0

اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد بادام زمینی را توضیح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی را توضیح دهید .

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﮐﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي و ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﺮتﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه 100 % و 80 ،%60 در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺗﯿﻤﺎر اﺻﻠﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪون آﺑﯿﺎري و آﺑﯿﺎري ﺑـﺎ 3 ،0 درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽﮔﯿﺎه و ﺗﯿﻤﺎر ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 9 و60 ، 0 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳـﺎل ﻫـﺎي زراﻋـﯽ 0 %80 در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﺟﺮا ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ،1392 و 1391 13 درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد و ﻣﻘﺪار آن در ﺳﺎل 100و 13 و در ﺳﺎل 2452 و 2385 ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ، 91 2383 ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ 92 13 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎلﻫﺎي 60 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف در ﺗﯿﻤﺎر 2448و 13 و 91 92 و 1885 درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 100 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﺗﯿﻤﺎر 2667 و 2351 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 60 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﯿﻤﺎر 1877 درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﻪ 100 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر و ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﺗﯿﻤﺎر 2012 و 1829 4 و0/28 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف 0/ 0 ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ، ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر60 درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ و ﻣﻘﺪار ﮐﻮدي 100آب، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ داﻧﻪﻫﺎي روﻏﻨﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺴﺘﻪزﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺎدام ﺧﺎﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت دارد و ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺎرة آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﯾﺎ ﺑﻮ داده ، داﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺼﺎرف آﺟﯿﻠﯽ و روﻏﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد )ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي (و ﻏﻼف آن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺌﻮﭘﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ 1389 و اﻣﯿﺮي، ﮐﻮدﻫﺎي اورﮔﺎﻧﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد )ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي، ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ، ، ( .ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭼﯿﻦ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، آﻣﺮﯾﮑﺎ 1388 ﺑﺮﻣﻪ و ﺳﻨﮕﺎل ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪة اﯾﻦ ،اﻧﺪوﻧﺰي .( از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰوﻻت 2013 ، ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻓﺎﺋﻮ ﺟﻮي در دوره رﺷﺪ ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ، از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮوري ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮي زﯾﺮ ،آب ﮐﺸﺖ رود. ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪدي )ﺟﻮﻧﮕﺮاﻧﮏ ﻻﻧﮓ و 20 ،ﻫﻤﮑﺎران – (اﺛﺮ رژﯾﻢ 2008 ، ؛ آروﻧﯿﺎﻧﺎرك و ﻫﻤﮑﺎران 12 – اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺮه ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد وري ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺑﯿﺎري ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎري ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ آﺑﯿﺎري ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. روش آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي از ﺑﯿﻦ روشﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، از ﺑﺎزدة ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ و اﻣﮑﺎن آﺑﯿﺎري در ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮاي اﮐﺜﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ – (. آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه 1385 ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ )ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، اي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺑﺎ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ،راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ اﺟﺮا و ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب، ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد – (. از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎي آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه 1385 )ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، اي ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﻫﺮز، ﮐﺎﻫﺶ رواﻧﺎب، اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎنﻫﺎ و ﻻﺗﺮالﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
.(اﻣﺮوزه 1385 ﮐﺎرﮔﺮي اﺷﺎره ﮐﺮد )ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﯿﭗ ﺑﻪ ﺻﻮرت ردﯾﻔﯽ -از ﺟﻤﻠﻪ روش ، ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﻣﻮﻓﻖ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ )اﺧﻮان و ﻫﻤﮑﺎران .( ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺳﻄﺤﯽ از ﺧﺎك و آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 1393 ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ، ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .( در روش آﺑﯿﺎري 1390 )ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، ﻋﻤﻠﮑﺮد ، ﻗﻄﺮهاي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻓﺎرو و ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﯾﺶ و ﺷﻮري ﺧﺎك ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮔﺮدد )ﭘﯿﻤﺮاچ و (در 1390) .( ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي و ﻫﻤﮑﺎران 2004 ،ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎي آﺑﯿﺎري را ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف آب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ رژﯾﻢ آﺑﯿﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﯾﮏ روش آﺑﯿﺎري ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰرﻋﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب در آن روش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ( .ﻧﯿﺘﺮوژن ﯾﮑﯽ از 2012، )ﺟﻮﻧﮕﺮاﻧﮏ ﻻﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل .(از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺠﻤﻊ 1385 ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ )ﻣﺤﻤﺪي، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺘﺮات در ﮔﺮهﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ در ﻣﺼﺮف ، داﺷﺘﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻮدﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد – (. ﺑﺮﺧﯽ از ارﻗﺎم ﺑﺎدام 1390 )ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، زﻣﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮدد )ﺧﯿﺮي، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ، اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ، ( و از ﻃﺮﻓﯽ 1366 و ﺑﺎروري ﺧﺎك ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن دارد )ﭘﯿﻤﺮاچ و .(ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ 2004ﻫﻤﮑﺎران، ، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آب و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، روش ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ،(1386) در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﯿﻦزاد و ﻫﻤﮑﺎران (ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آب 2006)ﻫﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮآورد دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮآورد ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎ ﻗﺮار 138 ، ﮔﯿﺮد )ﺣﺴﯿﻦزاد و ﻫﻤﮑﺎران .(ﺑﺮآورد اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ 6 ﺗﻮاﺑﻊ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺨﻄﯽ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ در ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢﺧﻄﯽ ( .ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ 1394 ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺎﺑﺎزاده و ﻫﻤﮑﺎران، ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ روش آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف آب و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎه ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد و روشﻫﺎ و1391 اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ در ﺳــﺎل ﻫــﺎي زراﻋــﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن و در ﺷﻬﺮﺳـ ﺘﺎن آﺳـﺘﺎﻧﻪ اﺷـﺮﻓﯿﻪ ﺑـﺎ ،1392 دﻗﯿﻘﻪ و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 16 درﺟﻪ و37 ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ – ﻣﺘﺮ از ﺳـﻄﺢ 5 دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ 56 درﺟﻪ و49 درﯾﺎ، اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎلﻫـﺎي زراﻋـﯽ ﻣﯿﻠـﯽ ﻣﺘـﺮ ﮔـﺰارش 80/3 و 265 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 1392 و1391 (اراﺋـﻪ 1) ﺷﺪ .ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺟـﺪو ل ﺑﻪ ﻃﻮر ، ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از آﻣﺎدهﺳﺎزي زﻣﯿﻦ و ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ،20-40 ،0-20 ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰرﻋﻪ در اﻋﻤﺎق ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ .در ﻫـﺮ دو ﻋﻤـﻖ، ﺟـﻨﺲ ،ﺧﺎك ﻟﻮﻣﯽ ﺑﻮد. وارﯾﺘﮥ ﮐﺸﺖ ﺷﺪة ﺑـﺎدام زﻣﯿﻨـﯽ در ،ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ NC اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رﻗﻢﻣﺤﻠﯽﮔﯿﻞ )رﻗﻢ (ﺑﻮد .ﻫـﺮ دو ﺳـﺎل، 2 ﻣﺤﺼﻮل ، زﻣﺎن ﮐﺸﺖ ﺑﺬر، اول ﺧﺮداد ﻣﺎه و زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮتﻫﺎي ﺧﺮد ، ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 20 ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﺗﮑـﺮار ﻣﺘـﺮ و 6×2/5 اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺮ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ داراي اﺑﻌﺎد داراي ﺷﺶ ردﯾﻒ ﮐﺸﺖ ﺑﻮد .ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﺪون
درﺻـﺪ 100 و 80 ،60 آﺑﯿﺎري )دﯾﻢ( و آﺑﯿﺎري ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 90 و 60،30 ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه و ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﮐـﻮدي ﺷـﺎﻣﻞ ﺻـﻔﺮ، ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻋـﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺖ، ﺑﺬر ﺑﺎ ﻗﺎرچﮐﺶ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﯿﺮام ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دو در ﻫﺰار ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ (، ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻮد ﻧﯿﺘـﺮوژن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 2 آزﻣﻮن ﺧﺎك )ﺟﺪول ﭘﺎﯾﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺨﺶ و ﺑﺎ ﺧﺎك ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺳـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺴـﺎوي و در روز ﭘـﺲ از ﮐﺎﺷـﺖ ﺑـﻪ زﻣـﯿﻦ داده ﺷــﺪ .از 40 و 30 ،20 ﺗﺨﻠﯿﻪ رﻃﻮﺑﺘﯽﺧﺎك ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آﺑﯿﺎري اﺳـﺘﻔﺎده درﺻـﺪ آﺑﯿـﺎري 100 ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺻﺪي از ﺗﯿﻤﺎر ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯿﺎري ﺑﻮد .ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻣﯿﺰان آﺑﯿﺎري در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﻖ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي رﻃﻮﺑـﺖ ﺧﺎك ﺑﻪ روش وزﻧﯽ در ﻻﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﯿـﺎري .(1 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﻣﻌﺎدﻟﻪ dn=(өfc-өi).ρb.Dr ) 1( ө ، :درﺻﺪ وزﻧﯽ رﻃﻮﺑﺖ در ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ өfc :درﺻﺪ i ρ وزﻧﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك، :ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص b D ،( ﻇﺎﻫﺮي ﺧﺎك )ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ :ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺛﺮ r رﯾﺸﻪ )ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ .(روش آﺑﯿﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﺑﻮد. در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ، ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 16ﺑﻪ ﻗﻄﺮ «ﺗﯿﭗ» اي از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﯽ 30 ﺳﻮراخﻫﺎي در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﮔﯿﺎه از ﻃﺮﯾﻖ آب آﺑﯿﺎري و ﻣﻘﺪار ( .ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار 3 ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ )ﺟﺪول آب آﺑﯿﺎري ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﮐﻨﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در ﻫﺮ ﭘﻼت ﭘﺲ از ﺣﺬف دو ردﯾﻒ ﮐﺸﺖ از ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ 12ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﻏﻼفﻫﺎ، ﺑﺮگﻫﺎ و ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ از ﮔﯿﺎه ﺟﺪا ﺷﺪه و داﺧﻞ آون ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ 48 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 70 در دﻣﺎي ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﺻﺪم ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .از ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻏﻼف ﺧﺸﮏ، وزن ﺳﺎﻗﻪ ﺧﺸﮏ و وزن ﺑﺮگ ﺧﺸﮏ، وزن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و ﻏﻼف، ﭘﺲ از ﺣﺬف دو ردﯾﻒ ﮔﯿﺎه از ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﻏﻼفﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎي رﺳﯿﺪه از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ردﯾﻒ 3 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻫﺮ ردﯾﻒ 80 – ﺳﺎﻧﺘﯽ 0 ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ( از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم (ﺑﺮ ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮﻓﯽ )ﻣﯿﻠﯽ .(در 2012، ﻣﺘﺮ (ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﻮﻧﮕﺮاﻧﮏ ﻻﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﻘﺪار ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ،( ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪون آﺑﯿﺎري )دﯾﻢ )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ( از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ )ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ (ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﻧﯿﮕﺎم و ﻫﻤﮑﺎران، – .(ﺗﺠﺰﯾﮥ وارﯾﺎﻧﺲ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم 2005 )آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ MSTATC اﻓﺰار درﺻﺪ (و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار EXCEL و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار STATISTICA5.5 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺛﺮ آﺑﯿﺎري و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ درﺻـﺪ 92 و 91 در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ .(4 ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد، اﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻋﻤﻠﮑـﺮد درﺻـﺪ 100 و 80 ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻫﺮ دو ﺳﺎل، در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي
ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﯾﮑﺴﺎن ﺑـﻮده و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي ﺑـﺪون .(6 و5 آﺑﯿﺎري داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮد )ﺟﺪاول 91 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل ﻫﺎي 60 ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر 7520 و 6822 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 92و .(6 و5 داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﺑـﻮد )ﺟـﺪ اول 20 ) ﺟﻮﻧﮕﺮاﻧﮏ ﻻﻧـﮓ و ﻫﻤﮑـﺎران (در ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ﮔﯿـﺎه 12 ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻨﺶ آﺑﯿﺎري ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ آﺑﯿـﺎري ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘـﺪار ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷـﺮا ﯾﻂ ﺗـﻨﺶ (در ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ 1394) آﺑﯿـﺎري ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻋﺒـﺪزادﮔﻮﻫﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وزن اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ در ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ در آﺑﯿﺎري 72 ﻗﻄــﺮهاي در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ آﺑﯿــﺎري ﺳــﻄﺤﯽ ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ (دو 2008) درﺻﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑـﻮد .آروﻧﯿﺎﻧـﺎرك و ﻫﻤﮑـﺎران رﻗﻢ ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ و آﺑﯿـﺎري ﺑـﻪ ﻣـﺪت دو ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ درﺻـﺪ 67 ﺗﺎ 34 ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘـــﺮ از ﺷـــﺮاﯾﻂ آﺑﯿـــﺎري ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ .در ﺗﺤﻘﯿﻘـــﯽ (اﺛﺮ ﮐﻮد ﻧﯿﺘـﺮوژن را ﺑـﺮ 1390) ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر ﮔـﺰارش 60 را در ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻮدي ، ﻧﻤﻮد .ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻟﮕﻮمﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ آﺑـﯽ 20 ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد )ﮔﺮﯾﺖﻫﺎي و ﻫﻤﮑﺎران، .(ﺷﻮاﻫﺪي 10 ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗـﻨﺶ ﺟـﺬب ﮐــﻮد ﺑــﻪ وﺳــﯿﻠﻪ ﮔﯿــﺎه ﮐــ ﺎﻫﺶ ﻣــﯽﯾﺎﺑــﺪ )ﭘﯿﻤــﺮاچ و ( ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از 2004،ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ، ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﯿـﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ،رﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف اﺛﺮ آﺑﯿﺎري و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏـﻼف در در ﺳـﻄﺢ اﺣﺘﻤـﺎل ﯾـﮏ درﺻـﺪ 92 و 91 ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ .(4 ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد، اﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف 100 و 80 در ﺗﯿﻤﺎرﻫــﺎي92 و 91 در ﺳــﺎلﻫــﺎي زراﻋــﯽ درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه روز ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي .( در 6 و 5 دﯾﮕﺮ آﺑﯿﺎري داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد )ﺟﺪاول ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘـﺮوژن در 60 ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﻮدي، ﻣﻘﺪار ﮐﻮد و 2351 در ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 92 و 91 ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار و ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺪون ﮐﻮد 2667 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار 1474 و 1703ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
.( آﺑﯿﺎري در دوره 6 و 5 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف را داﺷﺖ )ﺟﺪاول رﺷﺪ ﮔﯿﺎه، در اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻏﻼف در ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ از اﻫﻤﯿﺖ .(1394 وﯾـــﮋهاي ﺑﺮﺧـــﻮردار اﺳـــﺖ )ﻋﺒـــﺪزادﮔﻮﻫﺮي، (در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸـﺎن داد 1390) ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮓﻫﺎي ﺑﺎدامزﻣﯿﻨـ ﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻤﺒﻮد آن در ﻃﯽ دوره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻼف در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف در ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﺎﯾﻨﺪ و ( ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد رﻃﻮﺑﺖ 2010) ﻻواره در زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد . (در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ روش ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 1394)ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي آﺑﯿﺎري را در ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗـﺮار داد و ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روش ﻫـﺎ ي ﺳـﻄﺤﯽ و ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ وزن ، ﺑﺎراﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﯾﯽ آب درﺻﺪي ﻣﯽﺷﻮد. ﺑـﺮوز ﺗـﻨﺶ 60 ﺗﺎ 21/7 ﻏﻼف ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺮﺣﻠﻪ زاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ، ﮐﻢآﺑﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮي ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل دورة ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺟﺎري ﺑﻪ داﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـ ﻦ اﻣـﺮ ﻧﺎﺷـ ﯽ از ﭘﯿـ ﺮي زودرس ﺑﺮگﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و ﻧﯿـ ﺰ ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد ﻣﻮاد ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ وزن داﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣـ ﯽﺷـﻮد .(1390 )ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ اﺛﺮ آﺑﯿﺎري و ﮐﻮد ﻧﯿﺘـﺮوژن ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧـﻪ در در ﺳـﻄﺢ اﺣﺘﻤـﺎل ﯾـﮏ درﺻـﺪ 92 و 91 ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ .(4 ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد، اﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول 100 در ﺗﯿﻤـﺎر 92 و 91 ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋـ ﯽ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم در 1877 و 1885 درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺪون آﺑﯿﺎري ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ 60 .( ﻣﻘـﺪار ﮐـﻮد 6 و 5 ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑـﻮد )ﺟـﺪاول ﺑﻪ 92 و 91 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘـﺎر ﺑـﻪ 2012 و 1829 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ 72/1 و 6/6ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ .( ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن 6 و 5 ﺑﺪون ﮐﻮد داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد در ﺑـﺎدام زﻣﯿﻨـﯽ ﺑـﺎ ﺗـﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ آب و اﯾﺠـﺎد ﺗـﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮگ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﮐـﺎﻫﺶ .(ﺗـﻨﺶ آﺑـﯽ 1992 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽﮔﺮدد )ﺑﻮﻧﺎري و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ در ﻋﻤﻠﮑـﺮ د ﻣـ ﯽﺷـﻮد )ﺑﻮﻧﺘﺎﻧـﮓ و (در 1389) .(ﻋﺒــﺪزادﮔﻮﻫﺮي و اﻣﯿــﺮي 2010 ،ﻫﻤﮑــﺎران ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪ . ﺑﻮﻧـﺎري و ﻫﻤﮑـﺎران (اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ وﻗﻮع ﻣﺤﺪودﯾﺖ آب و اﯾﺠﺎد ﺗـﻨﺶ 1992) ﺧﺸﮑﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮگ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﮐـﺎ ﻫﺶ 200 ) ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻧﯿﮕﺎم و ﻫﻤﮑﺎران (ﭼﻬـﺎر وارﯾﺘـﻪ 5 ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ را ﺑﺎ رژﯾﻢ آﺑﯽ ﺗﻨﺶ و ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد وارﯾﺘﻪﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﻮﻧﺘﺎﻧﮓ 20 )و ﻫﻤﮑــﺎران (ﺗــﺄﺛﯿﺮ آﺑﯿــﺎري ﻣﺘﻨــﺎوب ﺑــﺎ دورﻫــﺎي 10 روزاﻧﻪ، دو و ﺳﻪ روز ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑـﺎدام زﻣﯿﻨـﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ آﺑﯿـﺎري ﻫـﺮ روز، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد را داﺷﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ در در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ 92 و 91 ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ وﻟﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ، ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪ آﺑﯿﺎري و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺸﺪ در 91 .(ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﺎل زراﻋﯽ 4 )ﺟﺪول درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ 100 و 80 ،60 ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺪون آﺑﯿﺎري،
2 ،0/25 ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 2 و 0/27 ،0/ 7 ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 0/ 8 ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 92 در ﺳﺎل زراﻋﯽ درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 100 و 80 ،60 ﺑﺪون آﺑﯿﺎري، 26/0 ،2 2 و 0/27 ،0/ 7 .( ﺷﺎﺧﺺ 1 ﺑﻮد. )ﺷﮑﻞ 0/ 7 ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺴﺮي از ﻣﺎدة ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زراﻋﯽ داﻧﻪاي ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﻮد. ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎه در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺗﻨﺶ و ﺷﺪت ﺗﻨﺶ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 200 ) ﻧﯿﮕﺎم و ﻫﻤﮑﺎران (ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎنﻫﺎي 5 ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻗﻮع ﺗﻨﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺪارد و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي روﯾﺸﯽ و زاﯾﺸﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﺑﺮداﺷﺖ در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻃﻮﺑﺘﯽ از ﺛﺒﺎت زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﯿﺎه و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ آب (2004) ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﻤﺮاچ و ﻫﻤﮑﺎران ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﺎر آﺑﯿﺎري ﺗﻨﺶ و ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ آﺑﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻫﻤﻪ ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮ ﭘﻮاﻧﮓ ﺑﺎت و ﻫﻤﮑﺎران )20 (ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ 10 ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﺎﯾﻨﺪ 201 )و ﻫﻤﮑﺎران (در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ 0 در ﺗﻨﺶ آﺑﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ در ﺳﺎل در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار 92 و 91 ﻫﺎي زراﻋﯽ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ 92 و 91 ﺑﻮﺗﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ .( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ 4 درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪ )ﺟﺪول درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه 80 و 100 در ﺗﯿﻤﺎر 91در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﻋﺪد ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 81 و 83 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪي 35 و 38/3 ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺪون آﺑﯿﺎري ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ،92 ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد. در ﺳﺎل زراﻋﯽ درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 80 و 100در ﺗﯿﻤﺎر .( ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد 6 و 5 ﻋﺪد ﺑﻮد )ﺟﺪاول 80 و 84ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 60 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻮدي 91 داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﻋﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 82 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ در ﺳﺎل ، درﺻﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد 5/1 ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺪون ﮐﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 60 ، ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ در ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻮدي 92زراﻋﯽ ﻋﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر 90 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر و 5 درﺻﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد )ﺟﺪاول 80 ﺑﺪون ﮐﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 200 ) .( ﻧﯿﮕﺎم و ﻫﻤﮑﺎران 6 (ﭼﻬﺎر وارﯾﺘﻪ ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ را ﺑﺎ 5 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯽ ﺗﻨﺶ و ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ در ﮐﻠﯿﻪ وارﯾﺘﻪﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي و اﻣﯿﺮي (ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ 1389) در ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد 2010) ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻻواره داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ، ( در ﭘﮋوﻫﺸﯽ 1390) ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 60 ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ را در ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻮدي ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ. وزن ﺻﺪداﻧﻪ اﺛﺮ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ وزن ﺻﺪ داﻧﻪ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد، وﻟﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
آﺑﯿﺎري و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺸﺪ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ،91 .(وزن ﺻﺪ داﻧﻪ در ﺳﺎل زراﻋﯽ 4 )ﺟﺪول درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آنﻫﺎ 100 و 80 ﮔﺮم ﺑﻮد. وزن ﺻﺪ داﻧﻪ در ﺳﺎل 62/3 و 62/1 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه 100 و 80 ،60در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ،92 زراﻋﯽ 62/8 و 62/5 ،61/9 ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ .( در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﮕﺎم و ﻫﻤﮑﺎران 6 و 5 ﮔﺮم ﺑﻮد )ﺟﺪاول )200 (ﭼﻬﺎر وارﯾﺘﻪ ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده و 5 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﺶ، وزن ﺻﺪداﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (و 2010) ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﻨﺪ و ﻻواره 20 ) ﺑﻮﻧﺘﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ 10 ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮاد ذﺧﯿﺮﻫﺎي ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آب، ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﺮگﻫﺎ، در ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ ﺑﺮ وزن ﺻﺪ داﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮاد ذﺧﯿﺮﻫﺎي و ﻣﺤﺪودﯾﺖ آب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ در ﮔﯿﺎه ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد و وزن ﺻﺪداﻧﻪ .(1390 ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، ﺑﻬﺮهوري آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻬﺮهوري آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ در . ﺑﻮد92 و 91 ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ درﺻﺪ در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﻬـﺮه وري 92 و 91 اﺛﺮ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺷﺪ. اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﺑﯿﺎري و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري آب ﻣﺒﺘﻨﯽ .(ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ 4 ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺸﺪ )ﺟـﺪول ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهوري آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ در ﺳـﺎل درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﻪ 100 و 80 ،60 در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ،91 زراﻋﯽ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘـﺮ 1/03 و1/12 ،1/12 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 9 ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ، 2 در ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي ، ﺑﻬﺮهوري آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ ،1/81 درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 100 و 80 ،60 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ .در 1/45 و 1/68 – ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ،92 و 91 ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪون آﺑﯿﺎري در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ وري ﻣﺼﺮف آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪاول 4/16 و 1/94 .( اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬـﺮه وري آب و ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮ ﯾﯽ در ﻣﯿـ ﺰان 6 و 5 ﻣﺼﺮف آن درروش آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روش ﻫـﺎي آﺑﯿﺎري ﺳﻄﺤﯽ در ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘـﺪار ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿـﺎر ي ﻗﻄـﺮه اي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﺑﯿـﺎري درﺻـــﺪي ﻫﻤـــﺮاه ﺑـــﻮد 21ﺳـــﻄﺤﯽ ﺑـــﺎ اﻓـــﺰاﯾﺶ .(ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهوري آب ﻣﺒﺘﻨـﯽ 1394 )ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي، ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐـﻮد ﻧﯿﺘـﺮوژن در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘـﺎر در ﺳـﺎل ﻫـﺎي 60ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻮدي ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘـ ﺮ 3 و 1/45ﺑﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ،92 و 91 زراﻋﯽ .( ﻋﺒـﺪزادﮔﻮﻫﺮي و 6 و 5 ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )ﺟﺪاول (ﺑﻬــﺮهوري آب ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ ﻋﻤﻠﮑــﺮد 1390) ﻫﻤﮑــﺎران ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ را در ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم 60 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهوري آب در ﺳﻄﺢ ﮐﻮدي . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ 2/54 ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهوري آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري ،92 و 91 آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف آب .(ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 4 ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهوري آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف در ﺳﺎل زراﻋﯽ درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 100 و 80 ،60 در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ،91 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 0/37 و 0/40 ،0/39ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 9 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل زراﻋﯽ – ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه ، 2 و 80 ،60 وري آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي و 0/60 ،0/63 درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 100 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ 0/52 ﺑﺪون آﺑﯿﺎري ﺑﻬﺮهوري آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف در 6 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،92 و 91 ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 1/38 و 0/ 4 – .( ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه 6 و 5 ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪاول 91 وري آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﻼف در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ
60 در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻮدي 92و 1/10 و 0/49ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .( در 6 و 5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )ﺟﺪاول 20 ) ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﻮاﻧﮓ ﺑﺎت و ﻫﻤﮑﺎران (ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ را در 10 ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻨﺶ و ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 1/69 ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب داﻧﻪ از ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر 0/98 ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﺑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري آب ، در 92 و 91 ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد وﻟﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﺑﻬﺮهوري آب .(ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 4 ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهوري آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﺳﺎل زراﻋﯽ درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 100 و 80 ،60 در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ،91 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 0/28 و 0/30 ،0/31ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 9 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل زراﻋﯽ – ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه ، 2 100 و 80 ،60 وري آب در ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 0/40 و 0/45 ،0/50 درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪون آﺑﯿﺎري ﺑﻬﺮهوري آب در ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 1/07 و 0/50ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،92 و 91 .( ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهوري آب 6 و 5 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪاول در 92 و 91 ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 60ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻮدي ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 0/84 و 0/39ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .( ﭘﻮاﻧﮓ ﺑﺎت و 6 و 5 ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ )ﺟﺪاول 20 )ﻫﻤﮑﺎران ( ﯾﺎزده رﻗﻢ ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ را در ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري 10 ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻨﺶ و ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در 1/69ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب داﻧﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪون ﺗﻨﺶ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ 1390) ﺗﻨﺶ ﻣﯽﺷﻮد. ﻋﺒﺪزادﮔﻮﻫﺮي و ﻫﻤﮑﺎران 0/62 ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف آب در ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 60 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدي ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ (و ﺟﺪول 7 ﺗﺎ 2) ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎي ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻣﻘﺪار آب ،92 و 91 (ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي زراﻋﯽ 7) داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ، ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه 100 ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﻏﻼف و داﻧﻪ ﺑﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﻏﻼف و داﻧﻪ در ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد .ﻟﺬا اﻓﺰاﯾﺶ 60ﻣﺼﺮﻓﯽ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺎﯾﺮ ،ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن و آب ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺟﺰا ﻧﺪارد .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدﺗﺮ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ، از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ، آب ﻣﺼﺮﻓﯽ- ﮐﻮد ﻣﺼﺮﻓﯽ – ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ 10 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 60 درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه و ﻣﺼﺮف 0 ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﻌﺪدي، ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي آب ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، اﺑﺘﺪا ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از آب و ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎزي ﺳﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪي را ﺗﺨﻤﯿﻦ زدﻧﺪ .(1394 )ﺑﺎﺑﺎزاده و ﻫﻤﮑﺎران،
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف آب و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار آب و ﮐﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻮد ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﯿﺰان آب آﺑﯿﺎري ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روش آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف آب را در ، ﺻﺪ درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﭘﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻣﻘﺪار
ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ؛ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ، ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر 60از ﮔﺮدﯾﺪ .ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ – ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ، در ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﺑﺎﻋﺚ ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﮐﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 60 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﻣﻮﺟﺐ ، ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻫﮑﺘﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

منبع : نشریه پژوهش اب در کشاورزی

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .