0

اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین در سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین در سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت را شرح دهید .

به منظور بررسی تاثیر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین در سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای

120 و 150 و ،90 ،60 ، کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 6 سطح کود اوره صفر، 30 دو سطح کود زیستی نیتراژین (کاربرد و عدم کاربرد آن) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد دانه در ردیف بلال و تعداد دانه در بلال به تیمار کاربرد 120 کیلوگرم کود اوره در هکتار اختصاص داشت. بالاترین عملکرد دانه حدود 10/7 و 10 تن در هکتار به ترتیب در تیمارهای کاربرد 150 و 120 کیلوگرم در هکتار کود اوره تعلق داشت. اثر کود 9 تن در هکتار / زیستی نیتراژین روی عملکرد دانه ذرت معنیدار بود. عملکرد دانه در تیمار کاربرد نیتراژین ( 5 /8 تن در هکتار) افزایش معنیداری نشان داد. با توجه به حصول عملکرد  نسبت به تیمار عدم کاربرد نیتراژین   مشابه ذرت در دو تیمار مصرف 120 کیلوگرم در هکتار اوره و کاربرد به تنهایی نیتراژین، توصیه میشود بذر آن قبل از کاشت با کود زیستی نیتراژین تلقیح شود.

ذرت

غلات در جهان محسوب میشود. تأمین عناصر غذایی به صورت کاملاً متناسب با تغذیه طبیعی گیاهان، بهبود کیفیت محصول و حفظ بهداشت محیط زیست و حفظ و حمایت از سرمایههای ملی از مهمترین دلایل ضرورت استفاده از کودهای زیستی محسوب

Stevenson, میشوند  1982 ذرت یکی از گیاهان پرتوقع و در عین حال از محصولات استراتژیک به حساب میآید. این گیاه با عملکرد و کیفیت بالا، باید ترکیب مناسبی از مواد غذایی را در اختیار داشته باشد. متأسفانه، به دلیل فرهنگ غیرعلمی مصرف کودها در جامعه کشاورزی ایران که بیشتر از نوع اوره و فسفات آمونیوم است، موجب شده است تا علاوه بر بههم خوردن تعادل مواد غذایی در خاک، آلودگی محیط زیست و هدر رفت سرمایههای ملی کشور، عملکرد مناسبی نیز از اینAfifi et al., محصول عاید نگردد 2003 Khalid et al. به عقیده خالید و همکاران 2004 در حال حاضر، از نظر مدیریت تلفیقی تغذیه . گیاه کودهای بیولوژیک به عنوان گزینهای جایگزین برای کودهای شیمیایی، به منظور افزایش حاصلخیزی خاک در تولید محصول در کشاورزی پایدار مطرح شدهاند. تولید کودهای شیمیایی به ویژه نیتروژن، به عنوان مهمترین انرژی مصرفی غیرمستقیم در کشاورزی محسوب میشود. به عنوان مثال، در تولید ذرت حدود 152 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه مصرف میشود که 28 درصد کل انرژی ورودی را تشکیل میدهد. این انرژی ورودی، میتواند به وسیله مصرف کودهای حیوانی، تثبیت بیولوژیک نیتروژن و Owen,  باز چرخ آن به مقدار زیادی کاهش یابد .1995

به طور کلی، کود زیستی تراکم زیادی از یک یا چند نوع ارگانیسم مفید خاکزی و یا مواد متابولیک این موجودات همراه با یک مادهی نگهدارنده است که به منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه تولید می شود. نیتراژین حاوی مجموعهای از مؤثرترین باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن است که از خاکهای مزارع ایران جدا و خالصسازی شدهاند. علاوه بر این، باکتریهای موجود در کود نیتراژین با خاصیت حلکنندگی فسفر خاک، ترشح انواع هورمونهای محرک رشد، آنزیمهای طبیعی، انواع آنتی بیوتیکها و ترکیباتی مانند سیدروفورها، موجب رشد ریشه، توسعه بخش هوایی گیاه، مقاومت به عوامل بیماریزا و حمله نماتدها میشوند. نیتراژین با تغییرات عمده در فیزیولوژی گیاه، موجب افزایش چشمگیر عملکرد و بهبود کیفیت آن میگردد .(Hernandez, 1995) Kennedy and  طبق اظهارات کندی و تیچان تلقیح بذر با ازتوباکتر باعث افزایش Tychan, 1992 رشد و عملکرد غلات دانهای میشود. مطالعات فاریس نشان میدهد که تاثیر ازتوباکتر (Fares, 1997) کروکوکوم در رشد و عملکرد ذرت بیشتر از گندم Puente and  است. بنابر بررسی پوینتی و باشان گیاهان تلقیح شده با باکتریهای ،Bashan, 2004 محرک رشد، محتوای نیتروژن بالاتری نسبت به گیاهان تلقیح نیافته دارند. طبق بیان دوببلایری و توسعهی ریشه و عملکرد دانه را در گندم بهاره و ذرت افزایش دادهاند.

برابر بررسی بسیاری از محققان، گونههای جنس آزوسپیریلوم به ویژه گونههای ،(Azospirillum lipoferum ) براسیلنس و لیپوفرم تأثیر زیادی را بر رشد برخی از غلات مانند گندم، ذرت و سورگوم دارند  2002 اظهار میدارد که باکتری Bashan, باشان  1999 آزوسپیریلوم قادر است تا از طریق ایجاد رابطه متقابل از نوع همیاری با گیاهان تیرهی گرامینه، نیتروژن مولکولی را تثبیت و در اختیار میزبان خود قرار دهد. علاوه بر آن، باکتری از طریق تولید هورمونهای رشد، توسعه سیستم ریشهای و بهبود جذب آب و مواد Bashan  معدنی موجب بهبود رشد گیاهان میشود

et al., 2004 این آزمایش با هدف تعیین تاثیر کود زیستی نیتراژین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و نقش مصرف نیتراژین در کاهش مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه انجام شد.

مواد و روش ها

به منظور مطالعه تاثیر کود زیستی نیتراژین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی در فصل 87 در ایستگاه کشاورزی دانشگاه آزاد – زراعی 86 اسلامی واحد تبریز واقع در کیلومتر 5 جاده باسمنج به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار با استفاده از رقم 704 ذرت اجرا شد. به صورت 120 و 150 کیلوگرم در هکتار ،90 ،60 ، صفر، 30 بوده و عامل دوم دو سطح کود زیستی نیتراژین (کاربرد و عدم کاربرد آن بود. میزان کود مورد نیاز بر اساس نتایج تجزیه خاک تعیین شد. قبل از کاشت، کود سوپر فسفات تریپل به مقدار 50 کیلوگرم به زمین داده شد و 50 % از کود اوره به هنگام کاشت و بقیه در مرحله 8 برگی ذرت استفاده شد. کود زیستی نیتراژین (ازتوباکترین مایع) مایع قابل پخش در آب بوده و حاوی باکتریهایی از جنسهای است. Azotobacter و Pseudomonas ، Azospirillum آن 108 (CFU) تعداد سلول زنده در هر میلیمتر است. نیتراژین حاوی مجموعهای از مؤثرترین باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن است که از خاکهای مزارع ایران جدا و خالصسازی شدهاند. نیتراژین مورد استفاده از سازمان نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی تامین شد. مقدار مصرف نیتراژین برای یک هکتار، یک لیتر در نظر گرفته شد. بذور بر روی پلاستیک تمیز ریخته شده و ظرف حاوی نیتراژین پس از تکان دادن، به تدریج روی بذر پاشیده شد. مخلوط بذر و نیتراژین به خوبی بهم زده شد، تا تمام بذرها به نیتراژین آغشته شوند. پس از خاتمهی تلقیح بذر، آن را در سایه پهن نموده تاخشک شوند. کشت بعد از خشک شدن بذر انجام گرفت. از نیتراژین به عنوان کود سرک یک بار از طریق جویهای آب استفاده شد.

هر بلوک دارای 12 کرت آزمایشی و در مجموع سه تکرار کل طرح آزمایشی 36 پلات بود. کاشت در 20 اردیبهشت ماه به صورت جوی پشتهای انجام گرفت. فاصله بین خطوط کاشت، 60 سانتیمتر و در هر کرت 5 ردیف کاشته شد. ابعاد هر پلات آزمایشی 4 متر مربع بود. تراکم کاشت 83000 بوته در ×3 هکتار در نظر گرفته شد. بذر در عمق 3 تا 4 سانتیمتری کاشته شد و در هر کپه دو تا سه بذر قرار گرفت. پس از رسیدن بوتهها به مرحله 4 برگی، عمل تنک انجام گرفت. در مرحله داشت، عملیات وجین با شامل تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بلال، وزن 300 دانه و عملکرد دانه بود.

تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از اندازهگیری صفات مورد نظر با استفاده از نرم افزار انجام شد و برای رسم شکلها از نرم افزار MSTATC استفاده گردید. میانگینها با استفاده از آزمون Excel دانکن در سطح احتمال 5 درصد مقایسه شدند.

نتایج و بحث

تعداد ردیف دانه در بلال

نتایج حاصل از تجزیه واریانس تعداد ردیف دانه در بلال نشان داد که اثر کود نیتروژنه و کود زیستی نیتراژین در سطح احتمال 1 درصد روی این صفت

معنیدار نیست جدول 1 نیز نتایج Zaied et al., زاید و همکاران  2007 مشابهی از تلقیح بذر ذرت با آزوسپیریلوم (که در آزمایش حاضر نیز جزیی از ترکیب کود زیستی نیتراژین بود) گزارش کردهاند.

تعداد دانه در ردیف بلال

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود نیتروژنه و کود زیستی نیتراژین بر تعداد دانه در ردیف بلال در سطح احتمال 1 درصد معنیدار است

جدول 1 مقایسه میانگینهای سطوح مختلف کود نیتروژنه نشان داد که بیشترین تعداد دانه در ردیف 120 و 150 ، بلال ( 45 دانه) به تیمار کاربرد 90 کیلوگرم کود اوره در هکتار اختصاص دارد. سطوح کودی صفر، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار در کلاس آماری پایینتری قرار داشتند و بین آنها اختلاف معنیداری مشاهده نشد.

تعداد دانه در ردیف بلال در سطح کودی 120 کیلوگرم اوره در هکتار نسبت به تیمار شاهد بدون مصرف کود حدود 20 درصد افزایش نشان داد (شکل 1

Sarig et . بر اساس گزارش ساریگ و همکاران کمبود نیتروژن موجب متوقف شدن رشد اندامهای هوایی به خصوص دانهها میشود و این امر بر روی اجزای تولید از جمله تعداد بلال، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف و اندازه دانه تاثیر منفی میگذارد. مقایسه میانگینهای تاثیر کود زیستی روی تعداد دانه در ردیف بلال نشان میدهد که بیشترین تعداد دانه در ردیف بلال در تیمار استفاده از نیتراژین 42 و کمترین آن در تیمار عدم استفاده از / و برابر 27 35 به دست آمد (جدول 2). به / نیتراژین و برابر 77 Kennedy and Tychan, عقیده کندی و تیچان

1992، افزایش تعداد دانه در ردیف بلال ذرت در همیاری با کودهای بیولوژیک نه تنها به دلیل تثبیت مقدار قابل توجهی از نیتروژن مولکولی اتمسفر است، بلکه به دلایل دیگری مانند تولید هورمونهای محرک رشد گیاه و کنترل کنندهی فعالیت قارچهای بیماریزا نیز نسبت داده میشود. این امر، در حالت کلی موجب رشد بهتر گیاه میشود.

تعداد دانه در بلال

نتایج تجزیه واریانس دادهها از معنیدار بودن اثر احتمال 1 درصد  بر تعداد دانه در بلال حکایت دارد جدول 1 مقایسه میانگین سطوح مختلف کود نیتروژنه نشان داد که بیشترین مقدار این صفت ( 591 دانه) به تیمار کاربرد 120 کیلوگرم در هکتار کود اوره با دارا N و 90 N30 ،N اختصاص دارد. سطوح تیماری 0/498 و 517 دانه در بلال در /3 ، بودن به ترتیب 519 کلاس آماری پایینتری قرار داشتند. سطح کودی 120 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد حدود 12 درصد در تعداد کل دانه در بلال افزایش مشاهده میشود شکل 2 بررسیهای موجود توسط شاران و السامی نشان دادند که در (Sharaan and El-Samie, 1999) تلقیح مضاعف بذر گندم با آزوسپیریلوم و ازتوباکتر وزن 100 دانه، تعداد دانه و وزن دانه در سنبله گندم افزایش معنیداری داشته است. افزایش عملکرد ذرت با افزایش کود اوره مصرفی را همان طوری که الخولی بر آن تاکید (El-Kholy et al., و همکاران ( 2005 دارند، میتوان به افزایش تعداد دانه در ردیف بلال نسبت داد.

وزن 100 دانه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس وزن 100 دانه نشان داد که اثر کود نیتروژنه و کود نیتراژین در  سطح احتمال 1 درصد معنیدار نیست جدول 1

عملکرد دانه ذرت

اثر اصلی کود نیتروژنه و اثر اصلی کود زیستی در سطح احتمال 1 درصد بر روی عملکرد دانه ذرت  معنیدار بود جدول 1 مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین 10 و 10 تن در هکتار به / عملکرد دانه ذرت حدود 7 ترتیب به تیمارهای 150 و 120 کیلوگرم در هکتار کود اوره اختصاص دارد. سایر سطوح تیماری در کلاس آماری پایینتری قرار داشتند، البته در بین آنها نیز اختلاف معنیدار مشاهده شد. مقدار افزایش تیمارهای حایز بیشترین عملکرد دانه کاربرد 150 و 120 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه نسبت به شاهد بدون مصرف کود اوره به ترتیب 29 و 23 درصد 7 تن در / محاسبه شد. کمترین عملکرد دانه برابر 6 هکتار را نیز تیمار شاهد (عدم مصرف کود اوره به  خود اختصاص داد شکل 3

Bashan et al., باشان و همکاران  2004 نشان دادهاند که کاربرد کودهای زیستی همراه با کاهش غلظتهای توصیه شده کودهای شیمیایی به اندازهی 50 درصد در مورد ارزن و ذرت، موجب افزایش عملکرد شده است. طبق جدول ( 2)، اثر کود زیستی نیتراژین در روی عملکرد دانه ذرت معنیدار 9/ بود. عملکرد دانه در تیمار کاربرد نیتراژین (برابر 5 تن در هکتار) نسبت به تیمار عدم کاربرد نیتراژین 8 تن در هکتار) افزایش معنیداری نشان داد. / (برابر 5 Kennedy and ) طبق بیان کندی و تیچان تلقیح با ازتوباکتر به عنوان یک کود ،Tychan, 1992 زیستی موجب افزایش رشد و عملکرد دانه غلات میشود.

با افزایش سطوح کود اوره، عملکرد دانه نیز افزایش یافت و همچنین، کاربرد نیتراژین در مقایسه با عدم کاربرد آن عملکرد دانه را بهبود بخشید. آفیفی بیان کردهاند که ،Afifi et al., و همکاران  1999

نتیجه گیری کلی

با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش، میتوان گفت که کاربرد کود زیستی نیتراژین به تنهایی قادر به تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه نمیباشد، ولی چنانچه توأم با کود شیمیایی اوره به کار رود، میتواند در افزایش عملکرد مؤثر واقع شود. بر اساس نتایج به دست آمده که نشان از عدم وجود اختلاف معنیدار بین سطوح 120 و 150 کیلوگرم در هکتار اوره از نظر عملکرد دانه ذرت داشت و حصول عملکرد مشابه در دو تیمار مصرف 120 کیلوگرم در هکتار اوره و کاربرد به تنهایی نیتراژین، میتوان بذر ذرت را با کود زیستی نیتراژین تلقیح نمود، بدیهی است که با توجه به نتایج حاصله این امرخواهد توانست نیاز گیاه به نیتروژن را در حد نیاز تامین کند.

منبع : جهاد کشاورزی

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .