0

اثر کود دامی، آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز راشرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

اثر کود دامی، آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز راشرح دهید .

ﺑﻪ ﻛﻮد آﻫﻦ و ﻛﻮد روی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﻜﺮد و درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ زﻳﺮه ﺳﺒﺰ ، ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ )Cuminum در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﺷﺪ 1390 -1391 (آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺳﺎل زراﻋﻲ cyminum L. اﻧﺠﺎم .آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮک ﺗﻦ در 15 و 0) ﺗﻴﻤﺎر در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺳﻄﺢ 18 ﻫﺎی ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم5 ،2/5 ،0) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر (و ﻛﻮد آﻫﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ 40 ،25 ،0) ﻫﻜﺘﺎر (و ﻛﻮد ﺳﻮﻟﻔﺎت روی در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﻣﻞ در ﻫﻜﺘﺎر (ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺪاد ﭼﺘﺮ ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ، ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ، وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ، ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻛﻮد آﻫﻦ و ﻛﻮد روی ﺑﺮ وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ، و وزن ﻫﺰارداﻧﻪ ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ %ﻣﻌﻨﻲ 1 ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه و وزن ﻫﺰارداﻧﻪ و درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ در ﺳﻄﺢ ، ﺗﻌﺪاد ﭼﺘﺮ در ﺑﻮﺗﻪ ، در ﺑﻮﺗﻪ دار ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻫﻢ ، ﻛﻨﺶ ﻛﻮد آﻟﻲ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ و وزن ﻫﺰارداﻧﻪ ﻣﻌﻨﻲ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻛﻮد روی و ﻛﻮد آﻫﻦ ﺑﺮ وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ دار ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم25 ، ﺗﻦ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ 15 ﺗﻮان ﺑﺮایاﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺮه ﺳﺒﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﻛﺐ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﺳﻜﻮﺳﺘﺮﻳﻦ آﻫﻦ در ﻫﻜﺘﺎر را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮد

ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳـﻬﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ داروﻫـﺎی .( در ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﮔﻴﺎﻫــﺎن 1372 ، ﻣﺼــﺮﻓﻲ دارد) ﻓﺨﺮﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﻳﻲ داروﻳﻲ ﻋﻼوه ، ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎک و ﻧـﻮع ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻛﻪ ﺑﺮ ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ روی رﺷﺪ روﻳﺸﻲ و زاﻳﺸـﻲ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪام ، ﮔﻴﺎﻫﺎن دارﻧﺪ ﻫﺎی زاﻳﺸﻲ ﺑﻪ روﻳﺸﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده  و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤ ﻴـﺖ اﺳـﺎﻧﺲ ﻣﺤﺼـﻮل ﻣـﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺧﺮم .(1387 ، دل ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ زﻳـﺮه ﺳـﺒﺰ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻣﺼـﺮف ﺗـﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲ ً ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ، ﻣﺨﺘﻠـﻒ دارو ﻳـﻲ آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد ،ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸـﺖ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد .از دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ و ﻛﻮدی ﻛﻢ و ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺼﻞ ،ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛـﺎری آن ﺑـﺎ دﻳﮕــﺮ ﻣﺤﺼــﻮﻻت زراﻋــﻲ و در ﻧﻬﺎﻳــﺖ ارزش اﻗﺘﺼــﺎدی آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ زراﻋـﺖ آن در ﺗﻨـﺎوب زراﻋـﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ) ؛1381 ،ﺑﺎﻟﻨـﺪری .( ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ 1381 ،ﻛﺎﻓﻲ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎه ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻨﺎﺻﺮ رﻳﺰﻣﻐﺬی ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زراﻋﻲ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎی ﻣﺤﺘـﻮای ً ﻋﻨﺎﺻﺮ رﻳﺰﻣﻐﺬی اوﻻ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ،ﻳﺎﺑـﺪ درﺛـﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓــﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻏــﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺒــﻮد ﺳــﻼﻣﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌــﻪ دارد (1385) .(اﺣﻤﺪﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران Malakoti & Tehrani, 2000) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﻮدﻫﺎی آﻟﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﻜـﺮد زﻳـﺮه ﺳﺒﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻓﻌﺎت آﺑﻴﺎری ،ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ آﻧـﺎن در زراﻋﺖ ، ﻧﺸﺎن داد در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻛﻮد داﻣﻲ زﻳـﺮه ﺳـﺒﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان از دﻓﻌﺎت آﺑﻴﺎری ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ ﻛﺎﺳﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮد . آﻫـﻦ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺿﺮوری اﻣﺎ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف و ﻛﻢ ﺗﺤﺮک اﺳﺖ .ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺑـﻴﻦ ﻫﻤـﻪ رﻳﺰﻣﻐﺬی ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز را ﺑﻪ آﻫﻦ دارﻧﺪ .ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﻫﺎ ﻫـﺎی ﻛﻼﺗـﻪ آﻫﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻛﻠـﺮوز آﻫـﻦ در ﻫﻤـﻪ ﺧﺎک ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧـﺎک ﻫـﺎی ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﻮده و ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻐﺬﻳﻪ ای ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﻋـﻼج ﻧﻤﺎﻳ ﻨـﺪ . اﻳﺠـﺎد ﻛﻼت ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد اﺳﻴﺪی زا در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ، ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻤﺎس ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ذرات آﻫﻚ ﺑﺎ آﻫـﻦ اﻳ،ﻛـﻮدی ﺠـﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻬﻮﻳﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﺑﻬﺘـﺮ رﻳ ﺸـﻪ و ﻧ ﻴـﺰ اﻳﺠﺎد ﺷـﺮاﻳﻂ اﺣﻴـﺎﻳﻲ در ﻣﻴ ﻜﺮوﺳـﺎﻳﺖ ﻫـﺎی ﺳـﻄﺢ رﻳ ﺸـﻪ از ﻣﻜﺎﻧﺴﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮاد آﻟـﻲ در رﻓـﻊ ﻛﻠـﺮوز آﻫـﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .( در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ 1379 ، )ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ و ﻃﻬﺮاﻧﻲ ﺗﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ (1389) دوﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ (ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ را در داﻧﻪ 138 ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻛﻲ آﻫﻦ) ﺳﻜﻮﺳﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ داد و ﺑﺎﻋـﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺷﺪ .روی در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎی ﺣ ﻴـﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮرﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ، ﻫﺎ و ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ
آب و ﻧﺸﺎﺳــﺘﻪ در ﻏــﻼت و ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗـ ﻴـﺪ و ﺑﺴــﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد و ﻣ ﻴـﺰان روی در داﻧـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺪام ﻫﺎی ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﺎه و ﻛﻠﺶ و رﻳﺸﻪ اﺳﺖ .ﻛﻤﺒﻮد روی در ﻏﺬای اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋـﺚ ر ﻳـﺰش ﻣـﻮ و ﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ ﻧـﺎﺧﻦ و آﻟﺰاﻳﻤﺮ و ﻏ ﻴـﺮه ، ﺑﺴﻴﺎری از اﺧﺘﻼت دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ آﺳﻢ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻨﺼﺮ روی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻞ در ﺑﻮﺗـﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ از رﻳﺰش آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻓـﺰودن روی ﺑـﻪ ﺧـﺎک Thiruppathi ) ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﻧﻴﺘﺮوژن et اﺟﺰای، (و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ al., 2001 ﻋﻤﻠﻜـﺮد و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در ﻛﻨﺠﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳـﺎل در 1390- 1391 زراﻋـﻲ ﻣﺰرﻋـﻪ ای واﻗﻊ در ،ﺟﻴﺮﻓـﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ،ﻋﻨﺒﺮآﺑـﺎد ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ درﺟــﻪ و 27 دﻗﻴﻘــﻪ و ﻋــﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺎﻳﻲ 25 درﺟــﻪ و 57 ﻣﺘﺮ از 625/9 دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 30 ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ و در . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ 240 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒــﻞ از ﺷــﺮوع آزﻣــﺎﻳﺶ ﻫــﺎی ﻣﺰرﻋــﻪ ای ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻌﻴــﻴﻦ ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎک ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧـﺎک ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼــﺎدﻓﻲ از زﻣــﻴﻦ ﻣﺤــﻞ اﺟــﺮای آزﻣــﺎﻳﺶ ﺑﺮداﺷــﺖ و ﺑــﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳـﻪ آن در آورده1 ﺟـﺪول ﺷﺪه اﺳـﺖ . آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳـﻞ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح ﺑﻠﻮک 3 ﻫﺎی ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ 18 ﺗﻜـﺮار و ﺗﻴﻤـﺎر اﺟـﺮا ﺷـﺪ . از ﻧﻮع ﮔﺎوی ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد آﻟﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﺗﻦ در 15 و 0) دو ﺳﻄﺢ ،(ﻫﻜﺘـﺎر ﺳﻜﻮﺳـﺘﺮﻳﻦ آﻫـﻦ در ﺳـﻪ 5 و2/5 ،0) ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر (و ﺳـﻮﻟﻔﺎت روی در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر (ﺑﻮد .ﺑﺮای 40 و25 ،0) ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺷـﺖ ﮔﻴﺎه زﻳﺮه ﺳﺒﺰ در ﻣﻬﺮﻣـﺎه ﻋﻤﻠﻴـﺎت زراﻋـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺨﻢ دو دﻳﺴﻚ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫـﻢ و ﺗﺴـﻄﻴﺢ زﻣـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻟـﻮﻟﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . ﻛﺮت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ، ﻣﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ 2×2 ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻛـﺮت ﻣﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ 0/5 در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺗﻜﺮارﻫـﺎ دو ﻣﺘـﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ از ﺗﻮده ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﺸﺖ ﺷﺪ .اوﻟﻴﻦ آﺑﻴﺎری 20 ﺑﻮددر ﺗﺎرﻳﺦ ﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ و آﺑﻴﺎری روز10 ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺎ آﺧﺮ رﺷﺪ روﻳﺸﻲ ﺑﻪ روش ﻏﺮﻗـﺎب اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ زاﻳﺸﻲ و داﻧﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮ آﺑﻴـﺎری اﻧﺠـﺎم روز ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ 20 ﺗﺎ15 ﺷﺪ .ﺳﺒﺰ ﺷﺪن اوﻟﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻧﺘﻲ5 ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﺗﻮﺳﻂ وﺟﻴﻦ دﺳﺘﻲ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ 4 رﺷـﺪ ﻧﻮﺑـﺖ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز از ﻃﺮﻳﻖ وﺟﻴﻦ دﺳﺘﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺎرج ﺷـﺪ . ﺣـﺪود ﮔﻴﺎه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ، روز ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ 110 اﺟـﺰای ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ 10 ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻫﺮ ﻛﺮت ﺗﻌﺪاد، ﺗﻌﺪاد ﭼﺘﺮ در ﺑﻮﺗﻪ ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺻﻔﺎت ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ داﻧـﻪ در ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ و وزن ﻫﺰارداﻧﻪ ، ﻫﺮ ﭼﺘﺮ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮی و
ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻛﺮت دو ردﻳـﻒ ﻛﻨﺎری و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ از اﺑﺘﺪا و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ از اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻛﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ و در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ) ﺗـﺮ و ﺧﺸﻚ (و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪ .از داﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ 50 ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از روش ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﻮﻧﺠﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪ و درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ .داده ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و SAS Inst. اﻓﺰار ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜـﻦ در . %اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5 %و 1 ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل .

ﻧﺘﺎﻳﺞ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ اﺛﺮ اﺻﻠﻲ، ﺳﻄﻮح ﻛﻮد داﻣﻲ، ﻛﻮد آﻫﻦ و ﻛﻮد روی و اﺛﺮ ﺑﺮﻫﻢ %1 ﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر، ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ، در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺪه .(از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ 2 اﺳﺖ) ﺟﺪول ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻛﻮدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای رﺷﺪ روﻳﺸﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد؛ اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ رﻳﺸﻪ و ﻣﻴﺰان آب ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺑﺮای ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ . ﺗﻌﺪاد ﭼﺘﺮ در ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ، ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﭼﺘﺮ در ﺑﻮﺗﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻦ 15 داری وﺟﻮد دارد و در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻣﺼﺮف
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت 25 ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف روی در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻜﻮﺳﺘﺮﻳﻦ آﻫﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 5 ﻫﻜﺘﺎر و ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭼﺘﺮ در ﺑﻮﺗﻪ ﺷﺪ؛ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﻨﺼﺮ روی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺳﺒﺰﻳﻨﮕﻲ و ﺗﻌﺪاد ﭼﺘﺮ در ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﺪﻫﻲ و ﺗﻌﺪاد ﭼﺘﺮ در ﺑﻮﺗﻪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ . ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﺗﻌﺪاد در داﻧﻪ ﻫﺮ از ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﭼﺘﺮ ﺗﻌﺪاد در ﺑﻮﺗﻪ وﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﭼﺘﺮ ﻫﺮ اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻠﻲ ، آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (و ﺑﺮﻫﻢ 3 اﺛﺮات ) ﺟﺪول ﻛﻨﺶ ﻛﻮد آﻟﻲ، (و 6 ﻛﻮد آﻫﻦ و ﻛﻮد روی) ﺟﺪول اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ را داری ﻧﺸﺎن داد و ﻛﻮد 15 ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺼﺮف ﺗﻦ در داﻣﻲ و ﻫﻜﺘﺎر 5 ﺳﻮﻟﻔﺎت 25 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻜﻮﺳﺘﺮﻳﻦ آﻫﻦ، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم روی

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را در ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎ ای ﮔﻴﺎه ﻋﻨﺎﺻﺮ و آﻫﻦ و روی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ آب در ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎک در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎی آﻟﻲ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت رﺷﺪ ﮔﻴﺎه و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭼ و ﺘﺮ در ﺑﻮﺗﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﭼﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ . وزن ﻫﺰارداﻧﻪ اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﺳﻄﻮح ﻛﻮد آﻟﻲ و آﻫﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ %ﻣﻌﻨﻲ 1 ﻛﻮد آﻟﻲ و روی در ﺳﻄﺢ دار ﺷﺪ و اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﻛﻮد روی و ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻛﻮد روی و آﻫﻦ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻮد آﻟﻲ، %ﻣﻌﻨﻲ 5 ﻛﻮد روی و آﻫﻦ در ﺳﻄﺢ .(در 2 دار ﺷﺪ) ﺟﺪول ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻛﻮدی ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه وزن ﻫﺰارداﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ .(3 داری ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد) ﺟﺪول اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮاد ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در داﻧﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻫﺰارداﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آنداﺷﺖ در ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ وزن ﺧﺸﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داﺷﺖ داری وﺟﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ) اﺛﺮ (2 ﺟﺪول اﺻﻠﻲ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻛﻮد آﻫﻦ و ﻛﻮد روی و ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻛﻮد داﻣﻲ و ﻛﻮد روی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺮ ﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻮدی وزن %1 ﺧﺸﻚ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻮد روی و ﻛﻮد آﻫﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮ وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮﻫﻢ دار ﺷﺪ و اﺛﺮ ﻛﻨﺶ ﻛﻮد داﻣﻲ و ﻛﻮد ﻣﻌﻨﻲ%5 آﻫﻦ ﺑﺮ وزن ﺧﺸﻚ در ﺳﻄﺢ ﺑﻮد دار . ﻛﻮدﻫﺎی آﻟﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻜﺮو ﺑﺎ ﻋﻨﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﺮ در ﻏﺬاﻳﻲ دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه و و آزادﺳﺎزی ﺗﺪرﻳﺠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪی را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ آﻣﺪه 2 ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد دارد .اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﺳﻄﻮح ﻛﻮد داﻣﻲ، ﻛﻮد آﻫﻦ و ﻛﻮد روی و اﺛﺮ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻮد آﻟﻲ و روی و ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻛﻮد روی و ﻛﻮد آﻫﻦ در %ﻣﻌﻨﻲ 1 ﺳﻄﺢ دار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮات اﺻﻠﻲ ﻛﻮد آﻟﻲ، ﻛﻮدآﻫﻦ و ﻛﻮد روی ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت روی و 25 ﺗﻦ ﻛﻮد آﻟﻲ و 15 ﻣﺼﺮف ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻜﻮﺳﺘﺮﻳﻦ آﻫﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 5 ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .(3 )ﺟﺪول درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﺳﻄﻮح ﻛﻮد آﻟﻲ، ﻛﻮد آﻫﻦ و ﻛﻮد روی و اﺛﺮ ﺑﺮﻫﻢ %و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ 1 ﻛﻨﺶ ﻛﻮد روی و ﻛﻮد آﻫﻦ، در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻛﻮد آﻟﻲ و ﻛﻮد روی و ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻛﻮد آﻟﻲ و آﻫﻦ %ﻣﻌﻨﻲ 5 ﺑﺮ درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ در ﺳﻄﺢ .(2 دار ﺷﺪ) ﺟﺪول ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮات اﺻﻠﻲ ﻛﻮد آﻟﻲ و ﻛﻮد روی ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻦ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ و 15 دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت روی در ﻫﻜﺘﺎر و ﺳﻜﻮﺳﺘﺮﻳﻦ آﻫﻦ، در 25 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 5 ﺳﻄﺢ .(اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 3 درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ) ﺟﺪول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ در ﺧﺎک ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻓﺰودن ﻛﻮد آﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻳﺰﻣﻐﺬی ﻫﺎ)روی آﻫﻦ و (ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﻪ ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎه را ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻠﻜﻪ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﺮا ﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﺎک ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ رﺷﺪ، رﻳﺸﻪ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺴﺮﻳﻊ واﻛﻨﺶ و ﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺘﺎﺑﻮ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻴﺖ ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺰان اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد . از ﻣﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻛﻮدی ﺑﻜﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 15 ﺑﺮده ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻦ ﻛﻮد آﻟﻲ در ﻫﻜﺘﺎر، ﻛﻮد آﻫﻦ و ﻛﻮد روی ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در اﻓﺰاﻳﺶ وﻳﮋﮔﻲ و ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﺷﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ، وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ، وزن ، ﻫﺰارداﻧﻪ و ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد ﭼﺘﺮ را دارا .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ً ﻛﻮدﻫﺎی آﻟﻲ و ﻛﻮدﻫﺎی رﻳﺰﻣﻐﺬی در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ و ﻏﻼت ﺗﻌﺪاد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﻲ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .و اﺣﻤﺪﻳﺎن ﻫﻤﻜﺎران
(ﺑﺮ 1385) در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻮدﻫﺎی داﻣﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺮه ﺳﺒﺰ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد داﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻲ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻫﺰارداﻧﻪ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ روی و آﻫﻦ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوری ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد رﻧﮕﺪاﻧﻪ و ﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮگ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ Malakoti & Tehrani, ) وزن ﻫﺰارداﻧﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد .(ﺗ 2000 در ﺄ آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ،Hassanein Ahmed و 1996) ( Devarajan و (1995) Palaniappan و ﺗﺄﺛﻴﺮ روی Hemantarajan در اﻓﺰاﻳﺶ وزن داﻧﻪ و (1997) Trivedi و Ahmadi ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻫﻦ در اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺻﺪداﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ، و (2013) ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻫﻦ و روی را ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻫﺰارداﻧﻪ ﻛﻨﺠﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ . Khampariva در آزﻣﺎﻳﺸﻲ (ا 1996) ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ز در روی ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺎم در ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺘﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑ و ﺮداﺷﺖ ﻣﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﮔﺮدد .

Safwat و Badran ،(2002a,b) و ﻫﻤﻜﺎران Atiyeh ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ (2006) و ﻫﻤﻜﺎران El-Ghadban (و 2004) ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﺘﺮ در ﺑﻮﺗﻪ در ﮔﻴﺎه رازﻳﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎی ﻣﻴﻜﺮو و ﻛﻮدﻫﺎی داﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ Mazaheri و Bagheri . داری ﻳﺎﻓﺖ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪﻛﺎرﺑﺮد (2004) Laghab ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ازﺟﻤﻠﻪ روی و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داری روی رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ زﻳﺮه ﺳﺒﺰ داﺷﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺨﻠﻮط آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن داد . ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ (1389) ﺑﻴﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ ، ﭘﺎﺷﻲ ﻛﻮدآﻫﻦ ﺳﻮﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داری را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ روی و آﻫﻦ در Ahmadi ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ (در 2013) و ﻫﻤﻜﺎران آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺰﻣﻐﺬی ﻫﺎ) آﻫﻦ و روی (را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﺠﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ .در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻮﻟﻔﺎت روی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 30 ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺧﺮدل ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان روﻏﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ در ﻳﻚ (2001) و ﻫﻤﻜﺎران Malewar . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت (2000) Jacks.

روی را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﻣﻴﺰان روﻏﻦ داﻧﻪ ﻛﻠﺰا ﮔﺰارش در آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺛﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ (1992) Ahmad و Zada .ﻛﺮدﻧﺪ رﻳﺰﻣﻐﺬی آﻫﻦ و روی را در ﮔﻴﺎه ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻦ و روی ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ اﺟﺰای ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺰﻣﻐﺬی در اﻳﻦ ، ﻫﺎ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻛﻠﺰا (1993) و ﻫﻤﻜﺎران Singh راﺳﺘﺎ (2001) و ﻫﻤﻜﺎران Malewar ، راﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﻟﻔﺎت روی اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺧﺮدل ، را ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﻟﻔﺎت روی ، ﺗﺄﺛﻴﺮ روی در ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ (1996) Khampariva اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻛﻠﺰا (1994) Bigman را ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد (1992) Ahmad و Zada ، روی و ﻣﺲ داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ و Malewar راﺑﺎ ﻣﺼﺮف روی و آﻫﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ Jackson اﻓﺰاﻳﺶ روﻏﻦ داﻧﻪ ﺧﺮدل و (2001) ﻫﻤﻜﺎران (اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان روﻏﻦ داﻧﻪ ﻛﻠﺰا را ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﻟﻔﺎت 2000) روی ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدﻫﺎی آﻟﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻜﺮو) آﻫﻦ و روی (ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺧﺎک ﻧﻈﻴﺮ ، ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد آﻟﻲ ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ، روی،آﻫﻦ ﻳﺎﺑﺪ و ﮔﻴﺎه از ﻟﺤﺎظ ً ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان زراﻋﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮد ، زﻳﺮه ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد آﻟﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎی اول و دوم زراﻋﺖ زﻳﺮه ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻛﻮدی ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺎﻳﺪاری و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺎورزی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎه را ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎی ﺧﺎﻛﺰی ﺑﺮای ﺗﻨﺎوب ﺑﻌﺪی ﺷﻮﻧﺪ؛ از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺪور آﻧﻬﺎ
ﻣﻲ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺑﺎزاری ﻛﺎرا و ﺷﻔﺎف ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ، ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﻛﻮدﻫﺎی داﻣﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ (ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه … روی و ، ﻣﻴﻜﺮو) آﻫﻦ زﻳﺮه ﺳﺒﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روی ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻴﺎری و ﺑﻴﻤﺎری ، داروﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .

منبع : مقالات جهاد کشاورزی 

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .