0

اثر محلول پاشی کود نانو نیتروژن کود اوره و کود مرغی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس تودههای مختلف رازیانه چیست ؟ 

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

اثر محلول پاشی کود نانو نیتروژن کود اوره و کود مرغی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس تودههای مختلف رازیانه چیست ؟ 

چکیده

به منظور مطالعه اثر کاربرد محلولپاشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس تودههای رازیانه، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و 22 تیمار در مزرعه تحقیقاتی مرکز آموزش جهاد کشاورزی 0094 انجام شد. فاکتور اول شامل تودههای رازیانه قاضیآنتپ – 0090 و 0092 – آذربایجانغربی در دو سال متوالی 0094 ترکیه، همدان، ارومیه، یزد و شیراز و فاکتور دوم شامل محلولپاشی نانونیتروژن، آبمغناطیسی، کود اوره، کود مرغی و Y1A5B تیمار شاهد بودند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع، تعداد شاخه فرعی، تعداد چتر و عملکرد اسانس به ترتیب در 3 سال ( Y2A4B سال اول+توده قاضیآنتپ+ تیمار آب مغناطیسی( 2 ) Y1A1B )سال اول+ توده شیراز+محلول اوره(، 2 سال اول+توده قاضی آنتپ+ تیمار آب مغناطیسی مشاهده شد. همچنین  Y1A1B دوم+توده یزد+ محلول آب مغناطیسی(، 2 A1B بیشترین درصد اسانس، وزن هزاردانه و تعداد چترک در بوته به ترتیب در  توده ارومیه+ تیمار آب مغناطیسی، 2 توده قاضیآنتپ+ تیمار آب مغناطیسی وتوده ارومیه+ تیمار کود اوره مشاهده شد. بیشترین عملکرد 0044 کیلوگرم در هکتار در توده قاضیآنتپ مشاهده شد. نظر به مهم بودن میزان اسانس، میتوان توده ارومیه را به همراه محلولپاشی آب مغناطیسی و نانونیتروژن برای آب و هوای منطقه ارومیه پیشنهادی کرد. گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهرهبرداری صحیح میتوانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغالزایی و صادرات غیرنفتی داشته باشند رضاییچیانه و همکاران . رازیانه با نام علمی از مهمترین و قدیمیترین گیاهان دارویی و متعلق به

میباشد امید بیگی 2337Apiaceaeتیره چتریان اینگیاه دارای ریشهای مستقیم، ساقهای استوانهای به 023 سانتیمتر، – رنگ سبزروشن و به ارتفاع 233 برگهای سبز تیره متناوب و دارای بریدگی با دمبرگ پهن میباشد و گلهای کوچک و زردرنگ گیاه به صورت مجتمع در چتر مرکب قرار دارند صفائی و همکاران  . میوه رازیانه دوکیشکل با دو انتهای باریک و رنگ آن سبز یا قهوهای روشن است آنانت و همکاران

. تمام پیکر گیاه حاوی اسانس بوده و میوه آن بیشترین میزان اسانس را داراست. اسانس گیاه در ساختمانهای کانالی شکل که توسط سلولهای غدهای ایجاد و در سراسر گیاه پراکندهاند، جمع شده و موا موثره آن در داروسازی برای مداوای سرفه، دل درد، نفخ، سوءهاضمه در کودکان و تحریک تولید شیر در مادران شیرده استفاده میشودصفائی و همکاران 50 درصد از -2/ 2300 (. محتوای اسانس رازیانه  بسیاری از گیاهان هم خانواده خود بیشتراست )بهمنی و با توجه به خشکسالیهای اخیر و نیاز مبرم به آبیاری مزارع و محدودیت منابع آب کشور، بهره گیری از منابع آب غیرمتعارف آب در بخش کشاورزی به عنوان یک راهکار اراده شده است تا علاوه بر کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی بهترین راندمان آبیاری نیز اعمال شود قدمی فیروزآبادی و همکاران 2306 . یکی از این روشها، گذراندن آب از یک میدان مغناطیسی، قبل از آبیاری، که میتواند بهرهوری آب را افزایش دهد مهرابی دلشاد و همکاران 2300 ، نیکبخت و رضائی با عبورآب از میدان مغناطیسی، پیوند هیدروژنی و واندروالسی بین مولکولهای آب شکسته شده و با قرار گرفتن بخشهای غیرهمنام مولکول آب در یک راستا و فضای کمتری اشغال کرده و درنتیجه آزادی و تحرک بیشتر و نیروی کشش سطحی کمتری خواهند داشت قدمی فیروزآبادی و همکاران در حالت مغناطیسی سیالیت آب افزایش و خاصیت ترکنندگی آن بیشتر و جذب آب مغناطیسی راحتتر و بهتر شده و املاح بیشتری در اختیار گیاه قرار میدهد که موجب افزایش رشد و عملکرد گیاه خواهد شد عبدالقدوس و هوزین 2303 (. مرغابیزاده و همکاران )  در گیاه دارویی زنیان نشان دادند که با اعمال تیمارهای مغناطیسی و امواج فراصوتی جوانهزنی و ویگور بذور بهبود و عملکرد نهایی گیاه افزایش یافت. در آزمایشی وزن دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گندم نان تحت 29 و 22 درصد بیشتر از آب , تیمار آب مغناطیسی 00 غیر مغناطیسی بهدست آمد محمود و امیرا . در تحقیقی دیگر آبیاری با آب مغناطیسی، وزن تر گیاه ریحان را  درصد نسبت به آبیاری غیر مغناطیسی افزایش داد )بانژاد و همکاران 2300 (. نتایج پژوهش درصدی ارتفاع / السعید حاکی از افزایش 09 بوته باقلا نسبت به تیمار آب غیر مغناطیسی بود. محققان دیگری نشان دادند که وزن تر، وزن خشک و ارتفاع بوته ذرت در آبیاری با آب مغناطیسی بیشتر از تیمار غیر  مغناطیسی بود نیکبخت و همکاران  کودهای شیمیایی در 03 سال اخیر نقش مهمی در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی داشته است ولی هزینه انجام گرفته برای تهیه آنها یکی از مهمترین هزینه- های کشتوکار محسوب میشود خوش پیک و همکاران  و مصرف بیرویه کودهای شیمیایی مانند کود اوره علاوه بر بالا بردن هزینه تولید، باعث آلودگی آب- های زیرزمینی و تجمع بیش از حد مجاز میزان نیتروژن  بافتهای گیاهی شده است جمشیدی و همکاران  یکی از اهداف اصلی در کشاورزی پایدار کاهش مصرف کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کودهای آلی  بهویژه کودهای دامیاست پیکارد و همکاران  کاربرد کودهای دامی از جمله کود مرغی در بهبود شرایط خاک و رشد گیاه و عملکرد دانه مؤثر بوده و در صورت دسترسی به مقادیر زیاد آن میتواند مکمل مناسبی برای کودهای شیمیایی باشد نیسانی و همکاران که در این میان کود مرغی علاوه بر عناصر غذایی، دارای خواصی مانند آزادسازی تدریجی نیتروژن کاهش آبشویی نیترات، آزادسازی تدریجی ترکیبات پتاسیم و کلسیم تنظیم پ اچ خاک( و ماده آلی )افزایش ظرفیت نگهداری آب و موادغذایی( میباشد نیسانی و همکاران . به دلیل کمبود مواد غذایی در مناطق خشک و نیمه خشک و با در نظر گرفتن نقش کودهای آلی در بهبود کارکرد اکوسیستمهای زراعی، کاربرد کودهای آلی در این مناطق بیش از پیش مورد توجه میباشد شیرانی و همکاران . در تحقیقی، تاثیر کود دامی بر صفات تعداد شاخه فرعی، وزن هزاردانه و عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد گلرنگ معنیدار بوده است رضوانی مقدم و همکاران  شاهسواری و همکاران  نشان دادند که وزن هزاردانه، بیوماس گیاه، عملکرد دانه و شاخص برداشت گندم نسبت به شاهد در تیمار کود دامی بیشتر بود. تاثیر افزایشی تیمار کود مرغی نسبت به تیمار کود شیمیائی و شاهد در صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد شاخهفرعی، وزن دانه در بوته، تعداد گلآذین, شاخص برداشت ریحان معنیدار بوده است ولی وزن هزاردانه کمتر از دو تیمار دیگر بود تهامیزرندی و همکاران  افزایش تعداد شاخههای جانبی و وزن دانه رازیانه تحت تاثیر کود دامی نسبت به بقیه تیمارها معنیدار بود محمودی و اصغریپور . تاثیر کود دامی نسبت به تیمار نیتروژن و شاهد در افزایش صفات تعداد شاخههای فرعی، تعداد چتر در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد اسانس رازیانه و به جز  ارتفاع بوته معنیدار بود خوش پیک و همکاران  محمودی و اصغریپور  نشان دادند که کود شیمیائی نسبت به کود دامی و کمپوست تاثیر معنیداری در ارتفاع گیاه رازیانه دارد. یکی دیگر از راههای کاهش مصرف کودهای شیمیایی استفاده از کودهای نانو برای تغذیه گیاهان میباشد بخرد و همکاران . در عرصهی کشاورزی، فناوری نانو منجر به تغییرات شگرفی در استفاده منابعطبیعی، انرژی و آب، امکان بازیافت مواد و استفاده مجدد از آنها شده که پساب و آلودگیها را کاهش خواهد داد بخرد و همکاران . فناوری نانو به شکل گستردهای به عنوان راهی برای تولید محصولات بهتر، سریعتر، ارزانتر و توانمندتر تعریف شده است پیوندی  و همکاران 2300 هدف از این تحقیق بررسی تاثیر محلولهای مختلف کودی و آب مغناطیسی بر تودههای مختلف بومی و خارجی و مقایسه آنها با توده محلی )ارومیه( میباشد، تا برای مشکلات زیست محیطی ناشی از افزایش مصرف کود نیتروژن جایگزین مناسبی پیدا شود و از طرفی با مقایسه عملکرد تودههای مختلف، رازیانه با کشتهای دیگر منطقه جایگزین کرده و با تغییر الگوی کشت بهره- وری مزارع را افزایش دهیم.

مواد و روش ها

به منظور بررسی تاثیر سیستمهای مختلف حاصلخیزی خاک بهویژه از لحاظ نیتروژن، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل 0090 و – تصادفی در سه تکرار در سالهای زراعی 0094 0094-0092 در مزرعه آزمایشی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجانغربی واقع در کیلومتر 2 جاده ارومیه- سلماس با طول جغرافیائی 42 درجه و 2 دقیقه و عرض جغرافیائی 07 درجه و 02 دقیقه و ارتفاع 0029 متر از سطح دریا اجرا گردید. قبل از شروع آزمایش به منظور بررسی ویژگیهای شیمیایی و – فیزیکی خاک محل آزمایش، نمونهبرداری از عمق 03 3سانتی متری انجام گرفت. نتایج آنالیز خاک در جدول شماره 1 آورده شده است. اقلیم منطقه آزمایش نیمه خشک بوده و خاک محل توده (A) آزمایش از نوع شنی لومی بود. عامل اول رازیانه در 2 سطح به ترتیب شماره قاضیآنتپ ترکیه و تودههای بومی همدان، ارومیه، یزد و شیراز عامل دوم تیمار محلولپاشی در پنج سطح به ترتیب شماره (B) کود نانو نیتروژن، آب مغناطیسی، کود اوره، کود مرغی بودند. آب Y و تیمار شاهد و عامل سوم سال مغناطیسی به دلیل تاثیر مثبت بر پتانسیل اتاقک زیر به عنوان تیمار انتخاب C روزنهای و تقویت جذب 02گردید ال سعید حامد ال سعید . پس از عملیات آمادهسازی زمین شخم، دیسک و تسطیح بذور در عمق سه سانتیمتری در هشت ردیف با فاصلهى بین ردیف 42 سانتیمتر و روی ردیف 02 سانتیمتر در کرتهای به طول سه متر کاشته شدند. آبیاری برحسب شرایط اقلیمی منطقه به طور متوسط هر هفت روز یکبار به طریقه جوی و پشته انجام و عملیات وجین علفهای هرز به طورمرتب به صورت دستی و در هنگام لزوم انجام شد. پساز استقرار کامل بوتهها، محلولپاشی در سه نوبت، شروع ساقهدهی، ساقهدهی و موقع گلدهی اعمالگردید. محلول نانونیتروژن بر طبق دستورالعمل  کود نانونیتروژن 22 % شرکت رگبرگ مهر پاسارگاد تهیه شد دو در هزار. محلول آب مغناطیسی توسط دستگاه SIB مغناطیسی کننده آب ساخت کشور روسیه با نام 8 با قدرت مغناطیس 233 میلیتسلا به دست آمد بهطوریکه 3 متر در ثانیه بوده / سرعت حرکت آب داخل دستگاه تا بر اساس عدد رینولدز در آب خروجی آشفتگی و تلاطم ایجاد نکند حیدرزاده و محمدپور  برای تهیه محلول کود اوره، 2 کیلوگرم کود اوره در 033 لیتر آب حل شد )فیضیاصل و ولیزاده . برای تولید محلول کود مرغی، مخلوطی از آب و کود مرغی به نسبت 0:03 تهیه و به مدت 49 ساعت در دمای اتاق نگهداری و سپس محلول بهم زده و از دو لایه پارچه نازک عبور داده شد قربانی و همکاران . در هر دو سال زراعی صفاتی مانند ارتفاع بوته، تعداد شاخههای جانبی، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر، عملکرد دانه در بوته و درصد اسانس اندازهگیری گردید. عملکرد اسانس نیز با حاصلضرب درصد اسانس در میزان عملکرد هر تیمار بدست آمد.

تعیین میزان اسانس

بهمنظور تعیین میزان اسانس، مقدار 03 گرم بذر خشک شده از هر کرت به طور جداگانه آسیاب و توسط دستگاه کلونجر بهروش تقطیر با آب به مدت سه ساعت استخراج و بازده اسانس براساس وزن خشک نمونه محاسبه شد. تجزیه و تحلیل دادههای آزمایش با استفاده انجام گرفت. میانگینهای به- SAS از نرم افزارآماری دست آمده با استفاده از آزمون دانکن و در سطح احتمال پنج درصد با یکدیگر مقایسۀ آماری شدند.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارتفاع بوته، تعداد شاخههای فرعی، تعداد چتر در گیاه عملکرد اسانس تحت تاثیر اثرات سه جانبه تیمار * توده * سال قرارگرفتند. اثرات دو جانبه تیمار* توده بر صفات تعداد چترک در چتر، وزن هزاردانه و درصد اسانس اثر معنیداری داشت و عملکرد دانه بهطور معنیدار تحت تاثیر اثرات دو

جانبه توده * سال قرار گرفت جدول 2

ارتفاع بوته

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین مقدار ارتفاع با 99 درصد افزایش در سال اول، توده شیراز با نسبت به کمترین آن در سال دوم، Y1A5B کود اوره 3

Y2A1B توسط توده قاضیآنتپ با تیمار شاهد  5 مشاهده شد جدول 9. علت افزایش ارتفاع در سال 94 شاید به دلیل افزایش درجه حرارت و شرایط مطلوب برای رشد رویشی گیاه باشد. سادات عظیمی و همکاران ( نیز به نتایج مشابهی در علف شور دست یافتند. ) از آنجائیکه کمبود عناصر غذایی یکی از عوامل اصلی در تعیین اندازه ارتفاع بوته میباشد، با افزایش کود اوره ارتفاع بوتههای رازیانه نسیت به تیمار شاهد و استفاده از کود نیتروژن باعث افزایش دسترسی گیاه به عناصر غذایی شده و از طرفی نیتروژن از طریق تأثیر بر تقسیم و بزرگ شدن سلولها، رشد ریشه، تحریک رشد گیاه و در نهایت سبب افزایش ارتفاع بوتهها میشود خوش پیک و همکاران. این محققین مشاهده کردند که با افزایش نیتروژن ارتفاع بوته رازیانه افزایش یافت. نتایج پاپریمقدم و بحرانی نیز نشان دهنده افزایش ارتفاع در اثر استفاده از کود نیتروژن در کنجد بود.

تعداد شاخه های فرعی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بیشترین تعداد شاخه فرعی با 033 درصد افزایش در سال اول در توده و کمترین Y1A1B قاضیآنتپ با تیمار آب مغناطیسی  آن در سال اول توسط توده ارومیه در تیمار نانونیتروژن مشاهده شد جدول 3 . اثر متقابل توده و تیمار کودی نیز بر این صفت معنیدار بود. آب مغناطیسی با افزایش طول ریشه و ساقه، باعث بهبود جذب و انتقال آب و مواد غذایی گیاه شده و با تولید تعداد برگ و روزنه بیشتر و در نهایت بالا رفتن میزان فتوسنتز، افزایش تعداد شاخه فرعی مشاهده میشود. کارگرشورکی و مجد  نیز نتایج مشابهی در زیره سیاه بهدست آوردند.  ال سعید حامد ال سعید  نشان داد که تعداد شاخه فرعی باقلا در تیمار با آب مغناطیسی نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنیداری داشت. علت افزایش شاخه فرعی در سال 94 شاید به علت بهبود درجه حرارت در دوره رشد رویشی که باعث بهبود توسعه سیستم ریشه- ای گیاهان، دسترسی مطلوب به منابع موجود به ویژه رطوبت و مواد غذایی که در نتیجه به دلیل بهبود رشد، افزایش تعداد شاخههای فرعی را به دنبال داشته است زمانی و همکاران

تعداد چتردر بوته

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بیشترین تعداد چتر در سال دوم توسط توده یزد و تیمار آب مغناطیسی با 033 درصد افزایش و کمترین آن در سال )Y2A4B2( اول توسط توده قاضیآنتپ در تیمار کود مرغی بهدست آمد جدول 3  تیمار آب مغناطیسی )Y1A1B4( با توجه به بهبود شرایط فتوسنتزی برگ و تاثیر افزایشی بر تعداد شاخه فرعی زیره سیاه کارگر شورکی و مجد ، بطور غیر مستقیم تعداد چتر را نیز بالا میبرد. علت افزایش تعداد چتر در گیاه در سال دوم  شاید به این علت باشد که تمام انرژی گیاه به سمت افزایش ارتفاع و شاخه فرعی سوق داده شده که نسبت به سایر تودهها، تعداد چتر بیشتری تولید کند. این یافته ها با نتایج ال سعید حامد ال سعید   مطابقت دارد.

تعداد چترک در چتر

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل دو جانبه توده با تیمار معنیدار بود به طوری که بیشترین تعداد چترک در چتر با 02 درصد افزایش در توده ارومیه و کمترین آن در توده ارومیه با آب )A3B در کود اوره  3 مشاهده شد جدول 9. زیاد بودن A3B مغناطیسی  تعداد چترک میتواند به دلیل کمتر بودن تعداد چتر در بوته باشد که بالطبع چترهای بزرگتری تشکیل شده و تعداد چترک در چترها افزایش یافته بود. حال آنکه تیمار شاهد علیرغم کم بودن تعداد چتر در بوته، بدلیل عدم__ تامین مواد مغذی کافی برای تولید چترهای بزرگ، تعداد چترک در چتر آن باز هم کمتر از دیگر تیمارهای مورد مطالعه بود. گزارش کوسگه وهمکاران  حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنیدار بین تعداد چترک در چتر و عملکرد دانه گیاه رازیانه بوده، به طوری که کود نیتروژن در هر دو صفت تاثیر معنیداری داشته است. محمودی و اصغریپورو احسانیپور و همکاران  افزایش تعداد چترک در چتر رازیانه را به رشد  سبزینهای گیاه و افزایش تولید  ذخیرهای، تعداد شاخههایفرعی و افزایش میزان باروری گلها که در نهایت منجر به افزایش تعداد چترک در چتر میشود مرتبط دانستند.

وزن هزاردانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل دو و کمترین وزن هزاردانه به ترتیب در توده قاضیآنتپ با تیمار آب با 033 درصد افزایش و توده ارومیه )A1B مغناطیسی ) 2 مشاهده شد جدول 9بهنظر می- A3B با تیمار شاهد  رسد تیمار آب مغناطیسی باعث رشد سریعتر گیاه شده وآب مدت زمان بیشتری در اختیار گیاه قرار می گیرد تا با تاثیر بر سیستمهای بیولوژیک )اول حق و همکاران (، رشد زایشی را بهبود بخشد )محمودی و همکاران (. نتایج تحقیق کرملاچعب )  نشان داد که تیمار آب مفناطیسی باعث افزایش وزن هزاردانه در گیاه ذرت شده است.

عملکرد دانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل دوجانبه سال و توده معنیدار بود، به طوری که بیشترین عملکرد با 033Y1A در سال اول توسط توده قاضیآنتپ  1 درصد افزایش و کمترین آن در سال دوم توسط توده ایجاد شد جدول 7. علت افزایش عملکرد A2B شیراز ) 5 دانه در سال اول شاید به دلیل درجه حرارات مطلوب بود. با توجه به اینکه توده ترکیه از لحاظ وزن هزاردانه و تعداد شاخه فرعی نسبت به سایر تودههای مورد مطالعه، وضعیت مطلوبی داشته میتوان چنین استنباط نمود که این توده از عملکرد دانه بالاتری برخوردار بوده است زمانی و همکاران 2307

درصداسانس

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل دو جانبه توده با تیمار کودی معنیدار بود به طوری که بیشترین و کمترین میزان درصد اسانس در توده ارومیه با 60 درصد افزایش و A3B با تیمار آب مغناطیسی  2 . مشاهده شد جدول 9 A2B همدان با تیمار شاهد ) 5 تیمار آب مغناطیسی با تسهیل جذب آب و با توسعه ریشه و افزایش جذب عناصر غذایی، سبب بهبود رشد میشود عبدالقدوس و هوزین . هوشمند و همکاران  در تحقیقی نشان دادند که آب مغناطیسی باعث افزایش معنیدار مواد موثره و ارزش داروئی شوید شده و در نهایت باعث افزایش درصد اسانس گردیده است.

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که با انتخاب شرایط محیطی و ارقام گیاهی همراه با تغذیه مناسب میتوان به عملکرد مطلوب دست یافت. به طوری که شناسائی محلولهای کودی که بتواند اثرات مطلوبی بر شاخص- های کمی و کیفی رازیانه داشته باشد مفید خواهد بود. از جمله این عوامل استفاده از محلولپاشی آب مغناطیس، کود نانونیتروژن و کود دامی است که به منظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گیاهان بسیار موثرند. مصرف آب مغناطیسی با افزایش حلالیت عناصر غذایی باعث بهبود رشد شده و کودهای نانونیتروژن به لحاظ تاثیرگذاری بیشتر و سریعتر، باعث بهبود رشد میشود. کودهای آلی به لحاظ فراهمی بسیاری از عناصر کم مصرف و پر مصرف نسبت به کودهای شیمیایی، باعث رشد بهتر و عملکرد و کیفیت بالاتر گیاهان میشود. در تحقیق حاضر تیمار آب مغناطیسی بیشترین تاثیر را در ارتفاع و شاخه فرعی و تیمار نانونیتروژن بیشترین تاثیر را در تعداد چترک در چتر، عملکرد، درصد اسانس و عملکرد اسانس رازیانه داشت و تیمار کود دامی تاثیر چندانی در اجزاء عملکرد نداشت. توده قاضی آنتپ توده خارجی نسبت به بقیه تیمارها بیشترین تعداد چترک در چتر، تعداد شاخه فرعی، وزن هزاردانه و عملکرد دانه را داشت و توده ارومیه، بالاترین مقادیر درصد اسانس و عملکرد اسانس را تولید کرد. در نهایت با توجه به ضرورت تولید این قبیل گیاهان در نظامهای کمنهاده به نظر میرسد که استفاده از توده بومی ارومیه با محلولپاشی آب مغناطیسی و نانونیتروژن میتواند اثرات سودمندی از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته باشد و به عنوان گزینهای مناسب در راستای کشاورزی پایدار، در تولید گیاهان دارویی مدنظر قرارگیرد و جایگزین مناسبی برای نهادههای شیمیایی باشد.

منبعع : نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .