﻔﺎت ﻛــﻪ ﻣﻨﺒــﻊ اﻧــﺮژي ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑــﺮاي ﺳــﻠﻮل
اﺳــﺖ، ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ . ﻧﻴﺘــﺮوژن ﻣﻌﻤــﻮﻻ ﺑــﻪ ﺷــﻜﻞ ﻛﻮدﻫــﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد . ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ازﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺼﺮف زﻳـﺎد ﻛﻮدﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜـﻲ ازدﻻﻳـﻞ اﺻـﻠﻲ آﻟــﻮدﮔﻲ آب ﻫــﺎي ﺳــﻄﺤﻲ و زﻳــﺮ زﻣﻴﻨــﻲ و در ﻧﻬﺎﻳــﺖ ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ اﻧﺴــﺎ ﻣــﻲ ن، دام و آﺑﺰﻳــﺎن ﺑﺎﺷــﺪ و ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ Chandrasekar ) را ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد et al., 2005 .( از ﻃﺮف دﻳﮕﺮﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ . ﺑﺮﺧـﻲ از ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان اﻇﻬـﺎر داﺷﺘﻪ ﻣﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗـﻮان در زﻣـﻴﻦ ﻫـﺎي زراﻋـﻲ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف 42 ﻛﻮدﻫﺎي داﻣـﻲ ﺣـﺪود 29 درﺻـﺪ ﻧﻴﺘـﺮوژن، درﺻـﺪ 75 ﻓﺴﻔﺮ و درﺻـﺪ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﮔﻴﺎﻫـﺎن را ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻛــﺮد . اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﻮﺟــﺐ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آﻣــﺪن ﺣــﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻣﺤﺼــﻮل ﺷــﺪه و ﻛــﺎراﻳﻲ ﻣﺼــﺮف ﻛﻮدﻫــﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳ ﺶ ﻣـﻲ .(Laur, 1975)ﻳﺎﺑـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ داﻣﻲ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺸﺎورزي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ، از اﻳــﻦ رو ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﺗﻠﻔﻴﻘــﻲ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻏــﺬاﻳﻲ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻲ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ را ﺟﺒـﺮان ﻛﺮده، ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰي ﺧـﺎك ﺣﻔـ ﻆ ﺷـﺪه و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺎﻳـﺪار Mohammad, ) ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد 1999 .( اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺣـﺎوي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي آزوﺳـﭙﺮﻳﻠﻮم و ازﺗﻮﺑــﺎﻛﺘﺮ ﻛــﻪ از ﺗﺜﺒﻴــﺖ ﻛﻨﻨــﺪه ﻫــﺎي اﺧﺘﻴــﺎري ﻧﻴﺘــﺮوژن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻮده و رﻳﺰوﺑﺎﻛﺘﺮي (PGPR) ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻛﻮدﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﮔﻴﺎه و اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ آن ﻣﻲﺷﻮد .آن ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﺎي زﻳﺴــﺘﻲ، در ﻛــﺎﻫﺶ ﺳــﻄﻮح اﺗــﻴﻠﻦ در ﮔﻴــﺎه و اﻳﺠــﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ و اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻴﺎﻫﭽﻪ ﻧﻘﺶ دارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺣﻔــﻆ ﺳــﻼﻣﺘﻲ ﻣﺤــﻴﻂ زﻳﺴــﺖ ﻫــﻢ ﻛﻤــﻚ ﻣــﻲ ﻛﻨﻨــﺪ ); Dey et al., 2004 Wu et al., 2005 .( ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ روش ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﻮدي و ﻛـﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻧﻪ در ﮔﻴﺎه آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮاد و روشﻫﺎ 1385-1386 اﻳﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي زراﻋـﻲ و -1387 1386 در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸـﻜ ﺪه ﻛﺸـﺎورزي ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان، ﺑـﺎ ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 35 44 درﺟﻪ و 51 دﻗﻴﻘـﻪ ﻋـﺮض ﺷـﻤﺎﻟﻲ و 10 درﺟـﻪ و 1352 دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ اﺟـﺮا ﮔﺮدﻳﺪ . اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨـﺪي اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻛـﻮﭘﻦ داراي آب و ﻫــﻮاي ﻧﻴﻤــﻪ ﺧﺸــﻚ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ . در اﻳــﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي اي و ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨــﺪه رﺷــﺪ )ﺗﻠﻘــﻴﺢ ﺗﻠﻘــﻴﺢ و ﻋــﺪم ( ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ) ﻛـﻮد داﻣـﻲ ﮔـﺎوي ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻫﻜﺘــﺎر 48 ﺧﺸــﻚ و ﭘﻮﺳــﻴﺪه ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﻣﻴــﺰان ﺗــﻦ در ( ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ) 240 ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﻨﺒﻊ اوره ( و ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮد ان ) ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪ آﻟﺴـﺘﺎر ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . در ﻫﺮ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از ﻛﺸـﺖ از ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 30 ﻋﻤﻖ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﺮي ﺧﺎك ﮔﻴﺮي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛـﻮدي ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻣﻮﺟﻮدي ﺧﺎك در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ) 1ﺟـﺪاول (2و ﺗﺠﺰﻳـﻪ، ﻛــﻮد داﻣــﻲ ) 1/25 ﺳــﺎل اول ﺣــﺎوي 0/71 و ﺳــﺎل دوم درﺻـﺪ ﻧﻴﺘـﺮوژن ( 30 ﺑـﺎ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺟـﺬب درﺻـﺪ و ﻛــﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اوره ) 46ﺣﺎوي درﺻـﺪ ﻧﻴﺘـﺮوژن ( و ﺑـﺮ اﺳـﺎس 150 ﻛﻴﻠـــﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘـــﺮوژن در ﻫﻜﺘـــﺎر ) ﻧﻴـــﺎز ﻛـــﻮدي آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ) ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮدي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻـﻼح و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺬر و ﻧﻬﺎل ﻛﺮج ((ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻛـﺮت ﻫـﺎي ﺧـﺮد ﺷـﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻠﻮك ﺗﺼ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑـﻪ اﺟـﺮا در آﻣﺪ . 5 ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در 100 ﺳﻄﺢ ﻛﻮدي ﺷﺎﻣﻞ، درﺻـﺪ F) آﻟﻲ 1 ( آﻟﻲ 75، 25+ درﺻﺪ F) درﺻﺪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 2 ( ، 50 50+ درﺻــﺪ آﻟــﻲ F) درﺻــﺪ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 3 ( ، 25 درﺻــﺪ 75+آﻟــﻲ F) درﺻــﺪ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 4 ( ، 100 درﺻــﺪ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )F 5 ( 2 و ﻋﺎﻣــﻞ ﻓﺮﻋــﻲ در ﺳــﻄﺢ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻠﻘــﻴﺢ ﺑــﺬور ﺑــﺎ
ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي I) اﻓﺰاﻳﻨﺪه رﺷﺪ 1 ( I) و ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺬور 0 ( در ﻛﺮت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮار . ﻛﻞ ﻛﻮد داﻣﻲ و ﻧﻴﻤـﻲ از ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻛـﺮت ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟـﻮدي ﺧـﺎك ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﻴﺶ از ﻛﺎﺷـﺖ ﺗﻮزﻳـــﻊ و ﺑـــﺎ ﺧـــﺎك ﻣﺨﻠـــﻮط ﺷـــﺪ و ﺑـــﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـــﺪه 6 ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮك در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ 8ﺗـﺎ ﮔـﻲ )(V 6-V8 ﺑــــﺮ اﺳــــﺎس ﻛﺪﺑﻨــــﺪي اﺷــــﻨﺎﻳﺘﺮ و ﻣﻴﻠــــﺮ ، (ﮔﺮدﻳــﺪ Schneiter and Miller, 1981) ﺗﻮزﻳــﻊ . ﻛــﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻠﻘـﻴﺢ ﻧﻴﺘﺮوﻛﺴـﻴﻦ ] ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻪ 30 ازاي ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم ﺑــﺬر در ﻫﻜﺘــﺎر ) ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﺗﻮﺻــﻴﻪ (MAB CO.) ﻛﻮدي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻬﺮ آﺳﻴﺎ ﻛﻪ ﺣــﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒــﻲ از ﺑــﺎﻛﺘﺮي ﻫــﺎي ﺗﺜﺒﻴــﺖ ﻛﻨﻨــﺪه ﻧﻴﺘــﺮوژن ﺷﺎﻣﻞ ازﺗﻮﺑﺎﻛﺘﺮ و آزوﺳﭙﺮﻳﻠﻴﻮم ﺑﻮد[ﺷﺪ . ﻣﺼﺮف، در ﻫﺮ 10 ﮔﺮم ﻣﺎﻳـﻪ ﺗﻠﻘـﻴﺢ ﻣـﺎﻳﻊ، 8 ﻋـﺪد ﺑـﺎﻛﺘﺮي زﻧـﺪه و ﻓﻌـﺎل ﺣﻀﻮر داﺷﺖ . ﺑـﺬرﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻣﺎﻳـﻪ، ﺗﻠﻘـﻴﺢ و ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ ﭘــﺲ از ﺧﺸــﻜﺎﻧﺪن در ﺳــﺎﻳﻪ و ﺗﺤــﺖ ﺷــﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ . ﻛﺎﺷﺖ در ﺳﺎل زراﻋـﻲ -1386 1385 7 در ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗﻴــﺮ ﻣــﺎه و در ﺳــﺎل زراﻋــﻲ -1387 1386 22 در ﺗـــﺎرﻳﺦ ﺗﻴـــﺮ ﻣـــﺎه و ﺑـــﻪ ﺻـــﻮرت ﺧﺸﻜﻪ 6 ﻛـﺎري در واﺣـﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ردﻳـﻒ آراﻳـــﺶ 7 ﻣﺘـــﺮي و ﺑـــﻪ ﺻـــﻮرت ﺟـــﻮي و ﭘﺸـــﺘﻪ ﺑـــﺎ 20 × 50 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻳـﻚ ﻣﺘـﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻴﻦ دو ﻛــﺮت ﺑــﻪ اﺟــﺮا در آﻣــﺪ . ﻋﻤﻠﻴــﺎت داﺷــﺖ ) آﺑﻴــﺎري ﺑــﻪ ﺻﻮرت ﻧـﻮاري و ﻛﻨﺘـﺮل ﻋﻠـﻒ ﻫـﺎي ﻫـﺮز ) ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﺳــﺘﻲ و ﺑــﻪ دﻓﻌــﺎت ﻣــﻮرد ﻧﻴــﺎز ( در ﻃــﻮل دوره رﺷــﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . در ﭘﺎﻳـﺎن ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﮔـﺮده اﻓﺸـﺎﻧﻲ، ﺟﻬـﺖ 15 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﺴﺎرت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، از ﻫﺮ ﻛـﺮت ﺑﻮﺗـﻪ از ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﺛـﺮ ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﻛـﻪ داراي رﺷﺪ ﻣﻌﺎدل ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺮت ﺑـﻮد، اﻧﺘﺨـﺎب و ﻃﺒﻖ آن ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﭘﺎﻛـﺖ ﻛﺎﻏـﺬي ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺷـﺪ . ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘـﺲ از رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ داﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧـﻪ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑـﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻴﺰان روﻏـﻦ و ﻋﻤﻠﻜــﺮد روﻏــﻦ ) ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘــﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎت اﺳــﻴﺪﻫﺎي ﭼــﺮب ]اﺳــﻴﺪ ،(C16:0)ﭘﺎﻟﻤﺘﻴــﻚ اﺳـــﻴﺪ (اﺳـــﻴﺪ C18:0)اﺳـــﺘﺌﺎرﻳﻚ ، (C18:1)اوﻟﺌﻴـــﻚ ، اﺳـــﻴﺪ (اﺳـــﻴﺪ C18:2)ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴـــﻚ ، (و C18:3)ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴـــﻚ اﺳﻴﺪ [( اﻧﺪازه ﺷﺪﻧﺪ C20:4(n6)آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ ﮔﻴﺮي . ﺑــﺮاي اﻧــﺪازه ﮔﻴــﺮي ﻣﻴــﺰان روﻏــﻦ و ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧــﻪ از Inframatic 8620 Percon, Germany دﺳــﺘﮕﺎه اﺳــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب روﻏـﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس Metcalf ) روش ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎدي ﻣﺘﻜــﺎﻟﻒ et al., 1966 ( و ﺑــﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮ (Unicam 4600, وﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي Cambridge, England) BPX70 ﺑــﺎ ﺳــﺘﻮن ﻛــﺎﭘﻴﻼري ﺑــﻪ 30 ﻃﻮل ﺷﺪ 0/25 ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، اﺳﺘﻔﺎده . ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣـﺎري SAS (SAS Institute, 2002) اﻧﺠﺎم و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ (LSD) ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓــﺖ . ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﻧــﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑــﻮدن وارﻳــﺎﻧﺲ ﺧﻄــﺎي آزﻣﺎﻳﺸــﻲ در دو ﺳــﺎل ﺑــﺮاي ﺻــﻔﺎت ﻋﻤﻠﻜــﺮد روﻏــﻦ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـــﻚ، اﺳـــﻴﺪ اﺳـــﻴﺪ آراﺷـــﻴﺪوﻧﻴﻚ، ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴـــﻚ و اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﻲ ﺻـﻔﺎت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺮﻛـﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ روش ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺣﺎﺻــﻠﺨﻴﺰي و ﺑــﺎﻛﺘﺮي ﻫــﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه رﺷﺪ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل آزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳــﻚ داﺷــﺘﻨﺪ ) روش .(3ﺟــﺪول ﻫــﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ )ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اي آﻟﻲ و ( در ﻫـﺮ دو ﺳـﺎل داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻴ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ 50 ﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ 50+ درﺻﺪ آﻟـﻲ درﺻـﺪ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳــﻚ را ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ) .(4ﺟﺪول اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﮔﻴـﺎه ﺑــﻪ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻏــﺬاﻳﻲ ﺑــﻪ وﻳــﮋه ﻧﻴﺘــﺮوژن ﺑــﺎ ﻣﺼــﺮف ﺗــﺆام ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ و ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ ﺑـﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰا ﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮأم ﻛﻮدﻫـﺎي آﻟـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳـﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن و آزاد ﺳﺎزي ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟـﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ Beauchamp, )ﺷـﻮد 1986 .( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻫـﺮ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ داد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اي ﺑﺎ ﺑﺬور ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي ﺗﻐﺬﻳــﻪ اي ﺑــﺪون ﺗﻠﻘــﻴﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳــﺎﻳﻲ داﺷــﺘﻨﺪ ) .(4ﺟــﺪول ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳــﻚ از آﻟﻲ 50 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 50+ درﺻﺪ درﺻﺪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺑ ﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ . ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ Shata ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن (ﻣﻲ et al., 2007 ، ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر ﻛﻮدﻫـﺎي آﻟـﻲ و زﻳﺴـﺘﻲ، ﺟـﺬب ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺎده آﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎك، اﺑﺘﺪا ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻟﻲ ﺷـﺪن و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﻧﻴﺘﺮوژن اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـ ﺮد، اﻓـﺰودن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻮد آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎه، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻟـﻲ ﺷـﺪن ﻧﻴﺘـﺮوژن ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﺎده آﻟـﻲ ﺧـﺎك، ﻫـﺪرروي ﻧﻴﺘﺮوژن )ﺗﺜﺒﻴﺖ آﺑﺸﻮﻳﻲ، ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﻳﺎ ( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن، ﻣﺠﺪدا ﻧﻴﺘـﺮوژن ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺗ ﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺟـﺬب ﮔﻴـﺎه در آﻣـﺪه و ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﻫﻤﻲ آن در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻣـﻲ ﺷـﻮد . در اﻳــﻦ راﺑﻄــﻪ، ﺗﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﻴﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﺷــﻜﻞ آﻟــﻲ ﺑــﻪ ﻣﻌــﺪﻧﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴـﺖ دارد . ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣﺪه، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي از دو ﺷﻜﻞ آﻟﻲ و ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﻧﻴﺘـﺮوژن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ 50اي درﺻـﺪ 50+آﻟﻲ 25 درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 75+ درﺻـﺪ آﻟـﻲ درﺻـﺪ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﻛــﻮد زﻳﺴــﺘﻲ، ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳــﻚ 100 ﺑﻴﺸــﺘﺮي ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي ﺗﻐﺬﻳــﻪ اي درﺻــﺪ آﻟﻲ 75 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 25+ درﺻﺪ درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ و 100 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺗﻴﻤـﺎر درﺻـﺪ آﻟـﻲ ﺑﺪون ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ .(4 ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻫﺮ ﺳﺎل، دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻳﻚ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ در ﻫـﺮ دو ﺳﺎل، و ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﻋـﺪم ﺗﻠﻘـﻴﺢ، ﺗﺮﺗﻴـﺐ 50 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت 50+درﺻﺪآﻟﻲ آﻟﻲ 25 < درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 75+ درﺻﺪ درﺻﺪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ< 75 25+ درﺻــﺪ آﻟــﻲ 100 < درﺻــﺪ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﺻــﺪ اﺳــﺖ 100 <ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﺻــﺪ آﻟــﻲ ﺑــﻮده . اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑــﺎ ﻛﻮدزﻳﺴــﺘﻲ در ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳــﻚ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻧﻴﺘـﺮوژن ﺗﻮﺳـﻂ ﺑــﺎﻛﺘﺮي ﻫــﺎ ﻣﺤــﺪود ﺑــﻮده و ﺟــﻮاب ﮔــﻮي ﻧﻴــﺎز ﮔﻴــﺎه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑـﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد داﻧـﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد روﻏﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷــﺪ ) .(5ﺟــﺪول در اﻳــﻦ آزﻣــﺎﻳﺶ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪه و در اﺛﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﭘﺮورده ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد روﻏﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣﺮﻛـﺐ داده ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در دو ﺳﺎل آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑ (3 ﻛﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول ، ﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد داﻧـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻟﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﺮدﻧـﺪ و 50 در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ، ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ 50+ درﺻﺪ آﻟﻲ درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد داﻧـﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ) .(6ﺟﺪول ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان دﻟ ﻴـﻞ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد در روش ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ را ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻴﻦ ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺧـﺎك ﺑـﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﻣﻲ Mooleki )داﻧﻨﺪ et al., 2004 .( اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آزاد ﺳﺎزي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺧﺎك، اﺻﻼح ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧـﺎك و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ آن ﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﻳﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد در روش ﻫـــﺎي ﺗﻐﺬﻳـــﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘـــﻲ و ارﮔﺎﻧﻴـــﻚ ﺑﺎﺷــــﺪ
)Nandhagopal .(ﺗﻐﺬﻳﻪ et al., 1995 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ آﻟـــﻲ 50 50+ درﺻـــﺪ 25 درﺻـــﺪ ﺷـــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و درﺻـــﺪ 75+آﻟﻲ درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي ﺗﻐﺬﻳــﻪ 100اي 75 درﺻــﺪ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و درﺻــﺪ 25+آﻟﻲ درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ 100 در ﺗﻴﻤﺎر درﺻﺪ آﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ) (6ﺟﺪول اﻳـﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳـﺎﻛﻦ ﺳـﺎزي ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ ﮔﻴـﺎه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺗ ﻠﻘـﻴﺢ ﺑـﺬور ﺑـﺎ ﻛـﻮد زﻳﺴـﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳــﺎﻳﻲ اﺛــﺮ ﻣﺜﺒــﺖ و ﻣﻌﻨــﻲ داري ﺑــﺮ ﻋﻤﻠﻜــﺮد داﺷــﺖ )ﺟﺪول (6و 3ﻫﺎي ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﻳﺠــﺎد ﭼﺮﺧــﻪ ﻣﻮادﻏــﺬاﻳﻲ و ﻗﺎﺑــﻞ دﺳــﺘﺮس ﺳــﺎﺧﺘﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻮد ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ . ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺸﺎن داد ﻛـ ﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻌﻨﻲ اي و ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ اﺛﺮ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ داﺷﺘﻪ .(3 اﻧﺪ)ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات اﺻﻠﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اي و ﻫـﺎي اﻓﺰاﻳﻨـﺪه رﺷﺪ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺮﻛﺐ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ داﻧـﻪ آﻓﺘـﺎ ﺑﮕﺮدان در ﺗﻐﺬﻳــﺔ دام ﺑــﻪ ﺷــﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳــﻲ ﺑــﺎ ﻣﺼــﺮف ﺗﻠﻔﻴﻘــﻲ ﻛﻮدﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد 50 ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤـﺎر ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ درﺻـﺪ 50+آﻟﻲ درﺻـﺪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ) .(6ﺟـﺪول ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﻮدﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺪرروي ﻧﻴ ﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻛﻮد داﻣﻲ، ﻧﻴﺘـﺮوژن ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﻴﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟـﺬا ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳﺖ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻣﻴــﺰان ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧــﻪ آﻓﺘــﺎﺑﮕﺮدان اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣــﻲ ﻳﺎﺑــﺪ )Kheir .(ﻛــﻮ et al., 1991 د زﻳﺴــﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳــﺎﻳﻲ اﺛــﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧـﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺗﻠﻘـﻴﺢ ﺷـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻧﺸـﺪه ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ) ﺟـﺪا 3ول .(6و اﻳــــﻦ ﻣﻮﺿــــﻮع ﺑــــﺎ ﻧﺘــــﺎﻳﺞ رام راﺋــــﻮ و ﻫﻤﻜــــﺎران (Ram Rao دارد et al., 2007) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ . ﻣﻴﺰان روﻏﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺛﺮات اﺻﻠﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اي و ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه رﺷﺪ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺮﻛﺐ روي ﻣﻴﺰان روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان اﺳـﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ 100 ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان روﻏـﻦ داﻧـﻪ در ﺗﻴﻤـﺎر درﺻﺪ ﻛﻮد آﻟﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان روﻏـﻦ داﻧـﻪ در ﺗﻴﻤـﺎر 50 ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ 50 + درﺻﺪ آﻟﻲ درﺻـﺪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣﺪ ) .(6ﺟﺪول ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان روﻏـﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ را ﻧﺎﺷـﻲ از وﺟـﻮد ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﺧﺎك ﻣﻲ ر داﻧﻨﺪ و ﻳﻚ اﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘــﺮوژن و ﻣﻴــﺰان روﻏــﻦ ﮔــﺰارش ﻛــﺮده اﻧــﺪ )Kasem and Mesilby, .(ﻫﻤﻜـــﺎرن 1992 ﺑﺎﺳـــﻮ و )Basu et al., 2008 ( ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮد داﻣﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ، ﻣﻴﺰان روﻏﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲﮔﺮدد . ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ اﺛـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑﺮ (3 ﻣﻴﺰان روﻏﻦ داﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)ﺟﺪول ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ، ﻣﻴﺰان روﻏﻦ داﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻠﻘـﻴﺢ ﺷـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺗﻠﻘــﻴﺢ ﻧﺸــﺪه ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑــﻮد ) .(6ﺟــﺪول ﺷــﻬﺎﺗﺎ و اﻟﺨــﻮاز (ﻣﻌﻨــﻲ Shehata and EL-Khawas, 2003) اﻓــﺰاﻳﺶ دار ﻣﻴــﺰان روﻏــﻦ آﻓﺘــﺎﺑﮕﺮدان را ﺑــﺎ ﻣﺼــﺮف ﻛــﻮد زﻳﺴــﺘﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ ﻫﺎي ازﺗﻮﺑﺎﻛﺘﺮ و آزوﺳﭙﺮﻳﻠﻮم ﺟﺰء ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻴﺘـﺮوژن اﺧﺘﻴﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓﺮاﻫﻤـﻲ ﻧﻴﺘــﺮوژن در ﻣﺤــﻴﻂ دارد . در ﺻــﻮرت ﻓﺮاواﻧــﻲ ﻧﻴﺘــﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺧـﺎك ) 50ﺗﻴﻤـﺎر 50 + درﺻـﺪ آﻟـﻲ درﺻـﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ، ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻴ ﺘﺮوژن درآﻣﺪه و ﺳﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﮔﻴﺎه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . 100 اﻣـﺎ در ﺗﻴﻤـﺎر درﺻـﺪ آﻟـﻲ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ آﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺧﺎك وﺟﻮد دارد، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻋﻠـﻲ رﻏـﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ آن، ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻴﺎه در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻋـﺪم
ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ا ﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﻠﻮب در ﮔﻴﺎه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان روﻏﻦ داﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻋﻤﻠﻜﺮد روﻏﻦ ﻋﻤﻠﻜــﺮد روﻏــﻦ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﻌﻨــﻲ داري ﺗﺤــﺖ ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) .(3ﺟﺪول ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ روي ﻋﻤﻠﻜــﺮد روﻏــﻦ ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ در ﻫــﺮ دو ﺳــﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد روﻏـﻦ داﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در 50 ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ 50 + درﺻﺪ آﻟﻲ درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 100 و در ﺗﻴﻤﺎر درﺻﺪ آﻟﻲ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ اﻣـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲ داري در ﺳــﻄﻮح ﻋﻤﻠﻜــﺮد روﻏــﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ )ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﻋﺪم ( وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ) ﺟـﺪول آن .(6 از ﻋﻤﻠ ﺟــﺎﻳﻲ ﻛــﻪ ﻜــﺮد روﻏــﻦ در واﺣــﺪ ﺳــﻄﺢ )ﻫﻜﺘﺎر ( از ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜـﺮد داﻧـﻪ و ﻣﻴـﺰان روﻏﻦ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ 50 ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ 50 + درﺻﺪ آﻟﻲ درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس، ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ و ﺑـﺮ ﻋﻜـﺲ ﻣﻴﺰان روﻏﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دا ﻳﺎﺑﺪ، ﭼﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧـﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﻛﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻴـﺰان ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان روﻏﻦ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد روﻏﻦ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ اﺳـﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﺎﻻ و ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد روﻏﻦ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﻻزﻣـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮ د روﻏﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ) .(5ﺟﺪول ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻴﺰ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ .(Blamey and Chapman, 1981)ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛـﺮات ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨـﺪه رﺷـﺪ در ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣﺮﻛـﺐ و ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ي اي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼـﺮب ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮده و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن در ﺗﻴﻤـﺎر 100 درﺻﺪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﻴﻤـﺎر ﺷﺪ 100 درﺻﺪ آﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ .ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺑﺎﻛﺘﺮي .(6ﺟﺪول ﺣﻀﻮر ﻣ ﻫﺎ ﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﮔﻴـﺎه و دﻳﺮرﺳﻲ آن و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ دﻣﺎﻫﺎي ﺧﻨﻚ ﺗﺮ ﺷـﺪه و ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻛـﺎﻫﺶ و اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه (Harris ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺎرﻳﺲ و ﻫﻤﻜـﺎران et al., 1978) در اﺳــﺘ ﺮاﻟﻴﺎ، ﻣﻌﻠــﻮم ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﻣﻴــﺎن ﻣﻴــﺰان اﺳــﻴﺪ اوﻟﺌﻴــﻚ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي روزﻫﺎ در ﺣﻴﻦ دورة ﮔـﻞ دﻫـﻲ ﺗـﺎ ﺑﺮداﺷﺖ، راﺑﻄﻪ اي ﻣﻨﻔﻲ وﺟـﻮد دارد و ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن دﻣـﺎي ﺷﺐ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﻛـﺎﻫﺶ دﻣـﺎ در ﺣـﻴﻦ 74-49 رﺷﺪ، ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴـﻚ در ﺣـﺪود درﺻـﺪ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓــﺖ و ﺑــﺎ ﻛــﺎﻫﺶ دﻣــﺎ ﻣﻴــﺰان اﺳــﻴﺪ اوﻟﺌﻴــﻚ اﻓـــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـــﺖ . اﺛـــﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـــﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫـــﺎي ﺗﻐﺬﻳـــﻪ اي و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي اﻓﺰاﻳﻨـﺪه رﺷـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب اﺳـﺘﺌﺎرﻳﻚ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل اول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن 100 در ﺗﻴﻤـــﺎر درﺻـــﺪ ﺷـــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـــﺪون اﺳـــﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه رﺷـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن ﻧﻴـﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮي درﺻﺪ آﻟﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫـﺎي اﻓﺰاﻳﻨـﺪه رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . در ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﺳـﻄﻮح ﺗﻠﻘـﻴﺢ و ﻋـﺪم ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي، روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﺳـﻴﺪﭼﺮب اﺳـﺘﺌﺎرﻳﻚ 100 ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺻـﻮرت درﺻـﺪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ< 25 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 75 + درﺻﺪ آﻟﻲ 50< درﺻﺪ درﺻﺪ آﻟـﻲ + 50 75 < درﺻــﺪ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 25 + درﺻــﺪ آﻟــﻲ درﺻــﺪ 100<ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﺻﺪ آﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻣﺎده آﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ )ﺟﺪول 4ﻫـﺎي و .(6 اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣــﺎده آﻟــﻲ در ﺧــﺎك ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ از ﻃﺮﻳــﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮي آن و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑــﺮاي ﮔﻴــﺎه، ﺳــﺒﺐ ﺗــﺪاوم رﺷــﺪ و ﺗــﺄﺧﻴﺮ در رﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺷﻮدﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ اﻳـﻦ دو اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب اﺷﺒﺎع ﻣﻲﮔﺮدد .ﻋﻠﻲ در ﺳﺎل دوم رﻏﻢ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 100 ﻣﻴــﺰان اﺳــﻴﺪ ﭼــﺮب اﺳــﺘﺌﺎرﻳﻚ در ﺗﻴﻤــﺎر درﺻــﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﺗﻠﻘﻴﺢ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﻋﺪم ( ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل اول ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 50 ﻣﻴﺰان آن در ﺗﻴﻤﺎر 50 + درﺻﺪ آﻟﻲ درﺻﺪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ) .(4ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اوﻟﺌﻴﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) .(6ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪ اوﻟﺌﻴـﻚ و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴــﻚ وﺟــﻮد دارد، ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴــﺰان اﺳــﻴﺪ 50 ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ درﺗﻴﻤﺎر ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ 50 + درﺻـﺪ آﻟـﻲ درﺻـﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺬور ﺑـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي اﻓﺰاﻳﻨـﺪه رﺷــﺪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻛــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨــﻲ داري در اﺳــﻴﺪﻫﺎي ﭼــﺮب اﺷﺒﺎع )اﺳﺘ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ و ﺌﺎرﻳﻚ (ﻣﻌﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ داري در اﺳــﻴﺪﻫﺎي ﭼــﺮب ﻏﻴــﺮ اﺷــﺒﺎع ) اﺳــﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴــﻚ و اوﻟﺌﻴــﻚ ( در ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑــﺎ ﻋــﺪم ﺗﻠﻘــﻴﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳــﺎﻳﻲ ) ﺗﻴﻤــﺎر ﻛﻨﺘﺮل ( .(6 ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺎﺗﺎ و (Shehata and EL-Khawas, 2003) اﻟﺨــﺎواز ﮔــﺰارش ﺷــﺪه اﺳــﺖ . در واﻗــﻊ ﻣﻴــﺰان اﺳــﻴﺪﻫﺎي ﭼــﺮب اﺷــﺒﺎع ﺑــﺎ اﻓ ﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ .(Khaliq, 2004)ﻳﺎﺑﺪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷـﺒﺎع و ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع را ﻧﺸــﺎن داد ) .(5ﺟــﺪول ﻛــﻪ اﻳــﻦ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺑــﺎ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺳــﺎﻳﺮ Fernandez-Martinez ) ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد et al., 1993 Miller et al., 1987; .( ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اي و ﻫـﺎي اﻓﺰاﻳﻨــﺪه رﺷــﺪ، ﺑــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘــﺎﻳﻴﻦ ﺗــﺮﻳﻦ ﻣﻴــﺰان اﺳــﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد زﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 75 در ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳ 25 + درﺻــﺪ آﻟــﻲ درﺻــﺪ ﻲ و ﺣﺎﻟﻲ 100 درﺻﺪ آﻟﻲ در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ، در ﻛـﻪ در ﺻﻮرت ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻮدزﻳﺴـﺘﻲ، ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در 100 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 25 درﺻﺪ آﻟﻲ و 75 + درﺻﺪ آﻟﻲ درﺻﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ روﻏﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز داﻧـﻪ آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان ﻣـﻲ ﺗـﻮان از ﺑﺎﻛﺘﺮي 100 ﺗﻴﻤﺎر درﺻﺪ آﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻣﻴﺰان روﻏﻦ و اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴـﻚ 50 و از ﺗﻴﻤﺎر 50 + درﺻﺪ آﻟﻲ درﺻـﺪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺣـﺪاﻛﺜﺮي
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ و ﻋﻤﻠﻜﺮد روﻏﻦ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده کرد.

منبع : مجله علوم زراعی ایران

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .