بازدید: 40ایران-اسلام
0

آنتروپی شانون چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

آنتروپی شانون چیست ؟

به منظور وزن دهی به شاخص ها از روش انتروپی شانون استفاده شده است و کلود شانون در مقاله خود در سال 1948 ، انتروپی شانون را معرفی کرد و پایه گذار نظریه اطلاعات شد. در ادامه مراحل انتروپی شانون توضیح داده شده است :

مرحله 1 ) تشکیل جدول های شاخص ها : ماتریس n*m که دارای mگزینه (31 استان ) و n شاخص اقتصاد دانش بنیان می باشد ، تشکیل می دهید.

مرحله 2) نرمال سازی جدول تصمیم گیری : برای نرمال سازی یا بی مقیاس کردن جدول از روش نرمال سازی ساده یعنی همان روش میانگین حسابی استفاده می شود .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .