0

اثرات تنش شوری آب، کود فسفاتی و آلودگی کادمیم بر شکل های مختلف کادمیم در خاک زیر کشت توتون را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

اثرات تنش شوری آب، کود فسفاتی و آلودگی کادمیم بر شکل های مختلف کادمیم در خاک زیر کشت توتون را شرح دهید .

ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺟﺬب ﺷﺪه در ﺑﺪن ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهی اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻔﺲ دود ﺗﻮﺗﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺷﺎﻣﯿﺪن آب و ﺧﻮردن ﻏﺬای آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری، ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ و آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎک ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ، دود ﺗﻮﺗﻮن و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﮐﻮد ،(NaCl ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 40 و 20 در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری )ﺻﻔﺮ، ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم 12 ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک( و آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎک )ﺻﻔﺮ و 1/5 ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ )ﺻﻔﺮ و ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﯽ6/84ﺳﻬﻢ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺧﺎک آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، در ﺑﺨﺶ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد 0/4ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺑﺨﺶ اﮐﺴﯿﺪ ﻫﺎی آﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ 40 و 20 ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ در ﺧﺎک آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، در ﺷﻮری ﺻﻔﺮ، %23/30 ،%23/20 درﺻﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ دود ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 29/80 %و 15/89،%1/47ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری در ﺧﺎکﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﻏﻠﻈﺖ 18و درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن 42 %و 22/15 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 40 و 20 ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل +ﺗﺒﺎدﻟﯽ در ﺷﻮری درﺻﺪ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد .ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ در ﺧﺎکﻫﺎی آﻟﻮده 5داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ در ﺳﻄﺢ درﺻﺪی ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ 12 %و 14/65 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ 40 و 20ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ و در ﺳﻄﻮح ﺷﻮری ﻣﺤﻠﻮل+ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری و ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ اﺛﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و دود ﺗﻮﺗﻮن داﺷﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ورود ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎکﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎکﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ )ﻣﮏ ﻻﮔﻠﯿﻦ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮد 45 .(ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در 1996 ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ 19 ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، .(در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ 2014 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد )روﺑﺮﺗﺲ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ 2008 ﯾﯿﻠﺪﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎران، رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ، ﻣﻮﻧﻮ آﻣﻮﻧﯿﻮم ﻓﺴﻔﺎت ،1734 و دی آﻣﻮﻧﯿﻮم ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد ﺑﻮد و 2266 و 2147 ،323 ﻣﻘﺪار ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل در آب اﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد .اﮐﺜﺮ ﺧﺎکﻫﺎی 252 و 362 ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﻏﻠﻈﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 2/5 ﺗﺎ 1/5دارﻧﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺧﺎک ﻣﯿﻠﯽ .(2003 ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻮﻻن و ﻫﻤﮑﺎران، ﻓﺮاﻫﻤﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻼﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﻠﺰات در ﻓﺎز ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎک ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﺎک ﻗﺒﻞ از ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ )ﯾﻮن آزاد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎدل (ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 1 ﮔﯿﺮی دﻧﺒﺎﻟﻪ ای ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﺎک را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد. ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ و ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺎدﻣﯿﻢ داﺷﺖ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن 69ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﺎدﻣﯿﻢ را .(ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ زﯾﺎدی از 1984 ﺟﺬب ﮐﻨﺪ )دﯾﻮﯾﺲ، ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﺳﺮب، آرﺳﻨﯿﮏ، ﻧﯿﮑﻞ، ﮐﺮوم، ﺳﻠﻨﯿﻢ و ﺟﯿﻮه در دود و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺗﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ، .(اﺷﺮف 2011 ؛ ﭘﺎﭘﺎس، 2009 )ﮐﺎروﺳﻮ و ﻫﻤﮑﺎران، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺗﻮن 20 ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎدﻣﯿﻢ در 2012 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر 2/78 ﺗﺎ 0/83 ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮد .از ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوی 1/81 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎدﻣﯿﻢ دود ﺳﯿﮕﺎر و ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺟﺬب ﺑﺮاﺑﺮ 10 ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در دود ﺳﯿﮕﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺶﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ رودهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻊ ﻏﺬا و ،2010 آﺷﺎﻣﯿﺪن آب آﻟﻮده ﺑﻮد )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، .(ﻣﻘﺪار ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺑﺪن 2000 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻮدﻣﺎراﻧﻮ .ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری در ﺑﺴﯿﺎری از 2012و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ ﺗﻮﺗﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻮری ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن، رﻓﺘﺎر ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺧﺎک و ﺟﺬب آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر، ﺳﺒﺐ 16 ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮ آب آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﺷﺪی ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﺑﺮگﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﯿﻠﯽ100 و50 .(ﺷﻮری 1393 )ﺻﺪراﻟﺰﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﻮﻻر ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﯿﺎه و ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن ﺷﺪ )ﺳﻮا و ﻫﻤﮑﺎران، .(ﺗﻨﺶ ﺷﻮری ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﮏ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ اﺑﺘﺪا 2006 ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺑﺮگﻫﺎی ﮔﯿﺎه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺑﺮگﻫﺎ و رﺷﺪ .(ﯾﻮن 2006 ﮐﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﺳﻮا و ﻫﻤﮑﺎران، ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻮری ﺧﺎک ﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻢ را ﺗﻮﺳﻂ ذرات ﺧﺎک ﮐﺎﻫﺶ داده و ﮐﺎدﻣﯿﻢ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﺮﯾﺪ – ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺑﺮای ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، در .(1999 ﻣﯽآورد )وﻟﭻ و ﻧﻮرول، ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ، ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری و آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﮐﺎدﻣﯿﻢ دود، ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺗﻮن، ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک و ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﮔﯿﺎه ﺑﻮد. ﻣﻮاد و روشﻫﺎ ﺧﺎک ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﺎﺷﺖ ﺳﺎﻧﺘﯽ 0- 30 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺧﺎک از ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮی از ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺤﺖ آﯾﺶ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 150 ﺑﺮدﺳﮑﻦ )ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی (ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ روش زﯾﮕﺰاﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮕﻦ ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط و از ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی 2 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از اﻟﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ 2 ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن از ﮐﺎﺷﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎک، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﻼط ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ذرات ﺧﺎک ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم (از ﻣﻨﺒﻊ 12 و0) ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ Cd(NO3)2.4H2O ﺧﺎک و زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن ﺧﺎک ﮐﺎﻣﻼً آﻟﻮده ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎه در 4 ﺧﺎک ﺑﻪ ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻓﻀﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در دﻣﺎی ﺣﺪود 25 درجه 70 ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮزﯾﻦ، ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ )ﻟﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران، .(ﮐﺸﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 2016 10 واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮدﺳﮑﻦ و در ﮔﻠﺪانﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ، ﮐﻮدﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺮم ﮐﻮد 2/28 ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک ﮔﻠﺪان و ﮐﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ (NH4)2SO4 ﻣﻘﺪار دو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک ﮔﻠﺪان از ﻣﻨﺒﻊ KNO3 ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﺎدﻣﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻠﺪانﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ .ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻤﯽ و ﻧﻤﮏ ﻧﯿﺘﺮات ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺣﺎوی ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻮد، ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮوژن آﻧﻬﺎ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮژﻧﯽ ﮐﺴﺮ و روزه ﺗﻮﺗﻮن 60 ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ 2 اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻌﺪاد )Nicotiana tabacum ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻠﺪان 347 (رﻗﻢ ﮐﻮﮐﺮ L. ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﮐﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺎﻫﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺷﻮری ﻣﺪ ﻧﻈﺮ )ﺻﻔﺮ، 75 ﮔﻠﺪان، ﮔﻠﺪانﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت N ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر از ﻧﻤﮏ 40 و 20 (آﺑﯿﺎری ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ aCl ﮔﯿﺎﻫﺎن از ﻣﺤﻞ ﻃﻮﻗﻪ ﻗﻄﻊ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ . آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮره در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺮار ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای اﺟﺮا ﺷﺪ .ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎدﻣﯿﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎک )ﺻﻔﺮ و ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک(، ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ 12 ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک ﮔﻠﺪان (و ﺷﻮری آب 1/5 )ﺻﻔﺮ و (ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ NaCl ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 40 و 20 آﺑﯿﺎری )ﺻﻔﺮ، آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﺪاﻧﯽ و در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 2× ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻢ 2× ﺳﻄﺢ ﺷﻮری 3) ﻋﺪد ﮔﻠﺪان 48 ﺗﮑﺮار (اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و 4× ﺳﻄﺢ ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﻧﺤﻮه ﭼﯿﺪﻣﺎن آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد ..ﻣﻘﺪار آب آﺑﯿﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز رﺷﺪی ﮔﯿﺎه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آب در ﺧﺎک ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﮔﭽﯽ واﻗﻊ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻮری داﺧﻞ ﮔﻠﺪانﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .زﯾﺮ ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوری زه آب ﺧﺮوﺟﯽ از ﮔﻠﺪانﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن . ﺑﻪ ﮔﻠﺪانﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ، ﻣﺠﺪد اﯾﻦ زه آب ﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک، ﮔﯿﺎه و ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ – ﻣﯿﻠﯽ 2 ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎک از اﻟﮏ ﻣﺘﺮی، ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک ﺑﻪ روش واﮐﻨﺶ ﺧﺎک در ﮔﻞ ،(1986 ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮی )ﺟﯽ و ﺑﺎدر، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،(1996 اﺷﺒﺎع ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪای )ﺗﻮﻣﺎس، (در ﻋﺼﺎره ﮔﻞ اﺷﺒﺎع ﺧﺎک ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ EC) ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ،(1996 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﻨﺞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )رودز، ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ روش ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﯿﺪﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎک ﺑﻪ روش اوﻟﺴﻦ ،(1982 )ﻧﻠﺴﻮن، (، ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ ﺑﻪ روش ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 1954) و ﻫﻤﮑﺎران )دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻦ، CHNS ﻫﯿﺪروژن، ﻧﯿﺘﺮوژن و ﮔﻮﮔﺮد را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺳﺎﺗﻮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ روش ،(2014و ﻫﻤﮑﺎران، ،(1996 ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺎﺗﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎت ﺳﺪﯾﻢ )ﺳﺎﻣﻨﺮ و ﻣﯿﻠﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره (، ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻏﻠﻈﺖ 1987 )ﻟﯿﻨﺪﺳﯽ و ﻧﻮرول، DTPA ﮔﯿﺮ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﻋﺼﺎرهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه Shimadzu AA ) ﺟﺬب اﺗﻤﯽ – (ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻮره 670 ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎت و ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﮐﻞ در ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﭘﺲ از ﮐﻮﺑﯿﺪن ﮐﻮد در ﻫﺎون ﻫﻀﻢ اﺳﯿﺪی اﻧﺠﺎم و در ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ، ﭼﯿﻨﯽ (و ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻞ )ﺑﻮﻟﺘﻦ 1998 ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﮐﻞ ) ﻫﻮ و ﻫﻤﮑﺎران، (اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ .اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ در 314 ﮐﺎرﺑﺮدی . اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ ، ﻋﺼﺎره ﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﻮد ﺑﻪ آب ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن، ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺗﺎ 65 آب ﻣﻘﻄﺮ، ﻫﻮا ﺧﺸﮏ و ﺳﭙﺲ در آون ﺑﺎ دﻣﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن ﺛﺎﺑﺖ، ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﻣﯿﻠﯽ 0/05 ﺑﻪ ذرات ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ، ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻫﻀﻢ اﺳﯿﺪی .(ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ 2017 ﻣﺘﺮ آﺳﯿﺎب ﺷﺪ )ﮔﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران، ﻋﺼﺎره ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﯿﺎه از روش ﻫﻀﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ و ﭘﺮﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮارت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﻟﯿﻮ و 1ﺑﻪ 3ﺣﺠﻤﯽ .(در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺼﺎرهﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 2015 ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﻘﺪار ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در دود ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﺗﻮن، ﭘﺲ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺗﻮن در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻢ دود ﺗﻮﺗﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎدﻣﯿﻢ در دود ﺗﻮﺗﻮن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﻗﺪام ﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در دود ﺗﻮﺗﻮن ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﯿﺎه از ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن .(2017 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﭘﯿﻨﺘﻮ و ﻫﻤﮑﺎران، ﺧﺎک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺶ )ﺟﺪول 17/5 ﯾﮏ (دارای ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻮم ﺷﻨﯽ، ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﻮد.ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ Ca(H ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ درﺻﺪ 44 ﺷﺎﻣﻞ 2PO4)2.H2O ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد 0/12 ﻓﺴﻔﺎت و ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﮐﻞ آن .( وﯾﮋﮔﯽ 2 )ﺟﺪول ﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻠﺪان ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و دود ﺗﻮﺗﻮن، ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ در ﺧﺎک، DTPA ﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻋﺼﺎرهﮔﯿﺮی  ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل+ﺗﺒﺎدﻟﯽ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﻣﻨﮕﻨﺰ، اﮐﺴﯿﺪ ﻫﺎی آﻫﻦ ﺧﺎک ﺑﻮد ، آﻟﯽ ، ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ .(1988 ) ﺳﯿﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران، دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار Excel آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 9/4 ﻧﺴﺨﻪ SAS رﺳﻢ ﺷﺪ .از آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮل+ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری در ﻫﺮ دو ﺧﺎک آﻟﻮده ﺷﺪه و ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮل+ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد .(در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری 5 )ﺟﺪول ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ،NaCl ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ 1600 آب آﺑﯿﺎری ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ درﺻﺪ از ﮐﺎدﻣﯿﻢ 53 داری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎک ﺑﺎ ﮐﻠﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎک ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری، .(از دﻻﯾﻞ 2005 ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﻋﺜﻤﺎن و ﻫﻤﮑﺎران اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ در ﻧﻘﺎط ﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻢ، اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﯾﻮﻧﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮی (در 1999) ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻫﻼل و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ NaCl ﻧﻤﮏ دار ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎک و ﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ درﺧﺖ ﺳﻮﺑﺎﺑﻞ . (ﺷﺪ Leucaena leucocephala) ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل+ﺗﺒﺎدﻟﯽ در ﺳﻄﻮح ﺷﻮری درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ 12 و 14/65 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 40 و20 ﻧﺸﺎن داد و در ﺧﺎکﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ اﯾﻦ درﺻﺪ آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ 5 ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ .(ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎدﻣﯿﻢ 5 ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺒﻮد )ﺟﺪول ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮل+ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﺧﺎک در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ، را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﺳﻮب ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺎک ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد (ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ 2009) .(ﺗﺎورﻧﭽﯿﺴﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎران 5 )ﺟﺪول روز از ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ 60 ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺎک، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در زه آب ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﺎک ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 306 ﻣﻌﻨﯽداری ﻧﺸﺎن داد )از ﻣﻘﺪار ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺗﯿﻤﺎر 12 در ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار (ﺑﯿﺎن 2017) ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ .(ﺳﺸﺎدری و ﻫﻤﮑﺎران داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﻫﺎی ﺣﺎوی ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در زه آب ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداری ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ 76/2ﺗﺎ 1/56 ﺗﺤﺮک ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﺎوی ﻓﺴﻔﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﮐﺮدن ﺳﺮب و روی در ﺧﺎک داﺷﺖ .ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﺷﻮری اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل+ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﺧﺎک داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل+ﺗﺒﺎدﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻮ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد .ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در اﺛﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری در ﺧﺎک آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺎک ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺼﺎرهﮔﯿﺮی دﻧﺒﺎﻟﻪای ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮل+ﺗﺒﺎدﻟﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪه ذرات ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد ﺣﺎوی ﻓﺴﻔﺎت و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ، ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ (2009 ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن داد )ﺗﺎورﻧﭽﯿﺴﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎران، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ ﺧﺎک ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ ﺧﺎکﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ 16/82 ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ .(ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ 5 ﺧﺎک ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﻮد )ﺟﺪول در ﺗﯿﻤﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮری و ، ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺮ 6/9 ﺑﺨﺶ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ ﺧﺎک ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ در ﻫﺮ دو ﺧﺎک آﻟﻮده و ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺒﻮد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮری ﺳﺒﺐ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺷﺪن ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در روی ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎدل ذرات ﺑﺎ آﻧﯿﻮن ﮐﻠﺮ ﺷﺪه و آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻓﺎز ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎک ﻣﯽآورد وﻟﯽ ﺷﻮری اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺎدﻣﯿﻢ رﺳﻮب ﺷﺪه در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از دﻻﯾﻞ آن ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮﯾﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎدل دارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﯿﻮن ﮐﻠﺮ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ .از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان داﺷﺖ، ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎدﻣﯿﻢ روی ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺷﻮر (ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ 1391) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻤﯿﺮزاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻠﻮل+ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎک ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ﺷﻮری ﺧﺎک ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪﮐﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺳﻄﻮح ﺷﻮری و آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎک، اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺒﻮد  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ (ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ 2004) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻧﻼ و ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﺤﺮک ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺧﺎکﻫﺎی آﻫﮑﯽ، رﺳﻮب ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺑﺨﺶ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ ﺧﺎک ﺑﻮد .ﺻﻔﺮی ﺳﯿﻨﺠﺎﻧﯽ و (ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎکﻫﺎی 2016) ﺟﻌﻔﺮی ﻣﻨﺼﻒ و pH ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺎده آﻟﯽ و رس ﮐﻢ و درﺻﺪ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎﻻ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﮐﻤﺘﺮ )ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه (ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ . ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ آﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری ﺧﺎک، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺑﺨﺶ آﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد و در ﺧﺎکﻫﺎی آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 20 ﺑﻪ 0 ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽدار در ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ آﻟﯽ ﺧﺎک ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .(ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﺷﺪ 5 )ﺟﺪول و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن در ﺧﺎک ﺷﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﻮری ﻧﺴﺒﺖ داد .رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮف رﯾﺸﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎک و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ آﻟﯽ ﺧﺎک ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎک، درﺻﺪ در ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ آﻟﯽ 5 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽداری در ﺳﻄﺢ (ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ 1386) ﺧﺎک ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .رﺟﺎﯾﯽ و ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎک، ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺷﮑﻞ آﻟﯽ ﺧﺎک اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽداری ﻧﺸﺎن داد . ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی آﻫﻦ ﺑﯽ ﺷﮑﻞ و اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺧﺎک ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری، در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺧﺎکﻫﺎی آﻟﻮده و ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری در ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ اﮐﺴﯿﺪ ﻫﺎی آﻫﻦ و اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی (ﻧﺸﺎن 1391) ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .ﺧﺎﻧﻤﯿﺮزاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﯿﻦ ﺷﻮری و ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺧﺎک و ﺟﻮد ﻧﺪارد . ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎک، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ- داری در ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ اﮐﺴﯿﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ و اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ (ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ 1386) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .رﺟﺎﯾﯽ و ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ 15 اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎک از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺧﺎک، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺑﺨﺶ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی آﻫﻦ و ﻫﻔﺘﻪ از ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن 16 اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﻣﻨﮕﻨﺰ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽداری ﻧﺸﺎن داد و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﻮد .در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی 337/5 و 130/7 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮرد اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی آﻫﻦ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ.
ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺎک ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎک، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺧﺎکﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎکﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻟﻮده، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽداری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و 20 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺷﻮری – ﻣﯿﻠﯽ 2/49 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر و ﺣﺎوی ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .(ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد 5 ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ در ﺧﺎک، در ﻫﺮ دو ﺧﺎک آﻟﻮده و ﻏﯿﺮ ، آﻟﻮده ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ .(واﺗﺮﻟﻮت و ﻫﻤﮑﺎران 5 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺒﻮد )ﺟﺪول (ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﺎوی ﻓﺴﻔﺎت 2017) ﺑﻪ ﺧﺎکﻫﺎی ،( )دی آﻣﻮﻧﯿﻮم ﻓﺴﻔﺎت و ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﻣﻘﺪار ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ ﺧﺎک اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎدل (1386) و ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮل، ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .رﺟﺎﯾﯽ و ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻮﻣﯽ ﺷﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻮﻣﯽ رﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻠﻮل +ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ ﺑﻮد و در اﮐﺜﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﯿﺶ . درﺻﺪ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ و آﻟﯽ رﺳﻮب ﻧﻤﻮد 80 از (ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎی 2004) رﻧﻼ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک، ﻏﻠﻈﺖ 10 ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. در (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ 1999) ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻼت ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎکﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎدل + ﺷﮑﻞ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ +ﺷﮑﻞ اﮐﺴﯿﺪی (اﻣﺎ ﻓﻠﺰاﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ و آﻫﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﯿﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﯽﺷﻮد . در ﺧﺎک DTPA ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺼﺎرهﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری از ﺻﻔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ،NaCl ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 40 و 20ﺑﻪ – ﻋﺼﺎرهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﺧﺎک DTPA ﮔﯿﺎه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎی آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده درﺻﺪ و در ﺧﺎکﻫﺎی 59/21 و 19/73 ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ )ﺷﻮری 55 و 33/75 ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺻﻔﺮ (اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽداری ﻧﺸﺎن داد .در ﺧﺎکﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری، اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺒﻮد  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮری ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺧﺎک و ﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪ )ﻣﮏ ﻻﮔﻠﯿﻦ و ؛ ﻋﺜﻤﺎن و 2004 ؛ وﮔﻠﺮ ﺑﯿﺘﻮن و ﻫﻤﮑﺎران، 1994ﻫﻤﮑﺎران، .(ﻣﺤﻘﻘﺎن در 2012 ؛ ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 2005ﻫﻤﮑﺎران، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻی ﯾﻮن ﮐﻠﺮ در ﺧﺎکﻫﺎی ﺷﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺎﯾﺪار CdCl و CdCl20 + ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﺤﺮک ﮐﺎدﻣﯿﻢ را در ﺧﺎک اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ 1واﺟﺬﺑﯽ .(ﺑﺎ 2007؛ ﻧﻮرول و ﻫﻤﮑﺎران، 2005 )ﻋﺜﻤﺎن و ﻫﻤﮑﺎران، ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻋﺼﺎره- ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺎ در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ DTPA اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﺧﺎکﻫﺎی آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺷﻮری 2/41 و 14/95 ،5 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 40 و 20ﺻﻔﺮ، ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری 20 درﺻﺪ ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﺢ و در ﺧﺎک آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد و در .(1 ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﺷﻮری، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺸﺪ )ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﺳﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎک ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت (در Zn) ﺗﺮﯾﭙﻞ ﻧﺴﺒﺖ داد .ﮐﺎﻧﯽﻫﺎی ﺣﺎوی ﻓﺴﻔﺮ و روی ﺧﺎک ﺳﺒﺐ رﺳﻮب ﮐﺎدﻣﯿﻢ و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد (ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ 2017) .(ﮔﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران 2000 )ﮐﯿﺨﺎم، ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﻫﺎ، ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ . در ﺧﺎک ﺷﺪ DTPA ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺼﺎرهﮔﯿﺮی ﺑﺎ درﺻﺪ آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﻋﺪد 5 در ﺳﻄﺢ . ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ 4 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 1 . Desorption
ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و دود ﺗﻮﺗﻮن ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺗﻮن و دود ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺷﻮری ﺻﻔﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر و در ﺧﺎکﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ- داری در ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﯿﻦ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد، .(ﺑﺮ ﻫﻤﮑﻨﺶ دو ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ 2 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﺷﮑﻞ و ﺷﻮری ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و دود ﺗﻮﺗﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺛﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻮری و ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد .در ﺧﺎکﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری در ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺗﻮن در ﺷﻮری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 20 ﻣﻌﻨﯽدار در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ و در ﺷﻮریﻫﺎی ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ﮐﻪ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ 40و ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ در ﺧﺎک ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﯿﺎه ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر در 40 ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻮد، در ﺷﻮری ﺧﺎک آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و دﻟﯿﻞ آن اﺛﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮری و ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻮد . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺗﯿﻤﺎر ﺧﺎک آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ 10/8 ﻣﯿﻠﯽ 40 ﮐﻪ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و در ﺷﻮری ﻣﻮﻻر آب آﺑﯿﺎری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ DTPA اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه و ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺗﻮن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در دود ﺗﻮﺗﻮن از ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﯿﺎه از ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺟﻮد در وزن ﺧﺸﮏ ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺷﻮری، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در دود ﺗﻮﺗﻮنﻫﺎی ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺎک آﻟﻮده، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺧﺎکﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻣﯿﻠﯽ 40 دود ﺗﻮﺗﻮن در ﺧﺎک آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ و در ﺷﻮری
35/7 ﻣﻮﻻر ﮐﻪ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﺧﺎکﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در دود ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 40 ﺗﻮﺗﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﻮری ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 30/23 و ﺣﺎوی ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺸﺎن داد ﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺷﻮری، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در دود ﺗﻮﺗﻮنﻫﺎی ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺎک آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽداری ﯾﺎﻓﺖ در ﺧﺎکﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در دود ﺗﻮﺗﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر و ﺣﺎوی 40 داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻘﻂ در ﺷﻮری ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﻮد .ﭘﯿﺎدی و (ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﻘﺎت ﮐﺎدﻣﯿﻢ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی 2015)ﻫﻤﮑﺎران آﻟﯽ- ﻓﻠﺰی در دود ﺗﻮﺗﻮن ﺳﯿﮕﺎر را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ، 568 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺳﺮب و آرﺳﻨﯿﮏ را در ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﯿﮕﺎر 3/5 و12/5 ،18/2 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ در دود ﺗﻮﺗﻮن در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺟﺬب ﺷﺪه در ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺗﻮن ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺎز ﮔﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻄﺮ ﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺸﺎق دود ﺗﻮﺗﻮن را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و دود ﺗﻮﺗﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﯽ در ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻮری آب آﺑﯿﺎری از اﺛﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻮری و آب آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ دود ﺗﻮﺗﻮن و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ، ﮐﺎﻫﺶ و DTPA ﻋﺼﺎرهﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺎک اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎدﻣﯿﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎک در ﺑﺨﺶ ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮل+ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﮐﻮد دﻫﯽ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ در ﺷﻮریﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آن را در دودﺗﻮﺗﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮری و ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ روﻧﺪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﮐﺎدﻣﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮل+ﺗﺒﺎدﻟﯽ وﮐﺎدﻣﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻋﺼﺎرهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺧﺎک داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮری، DTPA ﺑﺎ اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ، ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد.

منبع : نشریه پژوهش های خاک

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .