0

اثر کود زیستی ازتوباکتر و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

اثر کود زیستی ازتوباکتر و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان را شرح دهید .

این تحقیق با هدف بررسی اثر کود زیستی ازتوباکتر و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر صفات کمی و کیفی سه رقم گندم در پاییز سال 1386 در ایلام اجرا شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. ارقام چمران، پیشتاز و بهار در کرتهای اصلی و مصرف کودهای زیستی و شیمیایی در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی، نشان داد که وزن هزار دانه و درصد پروتئین تحت تاثیر رقم قرار نمیگیرد، ولی سایر صفات مورد اندازهگیری تحت تاثیر رقم و سطوح مختلف کودهای زیستی و نیتروژنه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمارهای کودی همراه با ازتوباکتر عملکرد بیشتری را نسبت به تیمار نیترات مصرفی و یا ازتوباکتر به تنهایی دارد. علاوه بر آن، مصرف کود زیستی ازتوباکتر میتواند مقدار نیتروژن مصرفی را کاهش دهد، ولی زمانی گندم میتواند عملکرد مناسبی را تولید کند که یک منبع نیتروژنه به همراه آن استفاده شود. همبستگی صفات مورد بررسی با عملکرد نشان داد که در شرایط این آزمایش وزن هزار دانه و تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله همبستگی بسیار معنیداری را با عملکرد دانه دارد. نتایج کلی آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد مربوط به تیمار 25 درصد کود نیتروژنه همراه با کود زیستی و کمترین آن به کود زیستی به تنهایی مربوط است. گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور است که بالغ بر 45 درصد پروتئین و 55 درصد از کالری مورد نیاز مردم کشورمان را تأمین می کند . گندم در حقیقت غذای اصلی مردم را تشکیل داده و مصرف سرانهی آن بالغ بر 150 کیلوگرم در سال است نیتروژن، یکی از .(Noormohammadi et al. 2002) مهمترین عناصر در ترکیبات آلی است که کاربرد مهم آن در ساختمان اسیدهای نوکلئیک و اسیدهای آمینه 2 تا 5 درصد وزن خشک گیاهان را / دارد و حدود 5 Jadhav و Ardakani et al. تشکیل می دهد 2000 غلات برای تولید یک تن دانه، به جذب .et al. 1987 22 تا 25 کیلوگرم نیتروژن نیاز دارند .(Noormohammadi et al. 2002) از آن جایی که نیتروژن نقش چشمگیری را در تولید فرآورده های کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک ایفاء می کند، بنابر این انتخاب مناسب نوع و مقدار کود های حاوی این عنصر برای کسب حداکثر عملکرد الزامی است. مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش رو به رشد مصرف کودهای شیمیایی از یک سو و مسایل زیست محیطی مرتبط با مصرف غیر اصولی این کودها از قبیل ایجاد آلودگ ی آب های زیرزمینی و کاهش حاص لخیزی خاک از سوی دیگر، زمینهی توجه بیشتر به میکروارگانیسم های تثبیت کنندهی نیتروژن را به عنوان کودهای بیولوژیک فراهم Mahmoodi, و Salehrastin, کرده است ( 1998 2006 ). ازتوباکتر یک باکتری آزادزی تثبیت کننده ی نیتروژن هو ا است که می تواند در سطح ریزوسفر ریشهی گندم، ذرت، برنج، سورگوم، نیشکر، پنبه، گوجه فرنگی، سیب زمینی، کلم و بسیاری از دیگر محصولات زراعی رشد کند و در هر فصل کشت، مقادیری نیتروژن را به صورت بیولوژیکی تثبیت کند .(Singh, و 2004 Singh, 1977 ؛Jadhav et al. 1987) ازتوباکتر در تمام خاک های زراعی دنیا دیده شده است. وجود آن در قطب نامشخص و در کویرها محتمل است. ازتوباکتر همواره در خا کهای زراعی pH ، بیشتر دیده م یشود. از بین خصوصیات خاک خاک بیشتر از سایر عوامل ازتوباکتر را تحت تأثیر قرار می دهد. رایج ترین و سابقه دارترین کود میکروبی تهیه شده از باکتری های آزادزی ازتوباکتر، ازتوباکترین

Kandil et al. و Dobereiner et al. است ( 1972 2004 ). مقدار نیتروژن تثبیت شده بهوسیلهی ازتوباکتر حداقل 20 تا 40 کیلوگرم در هر هکتار و در سال است که برای تثبیت نیتروژن به وجود مقدار زیادی مادهی آلی نیاز دارد. استفاده از این کود بیولوژیک تحت عنوان ازتوباکترین که یکی از رایجترین و سابق هدار ترین کودهای بیولوژیک محسوب میشود و برای غلاتی مانند گندم، ذرت، سورگوم، ارزن، برنج و آفتابگردان در حال گسترش است Singh, و Singh, 1977 ؛Mostafa et al. 2010) .(2004 آزمایش های مزرعه ای انجام شده در مؤسسه تحقیقات کشاورزی هندوستان (دهلی نو) درسال های 2001 تا 2003 به منظور استفاده از منابع معدنی و آلی ازتوباکتر جهت تأمین نیتروژن مورد نیاز در پنبه و تأثیر تدریجی آنها بر گندم نتایج جالبی را در پی داشت. نتایج به دست آمده افزایش قابل توجهی را در عملکرد الیاف و دانه پنبه بر اثر استفاده از ازتوباکتر، کود سبز و کود نیتروژنه نشان می دهند. کاربرد مستقیم 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به همراه 67 درصدی در متوسط / 17 تا 4 / ازتوباکتر به افزایش 7 Singh, و Singh, عملکرد دانه گندم منجر شد ( 1977 2004 Das and Saha, ) در آزمایشی دیگر داس و ساها 2000 ) در استرالیا با بررسی دو باکتری ازتوباکتر و آزوسپریلیوم همراه با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن مشاهده کردند که در بسیاری از موارد، استفاده از روش های باکتریایی، تأثیر مثبت دارد. در این بررسی معلوم شد که ازتوباکتر بهتر از آزوسپریلیوم است. طبق آزمایش خاک پس از برداشت محصول نیز نشان داده شد که حدود 100 کیلوگرم در هکتار در خاک افزایش نیتروژن وجود دارد. افزایش مقدار نیتروژن در حالت استفاده ترکیبی از این دو کود زیستی بیشتر از حالت انفرادی آنها بود. نظیر این نتایج در سایر مطالعات نیز مورد تایید قرار گرفتهاند .(Dobereiner et al. و 1972 Dart and Day, 1975) در (Kader et al. کادر و همکاران ( 2002 بنگلادش اثر تلقیح ازتوباکتر را بر عملکرد و مقدار جذب نیتروژن در گندم را مورد تحقیق قرار دادند . نتایج به دست آمده حاکی است که عملکرد و همه اجزای عملکرد دانه گندم به جز وزن هزار دانه ی آن به طور معنی داری تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت . بیشترین ارتفاع گیاه، سنبلچه های هر سنبله، تعداد 168) T دانه در هر سنبله و طول سنبله با مصرف 5 کیلوگرم نیتروژن به صورت اوره به علاوه ی کود دامی همراه با ازتوباکتر و کمترین آن در تیمار شاهد (بدون ازتوباکتر ) به دست آمد . در پژوهش های انجام گرفته، مصرف ازتوباکتر در مقایسه با تیمار بدون تلقیح با باکتری ، موجب افزایش معنی دار در عملکرد Ardakani et a.  دانهی گندم در واحد سطح شد

Dobereiner et al. و Dart and Day, 1975 ؛2000 .1972

مواد و روش ها

این آزمایش به منظور بررسی اثر کود زیستی ازتوباکتر بر صفات کیفی وکمی سه رقم گندم آبی در پاییز سال 1386 در ایستگاه تحقیقاتی سرابله واقع در 35 کیلومتری شهرستان ایلام با میانگین بارندگی سالیانه در حدود 555 میلیمتر با اقلیم معتدله اجرا pH شد. خاک مزرعه دارای بافت سیلتی لومی بوده و 7 اندازهگیری گردید. / آن حدود 2 آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. سه رقم گندم (چمران، پیشتاز و بهار) در کرتهای اصلی و مصرف کودهای زیستی و شیمیایی در کرتهای فرعی قرار گرفتند. ارقام مورد بررسی شامل سه رقم گندم چمران و پیشتاز و بهار بوده و تیمارهای کودی عبارت از: مصرف ،(N مصرف کود زیستی ازتوباکتر به تنهایی ( 1 مصرف کامل کود ،(N کامل کود نیتروژنه به تنهایی   مصرف 25 %کود ،(N نیتروژنه همراه با کود زیستی ( 3 مصرف ،(N نیتروژنه همراه با کود زیستی ازتوباکتر ( 4 50 کود نیتروژنه همراه با کود زیستی ازتوباکتر و مصرف 75 % کود نیتروژنه همراه با کود (N5) بودند. (N زیستی ازتوباکتر هر کرت آزمایشی شامل شش خط کاشت با فاصله ردیف 25 سانتیمتر و طول 5 متر بود و تراکم برابر 430 بوته در متر مربع در نظر گرفته شد. برای جلوگیری از نشت آب به کرتهای مجاور، کرتها و بلوکها با فاصلهی کافی طراحی و اجرا شدند. پس از تهیهی ازتوباکتر، طبق دستور العمل مصرف آن بر اساس توصیهی کارخانه، به میزان دو کیلوگرم ازتوباکتر به ازای 100 کیلوگرم بذر در نظر 7 متر / گرفته شد. بنابراین، مقدار 3 گرم در هر کرت 5 مربعی مورد استفاده قرار گرفت. پس از ریختن بذر گندم در داخل یک کیسهی پلیاتیلنی، مقدار 30 میلیلیتر محلول شکر 20 درصد به آن اضافه شد، سپس کیسهی حاوی بذر و مادهی چسباننده برای مدت 30 ثانیه به شدت تکان داده شدند تا سطح کلیهی بذرها بهطور یکنواخت چسبناک شود. پس از آن به مقدار کافی از مایهی تلقیح به بذرهای چسبناک اضافه شد تا به حدی که کل سطح بذر__ پوشانده شود. پس از 45 ثانیه تکان دادن و اطمیناناز چسبیدن یکنواخت مایهی تلقیح به بذرها، بذرهای آغشته به مایهی تلقیح بر روی ورقهی آلومینیومی در زیر سایه پهن شد، تا خشک شوند. سپس، به سرعت .Kandil et al. نسبت به کاشت بذر اقدام شد 2004 جهت تعیین عملکرد و اجزای عملکرد، نمونهبرداری هر کرت و برداشت پس از حذف تاثیر حاشیهای، از ردیفهای میانی صورت گرفت. تجزیه واریانس کلیهی صفات مورد بررسی انجام MSTATC و SAS بهوسیلهی نرمافزار های گرفت. میانگین صفات مورد بررسی توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد مقایسه گردیدند.

نتایج و بحث

جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در جدول 1 آمده است. نتایج نشان داد که بین ارقام از نظر کلیهی صفات به جز صفات وزن هزار دانه و درصد پروتئین، اختلاف معنیداری دیده میشود. در تیمارهای کودی نیز تمامی صفات مورد بررسی از نظر آماری تفاوت معنیداری را نشان دادند. اثر متقابل رقم و کود بر روی کلیهی صفات مورد بررسی معنیدار نشد و نشاندهندهی این واقعیت است که روند تغییرات در بین ارقام در اثر تغییر ترکیب کودی یکسان بوده و از یک قاعدهی خاص پیروی نموده است.

نتایج تجزیه واریانس صفت ارتفاع بوته نشان داد که بین ارقام مورد بررسی در سطح احتمال 5 درصد و در بین ترکیبات مختلف کودی در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنیداری است. بیشترین ارتفاع بوته در 94/ بین ارقام، مربوط به رقم بهار با متوسط 24 90/ سانتیمتر بود که با رقم چمران با متوسط 63 سانتیمتر اختلاف معنیدار نداشت و هر دو در یک 83/ گروه قرارگرفتند، رقم پیشتاز با متوسط ارتفاع 55 سانتیمتر کمترین ارتفاع بوته را داشت جدول 2 همچنین، نتایج نشان داد که ترکیب 50 درصد و (N کود نیتروژنه همراه با کود زیستی ازتوباکتر ( 5 25 درصد کود نیتروژنه همراه با کود زیستی ازتوباکتر 93 سانتیمتر / 94 و 34 / بهترتیب با متوسط 46 (N4) بیشترین و تیمار مصرف کود زیستی ازتوباکتر به 83 سانتیمتر کمترین / با متوسط 19 N تنهایی  1 ارتفاع را داشتند (جدول 3). به نظر میرسد که ازتوباکتر نقش ویژهای در تولید و ترشح هورمونهای رشد نظیر اکسین و جیبرلین دارد که در کنار تثبیت نیتروژن باعث رشد و رسیدگی بهتر و افزایش ارتفاع Kandil et al. بوته میشود  2004 با توجه به جدول تجزیه واریانس جدول 1 مشاهده می شود که در بین ارقام مورد بررسی صفت تعداد سنبله در متر مربع در سطح احتمال 5 درصد و در میان منابع تأمین کود نیتروژنه این صفت در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است. بیشترین تعداد 535 عدد / سنبله در متر مربع در رقم بهار معادل 4 بوده است که نشان م یدهد این رقم دارای قدرت پنجهدهی و رشد رویشی بیشتری میباشد که منجر به تولید تعداد سنبلهی بیشتری شده است. کمترین تعداد سنبله در متر مربع مربوط به رقم چمران با 476/8 عدد بود که به دلیل قدرت پنج هدهی کمتر در شرایط معتدل تعداد سنبلهی کمتری را در واحد  سطح ایجاد نموده است جدول 2 نتایج نشان داد که ترکیب 25 درصد کود با ایجاد (N نیتروژنه همراه با کود زیستی ازتوباکتر ( 4 متوسط 553 سنبله در واحد سطح بیشترین تعداد را داشته است . کمترین تعداد سنبله در تیمار مصرف با متوسط (N کود زیستی ا زتوباکتر به تنهایی ( 1 476/3 سنبله بود (حدود 15 درصد کاهش در تعداد سنبله) که این کاهش باعث افت عملکرد به میزان چشمگیری گردید . به نظر می رسد که این اثرات مثبت کاربرد کودهای زیستی را می توان به افزایش جذب آب و مواد غذایی به واسطه ی توسعه ی بیشتر ریشهها و همچنین بهبود فرآیند تثبیت زیستی نیتروژن نسبت داد که سبب افزایش میزان فتوسنتز و در نهایت افزایش تعداد سنبله در متر مربع و میزان گلدهی میشود. تعداد دانه در سنبله یکی از مهم ترین اجزا ی عملکرد می باشد که نتایج تجزیه واریانس آن در جدول 1 نشان داده شده است . در بین ارقام مورد بررسی تفاوت معنی داری در سطح آماری 5 درصد مشاهده گردید. همچنین، ترکیبات مصرف کود نیتروژنه در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی داری بر تعداد دانه در سنبله ب هجای گذاشته است . نتایج مقایسه میانگین (جدول 3) نشان داد که تیمار کودی مصرف 25 % کود نیتروژنه همراه با کود زیستی 55 عدد دارای بیشترین / با تعداد 88 N ازتوباکتر  4 مقدار می باشد و پس از آن تیمار مصرف کامل کود 54 عدد در / با 13 (N نیتروژنه همراه با کود زیستی ( 3 ردهی بعدی قرار گرفته است . کمترین تعداد دانه در سنبله نیز در تیمار مصرف کود زیستی ازت وباکتر به 46 عدد حاصل شد . در / با تعداد 82 N تنهایی 1 بر (Naseri et al. آزمایش ناصری و همکاران  2010 روی گیاه روغنی گلرنگ نشان داده شد که استفاده از کود زیستی موجب افزایش معنی دار تعداد دانه در غوزه می گردد. به گونه ای که تعداد دانه در غلاف در تیمار کود زیس تی نسبت به تیمار عدم تلقیح افزایش 35/1 درصدی نشان داد. بین ارقام مورد بررسی اختلافی از نظر وزن هزار دانه مشاهده نشد . متوسط وزن هزار دانهی ارقام بهار، 40 گرم / 41 و 42 /9 ،42/ پیشتاز و چمران به ترتیب 6 بود که با هم اختلاف معنی داری نداشتند جدول 2 اثر تیمارهای کودی بر وزن هزار دانه در سطح 1 درصد معنی دار شد (جدول 1). با توجه به مقایسه میانگین صفات در جدول 3 مشاهده گردید که بیشترین وزن هزار دانه در ترکیب 25 % کود نیتروژنه 43/ با متوسط 67 (N همراه با کود زیستی ازتوباکتر ( 4 گرم به دست آمد که با تیمار ترکیب 50 % کود 43 گرم از لحاظ / با 11 (N نیتروژنه و کود زیستی  5 آماری اختلاف معنی داری نداشت . همچنین ، مصرف 38 گرم دارای / با 32N ازتوباکتر به تنهایی  1 کمترین وزن هزاردانه بود . به نظر می رسد که کاربرد کودهای زیستی باعث توسعه ی ریشه شده و شرایط را برای جذب عناصر غذایی فراهم می کنند که این به نوبه خود باعث افزایش فتوسنتز می گردد . زمانی که گیاه به دوران رسیدگی نزدیک می گردد مواد حاصل از فت وسنتز را به اندام های زایشی (دانه ه ا) منتقل میکند. کودهای زیستی از طریق تسریع و تقویت این عمل سبب افزایش وزن هزار دانه می گردد . ادریس نیز اثر مثبت باکتری ازتوباکتر را بر (Idris, 2003) وزن هزار دانه گندم تأیید کرده است. نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که بین ارقام از نظر عملکرد دانه اختلاف بسیار معنیداری وجود دارد (جدول 1) که نشان می دهد ارقام با توجه به پتانسیل ژنتیکی، عملکرد متفاوتی با هم دارند. مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در رقم بهار با متوسط 5370 کیلو گرم در هکتار بهدست آمد که با رقم چمران با متوسط 5143 کیلوگرم در هکتار از لحاظ آماری اختلاف معنیداری نداشت (جدول 2). همچنین، اثر تیمارهای ترکیب کودی نیز در سطح آماری 1 درصد معن یدار بود، که نشان می دهد اثر نوع مصرف و ترکیب کود باعث تغییر عملکرد م یگردد (جدول 1). با توجه به مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در تیمارهای کودی مشاهده گردید که بیشترین عملکرد در ترکیب کودی درصد نیتروژنه و کود زیستی با متوسط 6006 کیلوگرم در هکتار حاصل شد و پس از آن با اضافه 75 و 100 درصد، ، شدن میزان کود نیتروژنه به 50 عملکرد بهطور معنی داری کاهش مییابد. این نتایج با که Singh, تحقیقات سینگ و همکاران 2004 معتقد به حداکثر تولید در ارقام مختلف گندم تلقیح شده با ازتو باکتر در شرایط کودی مناسب م یباشد مطابقت دارد. بهطورکلی، ازتو باکتر در کنار کود نیتروژنه می تواند با اثر گذاری مثبت خود بر جذب Dobereiner و Dart and Day, عناصر ماکرو ( 1975 بهبود ،Kandil et al. و میکرو  2004 et al. 1972 توزیع آب در گیاه، افزایش فعالیت نیترات ردکتاز و (Kandil et al. و 2004 Dobereiner et al. 1972) تولید هورمو نهای گیاهی مؤثر در رشد گیاه باعث افزایش عملکرد دانه در گندم شود. نتایج تجز یه وار یانس صفت عملکرد ب یولوژی ک در جدول 1 آورده شده است . بین ارقام مورد بررس ی در سطح احتمال 5 درصد و در ب ین ترک یبات مختلف کودی در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معن یداری  مشاهده گرد ید. نت ایج مق ای سه م ی انگین جدول 2 نشان داد که ب یشترین عملکرد ب یولوژی ک م ربوط به رقم بهار با م یانگین 14000 ک یلوگرم در هکتار بود و رقم پی شتاز با م ی انگین 13030 کیلوگرم کمتر ین عملکرد بیولوژیک را داشت . همچنین، نت ایج نشان داد که ترک یب 25 درصد کود ن یتروژنه همراه با کود با متوسط 14920 ک یلوگرم در (N زیستی ازتوباکتر هکتار بیشترین و تیمار مصرف کامل کود ن یتروژنه با متوسط 13120 (N همراه با کود ز یستی  کیلوگرم در هکتار کمتر ین مقدار عملکرد ب یولوژیک را Sharief et  داشتند (جدول 3). شریف و همکاران عنوان کردند که افز ایش در مقاد یر کود al. 1997 نیتروژنه باعث افزا یش وزن خشک کل گ یاه م یگردد . با نقشی که ازتوباکتر در درجهی اول در تثبیت نیتروژن و در درجهی دوم درتولید هورمونهای گیاهی دارد، م یتوان انتظار داشت که در سطوح بالاتر کود نیتروژنه و ن یز نیتروژن اضاف ی حاص ل از تثب ی ت بیولوژیکی که توسط ازتوباکتر تولید شده است، عملکرد بیولوژیکی گیاه بیشتر شود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم در احتمال 5 درصد و میزان مصرف کود و ترکیب آن در سطح احتمال 1 درصد بر صفت شاخص برداشت معن یدار شده است (جدول 1). نتایج حاصل از مقایسه میانگین (جدول 2) نشان داد که رقم بهار 38 درصد دارای بیشترین شاخص / با متوسط 17 برداشت بود و پس از آن به ترتیب رقم چمران با 36 درصد قرار / 37/54 درصد و رقم پیشتاز با 69 گرفتند . مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در % تیمارهای کودهای ترکیبی، نشان داد که مصرف 25 با (N کود نیتروژنه همراه با کود زیستی ازتوباکتر ( 4 40 درصد دارای بیشترین شاخص / متوسط 22 برداشت بود که با تیمار مصرف 50 % کود نیتروژنه 39 درصد / با 26 (N همراه با کود زیستی ازتوباکتر ( 5 فاقد اختلاف معنیدار بود. کمترین شاخص برداشت (N در تیمار مصرف کود زیستی ازتوباکتر به تنهایی  درصد حاصل شد جدول 3  با متوسط 88 میتوان بیان داشت که کودهای زیستی با تأثیر بر تسهیم وزن خشک بوته و تخصیص مادهی خشک بیشتر به دانه سبب افزایش شاخص برداشت با Singh, شده است. سینگ و همکاران 2004 آزمایشهای خود، تأثیر مثبت کودهای زیستی ازتو باکتر ، آزوسپیریلیو م و مایکوریزا را بر شاخص برداشت اعلام کرده اند که با نتایج بهدست آمده از این تحقیق مطابقت دارد. نتایج تجزیه واریانس درصد پروتئین نشان داد که تنها اثر کود بر این صفت در سطح احتمال 1% معنیدار است (جدول 1). بیشترین درصد پروتئین دانه در تیمار کودی که فقط کود زیستی بهکار رفته است با متوسط 12 حاصل شد. کمترین مقدار در 25 درصد کود 12 درصد بهدست آمد (جدول 3). در / نیتروژنه با 38 استفاده (Das et al. آزمایش داس و همکاران ( 2004 از کود زیستی ازتوباکتر موجب افزایش معنیدار پروتئین دانه گردید. نتایج جدول همبستگی بین صفات مورد بررسی و عملکرد نشان میدهد که بیشترین همبستگی بین عملکرد و صفاتی مانند تعداد و وزن هزار دانه (r =0/ سنبله در متر مربع  727 مشاهده گردید. بین تعداد دانه در سنبله (r =0/643) و عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنیداری دیده شد (جدول 4). با توجه به نتایج (r =0/578) حاصل از این پژوهش، چنین به نظر میرسد که کاربرد کودهای زیستی، کارایی جذب و تاثیر کودهای نیتروژنه را بهبود میبخشد و میتواند در افزایش عملکرد، بهبود خصوصیات رشدی گیاه گندم و کاهش کود شیمیایی موثر باشد. از طرفی کاربرد ازتوباکتر به تنهایی تاثیری نداشته و زمانی اثر گذار است که منبعی برای تامین نیتروژن در خاک وجود داشته .

منبع : جهاد کشاورزی

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .