تعداد کل کلمات : 39,261
تعداد کل عکس‌ها : 1,272
تصویرگر .طراح و کارگردان پرفورمنس آرت . شاعر و نویسنده
0 رای 0 جواب
بازدید: 9 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانبازار انحصاری چند جانبه تجارت جهانی تولید ملی حمایت از تولید کنندگان داخلی روابط بین الملل
0 رای 0 جواب
بازدید: 20 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانتجارت الکترونیک تجارت جهانی تولید ملی جهش در تولید روابط تجاری
0 رای 0 جواب
بازدید: 9 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانجهش در تولید حمایت از تولید ملی صنایع بهداشتی مانع زدایی در تولید
0 رای 0 جواب
بازدید: 7 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانبازاریابی اینترنتی جهش در تولید ساختار بازار ایران شرایط بازار مکانیزم بازار چیست
0 رای 0 جواب
بازدید: 13 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانجهش در تولید حمایت از تولید ملی
0 رای 0 جواب
بازدید: 11 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانتولید اثار هنری جهش در تولید سینما عرضه محصولات فرهنگی موسیقی
0 رای 0 جواب
بازدید: 8 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانتولید فیلم تولید محصولات فرهنگی جهش در تولید سینما عرضه محصولات فرهنگی
0 رای 0 جواب
بازدید: 14 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانتولید اثار هنری جهش در تولید حمایت از تولید ملی فروش اثار هنری
0 رای 0 جواب
بازدید: 19 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانتولید اثار هنری تولید پشتیبانی ها جهش تولید و همکاری کامل با تولید ایران جهش در تولید فروش اثار هنری
0 رای 0 جواب
بازدید: 10 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانتولید پشتیبانی ها تولید دارو جهش در تولید حمایت از تولید کنندگان داخلی سیستم های تولیدی در مدیریت تولید
0 رای 0 جواب
بازدید: 7 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانتولید فیلم سینما عوامل تولید فیلم مدیریت تولید
0 رای 0 جواب
بازدید: 14 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانصادرات ایران عوامل مدیریتی در فرصت تصمیم گیری مدیریت تولید مدیریت عالی
0 رای 0 جواب
بازدید: 6 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانبهبود عملکرد تولید تاثیر مدیریت تولید در صنعت صادرات ایران مرز های ایران
0 رای 0 جواب
بازدید: 8 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگاناشتغال زایی در انجمن تامین بهشت اشتغالزایی بهبود مشکلات اشتغال برای دانشجویان کمک به جهش تولید
0 رای 0 جواب
بازدید: 10 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانبهبود تولیدات ایرانی بهبود روند تولیدات جهش در تولید روابط تجاری صادرات ایران
0 رای 0 جواب
بازدید: 13 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانبهبود تولیدات داخلی بهبود تولیدات داخلی و خارجی بهبود روند تولیدات بهبود کیفیت دلیل بهبود کیفیت محصولات داخلی
0 رای 0 جواب
بازدید: 8 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانجهش در تولید روش های شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت در راستای جهش تولید صادرات ایران موانع تولید
0 رای 0 جواب
بازدید: 9 سوال پرسید تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی هدف بستن دست دلالا از چرخه اقتصاد کشور در راستای جهش تولید ، رونق تولید ، اشتغالزایی دیدمانی و میدانی ، اقتصاد مقاومتی .">تولید کنندگانبهبود محصولات جهانی شدن روابط صنعتی جهش در تولید صادرات ایران کمک به جهش تولید
0 رای 0 جواب
بازدید: 68 سوال پرسید عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) پاسخ به سوالات عمومی در زمینه تغذیه گیاهان

پرسش و پاسخ عمومی در خصوص عناصر مورد نیاز گیاهان در زیر این مقاله قابل نمایش عموم میباشد و طرح سوال به صورت رایگان است

تقریباً 20 عنصر مغذی و ریز مغذی از مواد مغذی ضروری برای تأمین کلیه نیازهای بیوشیمیایی گیاهان به حساب می آیند.

اهداف یادگیری

 • تشخیص عناصر مورد نیاز گیاهان به صورت تخصصی
 
عناصر مورد نیاز گیاهان کود پرسش و پاسخ
عناصر مورد نیاز گیاهان

امتیاز کلیدی مطالب

 • اگر گیاه نتواند چرخه حیات خود را بدون آن کامل کند ، اگر هیچ عنصر دیگری نتواند عملکرد مشابه را انجام دهد و مستقیماً در تغذیه نقش داشته باشد ، یک عنصر ضروری است.
 • یک ماده مغذی ضروری مورد نیاز گیاه در مقادیر زیاد ، عنصر درشت مغذی ماکرو نامیده می شود ، در حالی که ماده مغذی مورد نیاز در مقدار بسیار کم ، عنصر ریز مغذی میکرو نامیده می شود.
 • منابع کمبود یا ناکافی مواد مغذی بر رشد گیاه تأثیر منفی می گذارد ، که منجر به توقف رشد ، رشد کند ، کلروز یا مرگ سلول می شود.
 • حدود نیمی از مواد مغذی ضروری ریز مغذی هایی مانند بور ، کلر ، منگنز ، آهن ، روی ، مس ، مولیبدن ، نیکل ، سیلیسیم و سدیم است.
 

شرایط کلیدی برای تغذیه گیاهان

 • ریز مغذی : ماده معدنی ، ویتامین یا ماده دیگری که حتی در مقادیر بسیار کمی برای رشد یا متابولیسم ضروری است.
 • کلروز : زردی بافت گیاه به دلیل از دست دادن یا عدم وجود کلروفیل
 • درشت مغذی : هر یک از عناصر مورد نیاز مقدار زیادی از موجودات زنده است
 

مواد مغذی ضروری

گیاهان برای تأمین تمام نیازهای بیوشیمیایی خود فقط به نور ، آب و حدود 20 عنصر نیاز دارند. به این 20 عنصر عناصر مغذی ضروری گفته می شود . برای اینکه یک عنصر ضروری تلقی شود ، سه معیار لازم است:
 1. یک گیاه نمی تواند چرخه حیات خود را بدون عنصر کامل کند
 2. هیچ عنصر دیگری نمی تواند عملکرد عنصر را انجام دهد
 3. این عنصر مستقیماً در تغذیه گیاه نقش دارد
 

درشت مغذی ها ماکرو و ریز مغذی ها میکرو

عناصر اساسی را می توان به عناصر درشت مغذی ها ماکرو و ریز مغذی ها میکرو تقسیم کرد . مواد مغذی مورد نیاز گیاهان در مقادیر بیشتر را عناصر درشت مغذی می نامند. حدود نیمی از عناصر اساسی عناصر مغذی در نظر گرفته می شوند: کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم و گوگرد. اولین کربن (C) برای تشکیل کربوهیدرات ها ، پروتئین ها ، اسیدهای نوکلئیک و بسیاری از ترکیبات دیگر به کربن (C) نیاز است. بنابراین ، در همه ماکرومولکول ها وجود دارد. به طور متوسط ​​، وزن خشک (به استثنای آب) سلول 50 درصد کربن است ، و آن را به یک قسمت اصلی از مولکول های زیستی گیاه تبدیل می کند.
عناصر مورد نیاز گیاهان کود ماکرو و میکرو پرسش و پاسخ
کود میکرو و ماکرو
  : عناصر اساسی مورد نیاز گیاهان : برای اینکه یک عنصر به عنوان یک ماده اساسی در نظر گرفته شود ، گیاه نمی تواند چرخه حیات خود را بدون عنصر کامل کند ، هیچ عنصر دیگری نمی تواند عملکرد عنصر را انجام دهد و این عنصر مستقیماً در تغذیه گیاه نقش دارد.
 

عناصر فراوان در چرخه رشد گیاهان نقش نیتروژن

عنصر فراوان بعدی در سلولهای گیاه نیتروژن (N) است. بخشی از پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک است. ازت در سنتز برخی ویتامین ها نیز استفاده می شود. هیدروژن و اکسیژن عناصر درشت مغذی هستند که بخشی از بسیاری از ترکیبات آلی هستند و همچنین آب را تشکیل می دهند. اکسیژن برای تنفس سلولی لازم است.

نقش موثر اکسیژن در گیاهان

گیاهان از اکسیژن برای ذخیره انرژی به شکل ATP استفاده می کنند. فسفر (P) ، ماکرومولکول دیگر ، برای سنتز اسیدهای نوکلئیک و فسفولیپیدها لازم است. به عنوان بخشی از ATP ، فسفر امکان تبدیل انرژی غذایی را از طریق فسفوریلاسیون اکسیداتیو به انرژی شیمیایی فراهم می کند. انرژی نور در حین فتوسفریلاسیون در فتوسنتز به انرژی شیمیایی تبدیل می شود. و به انرژی شیمیایی تبدیل می شود تا هنگام تنفس استخراج شود.

نقش گوگرد در تغذیه گیاهان

گوگرد بخشی از آمینو اسیدهای خاص مانند سیستئین و متیونین است و در چندین کوآنزیم وجود دارد. گوگرد همچنین به عنوان بخشی از زنجیره انتقال الکترون که شیب های هیدروژن در تبدیل انرژی نور به ATP نقش اساسی دارند ، در فتوسنتز نقش دارد.

نقش پتاسیم در تغذیه گیاهان

پتاسیم (K) به دلیل نقش آن در تنظیم باز و بسته شدن روزنه مهم است. روزنه ها به عنوان روزنه هایی برای تبادل گاز به حفظ تعادل آب سالم کمک می کنند. پمپ یون پتاسیم از این فرآیند پشتیبانی می کند.

نقش منیزیم در بهبود عملکرد گیاه

منیزیم (منیزیم) و کلسیم (کلسیم) نیز از عناصر مغذی مهم هستند. نقش کلسیم دو برابر است: برای تنظیم انتقال مواد مغذی و پشتیبانی از بسیاری از عملکردهای آنزیم. منیزیم برای فرآیند فتوسنتز مهم است. این مواد معدنی همراه با ریز مغذی ها به تعادل یونی گیاه نیز کمک می کنند.

عناصر مورد نیاز ارگانیسم های خاک به شرح زیر است

ارگانیسم ها علاوه بر عناصر مغذی زیاد ، به عناصر مختلفی به مقدار کم نیاز دارند. این ریز مغذی ها یا عناصر کمیاب در مقادیر بسیار کمی وجود دارند. هفت ریز مغذی اصلی شامل بور ، کلر ، منگنز ، آهن ، روی ، مس و مولیبدن است.

عناصر ریز مغذی میکرو

معرفی عناصر ریز مغذی و نقش آنها در تغذیه گیاهان

نقش بور در تغذیه گیاهان

اعتقاد بر این است که بور (B) در انتقال کربوهیدرات در گیاهان نقش دارد. همچنین در تنظیم سوخت و ساز بدن کمک می کند. کمبود بور غالباً باعث بازگرداندن جوانه ها خواهد شد.

نقش کلر در تغذیه گیاهان

کلر (Cl) برای اسمز و تعادل یونی لازم است. همچنین در فتوسنتز نقش دارد.

نقش مس در بهبود عملکرد گیاهان

مس (مس) جز component برخی از آنزیم ها است. علائم کمبود مس شامل قهوه ای شدن نوک برگها و کلروز (زردی برگ ها) است.

نقش آهن در بهبود عملکرد گل و گیاه

آهن (Fe) برای سنتز کلروفیل ضروری است ، به همین دلیل کمبود آهن منجر به کلروز می شود.

نقش منگنز در بهبود عملکرد گیاهان

منگنز (Mn) برخی از آنزیم های مهم دخیل در تشکیل کلروفیل را فعال می کند. گیاهان کمبود منگنز در رگهای برگ های آن کلروز ایجاد می کنند. در دسترس بودن منگنز تا حدودی به pH خاک بستگی دارد.

نقش مولیبدن در تغذیه گیاهان جوان

مولیبدن (Mo) برای سلامت گیاه بسیار ضروری است ، زیرا گیاهان از آن برای کاهش نیترات به شکل های قابل استفاده استفاده می کنند. بعضی از گیاهان از آن برای تثبیت نیتروژن استفاده می کنند. بنابراین ممکن است لازم باشد قبل از کاشت حبوبات به برخی خاکها اضافه شود.

نقش روی در بهبود عملکرد و تغذیه گیاهان

روی (Zn) در تشکیل کلروفیل نقش دارد و بسیاری از آنزیم ها را نیز فعال می کند. علائم کمبود روی شامل کلروز و توقف رشد است. ممکن است لازم باشد قبل از کاشت حبوبات به برخی خاکها اضافه شود. روی (Zn) در تشکیل کلروفیل نقش دارد و بسیاری از آنزیم ها را نیز فعال می کند. علائم کمبود روی شامل کلروز و توقف رشد است. ممکن است لازم باشد قبل از کاشت حبوبات به برخی خاکها اضافه شود. روی (Zn) در تشکیل کلروفیل نقش دارد و بسیاری از آنزیم ها را نیز فعال می کند. علائم کمبود روی شامل کلروز و توقف رشد است.

کمبود عناصر غذایی در گیاهان چه مواردی را ایجاد خواهد کرد

کمبود هر یک از این مواد مغذی ، به ویژه عناصر مغذی درشت ، می تواند روی رشد گیاه تأثیر منفی بگذارد. بسته به ماده مغذی خاص ، کمبود آن می تواند باعث توقف رشد ، رشد کند یا کلروز شود. کمبود شدید ممکن است منجر به علائم مرگ سلول در برگها شود.
کمبود عناصر در گیاهان و تغذیه نا مناسب
کمبود عناصر در گیاهان

عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) هدف ما پاسخ به سوالات شما عزیزان در راستای تکمل علوم کشاورزی ایران

سازمان زنجیره تامین بهشت با ایجاد بستری در جهت پاسخگویی به سوالات راهکاری برای کمک به کشاورزان را نهادینه کرده است .

با بارگذاری سوال و جواب در فروش محصولات سهیم باشید و خود را بازنشسته کنید .

جهت مطالعه روند سهم دهی به شما عزیزان میتوانید وارد بستر تکمیل علم شوید .

بهترین تغذیه برای گیاهان چیست ؟

هدف ما پاسخ به سوالات شما میباشد و در این راستا بیش از هزاران سوال و جواب در اختیار شما قرار میدهیم .

سوالاتی که در خصوص عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) بارگذاری شده است به صورت دسته بندی در بخش های مختلف تقسیم شده است .

دسته بندی ها در تمامی زمینه های گیاهی به تفکیک میباشد .

تعدادی از دسته هایی که بارگذاری شده است و در آنها مطالبی تخصصی به صورت سوال و جواب ذخیره شده است به شرح زیر است .

دسته های تخصصی ایجاد شده در زمینه عناصر مورد نیاز گیاهان چیست ؟

کود مناسب گیاهان دارویی که به تفکیک تمامی گیاهان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب گیاهان زینتی فضای باز که به تفکیک تمامی گیاهان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب گیاهان زینتی آپارتمان که به تفکیک تمامی گیاهان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب درختان میوه که به تفکیک تمامی درختان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب سبزیجات که به تفکیک تمامی سبزیجات با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب کاکتوس ها که به تفکیک تمامی کاکتوس ها با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب نشاء که به تفکیک تمامی نشاء ها با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب غلات که به تفکیک تمامی غلات با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

هدف پاسخگویی و ساختار سازی سازمان چیست ؟

پاسخ به تمامی سوالات صنایع کشاورزی و زیر دسته اصلی عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) میتواند راهکاری برای بهبود تولیدات محصولات زراعی ، باغی و گلخانه ای باشد .

هدف این سازمان از ایجاد بستری در راستای تکمیل علوم در تمامی زمینه ها کمک به ایران و ایرانی میباشد و میکوشد تا بتاند راندمان پاسخگویی به سوالات شما عزیزان را فراهم آورد .

فراموش نکنید پلن های درآمدی سازمان در راستای عرضه محصولات به کشاورزان به صورت سهم بندی صورت گرفته است و اعضای فعال در زمینه پاسخ گویی به سوالات و نیز طراحان سوال های تخصصی میتوانند در فروش محصولات کشاورزی سهیم باشند .

محتوای بارگذاری شده از مقالات خارجی جمع آوری و ترجمه شده است - مطالعه و انتشار با ذکر منبع بلامانع است bio.libretexts.org

مرکز آموزش ویدئویی بستری برای آموزش های رایگان کشاورزی .

">عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود )
انواع کود شیمیایی بررسی لاینهای موتانت پنبه تغذیه گیاهان شوری آب کود پتاسیم
0 رای 0 جواب
بازدید: 53 سوال پرسید عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) پاسخ به سوالات عمومی در زمینه تغذیه گیاهان

پرسش و پاسخ عمومی در خصوص عناصر مورد نیاز گیاهان در زیر این مقاله قابل نمایش عموم میباشد و طرح سوال به صورت رایگان است

تقریباً 20 عنصر مغذی و ریز مغذی از مواد مغذی ضروری برای تأمین کلیه نیازهای بیوشیمیایی گیاهان به حساب می آیند.

اهداف یادگیری

 • تشخیص عناصر مورد نیاز گیاهان به صورت تخصصی
 
عناصر مورد نیاز گیاهان کود پرسش و پاسخ
عناصر مورد نیاز گیاهان

امتیاز کلیدی مطالب

 • اگر گیاه نتواند چرخه حیات خود را بدون آن کامل کند ، اگر هیچ عنصر دیگری نتواند عملکرد مشابه را انجام دهد و مستقیماً در تغذیه نقش داشته باشد ، یک عنصر ضروری است.
 • یک ماده مغذی ضروری مورد نیاز گیاه در مقادیر زیاد ، عنصر درشت مغذی ماکرو نامیده می شود ، در حالی که ماده مغذی مورد نیاز در مقدار بسیار کم ، عنصر ریز مغذی میکرو نامیده می شود.
 • منابع کمبود یا ناکافی مواد مغذی بر رشد گیاه تأثیر منفی می گذارد ، که منجر به توقف رشد ، رشد کند ، کلروز یا مرگ سلول می شود.
 • حدود نیمی از مواد مغذی ضروری ریز مغذی هایی مانند بور ، کلر ، منگنز ، آهن ، روی ، مس ، مولیبدن ، نیکل ، سیلیسیم و سدیم است.
 

شرایط کلیدی برای تغذیه گیاهان

 • ریز مغذی : ماده معدنی ، ویتامین یا ماده دیگری که حتی در مقادیر بسیار کمی برای رشد یا متابولیسم ضروری است.
 • کلروز : زردی بافت گیاه به دلیل از دست دادن یا عدم وجود کلروفیل
 • درشت مغذی : هر یک از عناصر مورد نیاز مقدار زیادی از موجودات زنده است
 

مواد مغذی ضروری

گیاهان برای تأمین تمام نیازهای بیوشیمیایی خود فقط به نور ، آب و حدود 20 عنصر نیاز دارند. به این 20 عنصر عناصر مغذی ضروری گفته می شود . برای اینکه یک عنصر ضروری تلقی شود ، سه معیار لازم است:
 1. یک گیاه نمی تواند چرخه حیات خود را بدون عنصر کامل کند
 2. هیچ عنصر دیگری نمی تواند عملکرد عنصر را انجام دهد
 3. این عنصر مستقیماً در تغذیه گیاه نقش دارد
 

درشت مغذی ها ماکرو و ریز مغذی ها میکرو

عناصر اساسی را می توان به عناصر درشت مغذی ها ماکرو و ریز مغذی ها میکرو تقسیم کرد . مواد مغذی مورد نیاز گیاهان در مقادیر بیشتر را عناصر درشت مغذی می نامند. حدود نیمی از عناصر اساسی عناصر مغذی در نظر گرفته می شوند: کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم و گوگرد. اولین کربن (C) برای تشکیل کربوهیدرات ها ، پروتئین ها ، اسیدهای نوکلئیک و بسیاری از ترکیبات دیگر به کربن (C) نیاز است. بنابراین ، در همه ماکرومولکول ها وجود دارد. به طور متوسط ​​، وزن خشک (به استثنای آب) سلول 50 درصد کربن است ، و آن را به یک قسمت اصلی از مولکول های زیستی گیاه تبدیل می کند.
عناصر مورد نیاز گیاهان کود ماکرو و میکرو پرسش و پاسخ
کود میکرو و ماکرو
  : عناصر اساسی مورد نیاز گیاهان : برای اینکه یک عنصر به عنوان یک ماده اساسی در نظر گرفته شود ، گیاه نمی تواند چرخه حیات خود را بدون عنصر کامل کند ، هیچ عنصر دیگری نمی تواند عملکرد عنصر را انجام دهد و این عنصر مستقیماً در تغذیه گیاه نقش دارد.
 

عناصر فراوان در چرخه رشد گیاهان نقش نیتروژن

عنصر فراوان بعدی در سلولهای گیاه نیتروژن (N) است. بخشی از پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک است. ازت در سنتز برخی ویتامین ها نیز استفاده می شود. هیدروژن و اکسیژن عناصر درشت مغذی هستند که بخشی از بسیاری از ترکیبات آلی هستند و همچنین آب را تشکیل می دهند. اکسیژن برای تنفس سلولی لازم است.

نقش موثر اکسیژن در گیاهان

گیاهان از اکسیژن برای ذخیره انرژی به شکل ATP استفاده می کنند. فسفر (P) ، ماکرومولکول دیگر ، برای سنتز اسیدهای نوکلئیک و فسفولیپیدها لازم است. به عنوان بخشی از ATP ، فسفر امکان تبدیل انرژی غذایی را از طریق فسفوریلاسیون اکسیداتیو به انرژی شیمیایی فراهم می کند. انرژی نور در حین فتوسفریلاسیون در فتوسنتز به انرژی شیمیایی تبدیل می شود. و به انرژی شیمیایی تبدیل می شود تا هنگام تنفس استخراج شود.

نقش گوگرد در تغذیه گیاهان

گوگرد بخشی از آمینو اسیدهای خاص مانند سیستئین و متیونین است و در چندین کوآنزیم وجود دارد. گوگرد همچنین به عنوان بخشی از زنجیره انتقال الکترون که شیب های هیدروژن در تبدیل انرژی نور به ATP نقش اساسی دارند ، در فتوسنتز نقش دارد.

نقش پتاسیم در تغذیه گیاهان

پتاسیم (K) به دلیل نقش آن در تنظیم باز و بسته شدن روزنه مهم است. روزنه ها به عنوان روزنه هایی برای تبادل گاز به حفظ تعادل آب سالم کمک می کنند. پمپ یون پتاسیم از این فرآیند پشتیبانی می کند.

نقش منیزیم در بهبود عملکرد گیاه

منیزیم (منیزیم) و کلسیم (کلسیم) نیز از عناصر مغذی مهم هستند. نقش کلسیم دو برابر است: برای تنظیم انتقال مواد مغذی و پشتیبانی از بسیاری از عملکردهای آنزیم. منیزیم برای فرآیند فتوسنتز مهم است. این مواد معدنی همراه با ریز مغذی ها به تعادل یونی گیاه نیز کمک می کنند.

عناصر مورد نیاز ارگانیسم های خاک به شرح زیر است

ارگانیسم ها علاوه بر عناصر مغذی زیاد ، به عناصر مختلفی به مقدار کم نیاز دارند. این ریز مغذی ها یا عناصر کمیاب در مقادیر بسیار کمی وجود دارند. هفت ریز مغذی اصلی شامل بور ، کلر ، منگنز ، آهن ، روی ، مس و مولیبدن است.

عناصر ریز مغذی میکرو

معرفی عناصر ریز مغذی و نقش آنها در تغذیه گیاهان

نقش بور در تغذیه گیاهان

اعتقاد بر این است که بور (B) در انتقال کربوهیدرات در گیاهان نقش دارد. همچنین در تنظیم سوخت و ساز بدن کمک می کند. کمبود بور غالباً باعث بازگرداندن جوانه ها خواهد شد.

نقش کلر در تغذیه گیاهان

کلر (Cl) برای اسمز و تعادل یونی لازم است. همچنین در فتوسنتز نقش دارد.

نقش مس در بهبود عملکرد گیاهان

مس (مس) جز component برخی از آنزیم ها است. علائم کمبود مس شامل قهوه ای شدن نوک برگها و کلروز (زردی برگ ها) است.

نقش آهن در بهبود عملکرد گل و گیاه

آهن (Fe) برای سنتز کلروفیل ضروری است ، به همین دلیل کمبود آهن منجر به کلروز می شود.

نقش منگنز در بهبود عملکرد گیاهان

منگنز (Mn) برخی از آنزیم های مهم دخیل در تشکیل کلروفیل را فعال می کند. گیاهان کمبود منگنز در رگهای برگ های آن کلروز ایجاد می کنند. در دسترس بودن منگنز تا حدودی به pH خاک بستگی دارد.

نقش مولیبدن در تغذیه گیاهان جوان

مولیبدن (Mo) برای سلامت گیاه بسیار ضروری است ، زیرا گیاهان از آن برای کاهش نیترات به شکل های قابل استفاده استفاده می کنند. بعضی از گیاهان از آن برای تثبیت نیتروژن استفاده می کنند. بنابراین ممکن است لازم باشد قبل از کاشت حبوبات به برخی خاکها اضافه شود.

نقش روی در بهبود عملکرد و تغذیه گیاهان

روی (Zn) در تشکیل کلروفیل نقش دارد و بسیاری از آنزیم ها را نیز فعال می کند. علائم کمبود روی شامل کلروز و توقف رشد است. ممکن است لازم باشد قبل از کاشت حبوبات به برخی خاکها اضافه شود. روی (Zn) در تشکیل کلروفیل نقش دارد و بسیاری از آنزیم ها را نیز فعال می کند. علائم کمبود روی شامل کلروز و توقف رشد است. ممکن است لازم باشد قبل از کاشت حبوبات به برخی خاکها اضافه شود. روی (Zn) در تشکیل کلروفیل نقش دارد و بسیاری از آنزیم ها را نیز فعال می کند. علائم کمبود روی شامل کلروز و توقف رشد است.

کمبود عناصر غذایی در گیاهان چه مواردی را ایجاد خواهد کرد

کمبود هر یک از این مواد مغذی ، به ویژه عناصر مغذی درشت ، می تواند روی رشد گیاه تأثیر منفی بگذارد. بسته به ماده مغذی خاص ، کمبود آن می تواند باعث توقف رشد ، رشد کند یا کلروز شود. کمبود شدید ممکن است منجر به علائم مرگ سلول در برگها شود.
کمبود عناصر در گیاهان و تغذیه نا مناسب
کمبود عناصر در گیاهان

عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) هدف ما پاسخ به سوالات شما عزیزان در راستای تکمل علوم کشاورزی ایران

سازمان زنجیره تامین بهشت با ایجاد بستری در جهت پاسخگویی به سوالات راهکاری برای کمک به کشاورزان را نهادینه کرده است .

با بارگذاری سوال و جواب در فروش محصولات سهیم باشید و خود را بازنشسته کنید .

جهت مطالعه روند سهم دهی به شما عزیزان میتوانید وارد بستر تکمیل علم شوید .

بهترین تغذیه برای گیاهان چیست ؟

هدف ما پاسخ به سوالات شما میباشد و در این راستا بیش از هزاران سوال و جواب در اختیار شما قرار میدهیم .

سوالاتی که در خصوص عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) بارگذاری شده است به صورت دسته بندی در بخش های مختلف تقسیم شده است .

دسته بندی ها در تمامی زمینه های گیاهی به تفکیک میباشد .

تعدادی از دسته هایی که بارگذاری شده است و در آنها مطالبی تخصصی به صورت سوال و جواب ذخیره شده است به شرح زیر است .

دسته های تخصصی ایجاد شده در زمینه عناصر مورد نیاز گیاهان چیست ؟

کود مناسب گیاهان دارویی که به تفکیک تمامی گیاهان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب گیاهان زینتی فضای باز که به تفکیک تمامی گیاهان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب گیاهان زینتی آپارتمان که به تفکیک تمامی گیاهان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب درختان میوه که به تفکیک تمامی درختان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب سبزیجات که به تفکیک تمامی سبزیجات با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب کاکتوس ها که به تفکیک تمامی کاکتوس ها با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب نشاء که به تفکیک تمامی نشاء ها با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب غلات که به تفکیک تمامی غلات با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

هدف پاسخگویی و ساختار سازی سازمان چیست ؟

پاسخ به تمامی سوالات صنایع کشاورزی و زیر دسته اصلی عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) میتواند راهکاری برای بهبود تولیدات محصولات زراعی ، باغی و گلخانه ای باشد .

هدف این سازمان از ایجاد بستری در راستای تکمیل علوم در تمامی زمینه ها کمک به ایران و ایرانی میباشد و میکوشد تا بتاند راندمان پاسخگویی به سوالات شما عزیزان را فراهم آورد .

فراموش نکنید پلن های درآمدی سازمان در راستای عرضه محصولات به کشاورزان به صورت سهم بندی صورت گرفته است و اعضای فعال در زمینه پاسخ گویی به سوالات و نیز طراحان سوال های تخصصی میتوانند در فروش محصولات کشاورزی سهیم باشند .

محتوای بارگذاری شده از مقالات خارجی جمع آوری و ترجمه شده است - مطالعه و انتشار با ذکر منبع بلامانع است bio.libretexts.org

مرکز آموزش ویدئویی بستری برای آموزش های رایگان کشاورزی .

">عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود )
عناصر کود مورد نیاز ذرت سینگل کراس کود دهی ذرت کود مناسب ذرت کود نیتروژن کودهای زیستی
0 رای 0 جواب
بازدید: 51 سوال پرسید عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) پاسخ به سوالات عمومی در زمینه تغذیه گیاهان

پرسش و پاسخ عمومی در خصوص عناصر مورد نیاز گیاهان در زیر این مقاله قابل نمایش عموم میباشد و طرح سوال به صورت رایگان است

تقریباً 20 عنصر مغذی و ریز مغذی از مواد مغذی ضروری برای تأمین کلیه نیازهای بیوشیمیایی گیاهان به حساب می آیند.

اهداف یادگیری

 • تشخیص عناصر مورد نیاز گیاهان به صورت تخصصی
 
عناصر مورد نیاز گیاهان کود پرسش و پاسخ
عناصر مورد نیاز گیاهان

امتیاز کلیدی مطالب

 • اگر گیاه نتواند چرخه حیات خود را بدون آن کامل کند ، اگر هیچ عنصر دیگری نتواند عملکرد مشابه را انجام دهد و مستقیماً در تغذیه نقش داشته باشد ، یک عنصر ضروری است.
 • یک ماده مغذی ضروری مورد نیاز گیاه در مقادیر زیاد ، عنصر درشت مغذی ماکرو نامیده می شود ، در حالی که ماده مغذی مورد نیاز در مقدار بسیار کم ، عنصر ریز مغذی میکرو نامیده می شود.
 • منابع کمبود یا ناکافی مواد مغذی بر رشد گیاه تأثیر منفی می گذارد ، که منجر به توقف رشد ، رشد کند ، کلروز یا مرگ سلول می شود.
 • حدود نیمی از مواد مغذی ضروری ریز مغذی هایی مانند بور ، کلر ، منگنز ، آهن ، روی ، مس ، مولیبدن ، نیکل ، سیلیسیم و سدیم است.
 

شرایط کلیدی برای تغذیه گیاهان

 • ریز مغذی : ماده معدنی ، ویتامین یا ماده دیگری که حتی در مقادیر بسیار کمی برای رشد یا متابولیسم ضروری است.
 • کلروز : زردی بافت گیاه به دلیل از دست دادن یا عدم وجود کلروفیل
 • درشت مغذی : هر یک از عناصر مورد نیاز مقدار زیادی از موجودات زنده است
 

مواد مغذی ضروری

گیاهان برای تأمین تمام نیازهای بیوشیمیایی خود فقط به نور ، آب و حدود 20 عنصر نیاز دارند. به این 20 عنصر عناصر مغذی ضروری گفته می شود . برای اینکه یک عنصر ضروری تلقی شود ، سه معیار لازم است:
 1. یک گیاه نمی تواند چرخه حیات خود را بدون عنصر کامل کند
 2. هیچ عنصر دیگری نمی تواند عملکرد عنصر را انجام دهد
 3. این عنصر مستقیماً در تغذیه گیاه نقش دارد
 

درشت مغذی ها ماکرو و ریز مغذی ها میکرو

عناصر اساسی را می توان به عناصر درشت مغذی ها ماکرو و ریز مغذی ها میکرو تقسیم کرد . مواد مغذی مورد نیاز گیاهان در مقادیر بیشتر را عناصر درشت مغذی می نامند. حدود نیمی از عناصر اساسی عناصر مغذی در نظر گرفته می شوند: کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم و گوگرد. اولین کربن (C) برای تشکیل کربوهیدرات ها ، پروتئین ها ، اسیدهای نوکلئیک و بسیاری از ترکیبات دیگر به کربن (C) نیاز است. بنابراین ، در همه ماکرومولکول ها وجود دارد. به طور متوسط ​​، وزن خشک (به استثنای آب) سلول 50 درصد کربن است ، و آن را به یک قسمت اصلی از مولکول های زیستی گیاه تبدیل می کند.
عناصر مورد نیاز گیاهان کود ماکرو و میکرو پرسش و پاسخ
کود میکرو و ماکرو
  : عناصر اساسی مورد نیاز گیاهان : برای اینکه یک عنصر به عنوان یک ماده اساسی در نظر گرفته شود ، گیاه نمی تواند چرخه حیات خود را بدون عنصر کامل کند ، هیچ عنصر دیگری نمی تواند عملکرد عنصر را انجام دهد و این عنصر مستقیماً در تغذیه گیاه نقش دارد.
 

عناصر فراوان در چرخه رشد گیاهان نقش نیتروژن

عنصر فراوان بعدی در سلولهای گیاه نیتروژن (N) است. بخشی از پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک است. ازت در سنتز برخی ویتامین ها نیز استفاده می شود. هیدروژن و اکسیژن عناصر درشت مغذی هستند که بخشی از بسیاری از ترکیبات آلی هستند و همچنین آب را تشکیل می دهند. اکسیژن برای تنفس سلولی لازم است.

نقش موثر اکسیژن در گیاهان

گیاهان از اکسیژن برای ذخیره انرژی به شکل ATP استفاده می کنند. فسفر (P) ، ماکرومولکول دیگر ، برای سنتز اسیدهای نوکلئیک و فسفولیپیدها لازم است. به عنوان بخشی از ATP ، فسفر امکان تبدیل انرژی غذایی را از طریق فسفوریلاسیون اکسیداتیو به انرژی شیمیایی فراهم می کند. انرژی نور در حین فتوسفریلاسیون در فتوسنتز به انرژی شیمیایی تبدیل می شود. و به انرژی شیمیایی تبدیل می شود تا هنگام تنفس استخراج شود.

نقش گوگرد در تغذیه گیاهان

گوگرد بخشی از آمینو اسیدهای خاص مانند سیستئین و متیونین است و در چندین کوآنزیم وجود دارد. گوگرد همچنین به عنوان بخشی از زنجیره انتقال الکترون که شیب های هیدروژن در تبدیل انرژی نور به ATP نقش اساسی دارند ، در فتوسنتز نقش دارد.

نقش پتاسیم در تغذیه گیاهان

پتاسیم (K) به دلیل نقش آن در تنظیم باز و بسته شدن روزنه مهم است. روزنه ها به عنوان روزنه هایی برای تبادل گاز به حفظ تعادل آب سالم کمک می کنند. پمپ یون پتاسیم از این فرآیند پشتیبانی می کند.

نقش منیزیم در بهبود عملکرد گیاه

منیزیم (منیزیم) و کلسیم (کلسیم) نیز از عناصر مغذی مهم هستند. نقش کلسیم دو برابر است: برای تنظیم انتقال مواد مغذی و پشتیبانی از بسیاری از عملکردهای آنزیم. منیزیم برای فرآیند فتوسنتز مهم است. این مواد معدنی همراه با ریز مغذی ها به تعادل یونی گیاه نیز کمک می کنند.

عناصر مورد نیاز ارگانیسم های خاک به شرح زیر است

ارگانیسم ها علاوه بر عناصر مغذی زیاد ، به عناصر مختلفی به مقدار کم نیاز دارند. این ریز مغذی ها یا عناصر کمیاب در مقادیر بسیار کمی وجود دارند. هفت ریز مغذی اصلی شامل بور ، کلر ، منگنز ، آهن ، روی ، مس و مولیبدن است.

عناصر ریز مغذی میکرو

معرفی عناصر ریز مغذی و نقش آنها در تغذیه گیاهان

نقش بور در تغذیه گیاهان

اعتقاد بر این است که بور (B) در انتقال کربوهیدرات در گیاهان نقش دارد. همچنین در تنظیم سوخت و ساز بدن کمک می کند. کمبود بور غالباً باعث بازگرداندن جوانه ها خواهد شد.

نقش کلر در تغذیه گیاهان

کلر (Cl) برای اسمز و تعادل یونی لازم است. همچنین در فتوسنتز نقش دارد.

نقش مس در بهبود عملکرد گیاهان

مس (مس) جز component برخی از آنزیم ها است. علائم کمبود مس شامل قهوه ای شدن نوک برگها و کلروز (زردی برگ ها) است.

نقش آهن در بهبود عملکرد گل و گیاه

آهن (Fe) برای سنتز کلروفیل ضروری است ، به همین دلیل کمبود آهن منجر به کلروز می شود.

نقش منگنز در بهبود عملکرد گیاهان

منگنز (Mn) برخی از آنزیم های مهم دخیل در تشکیل کلروفیل را فعال می کند. گیاهان کمبود منگنز در رگهای برگ های آن کلروز ایجاد می کنند. در دسترس بودن منگنز تا حدودی به pH خاک بستگی دارد.

نقش مولیبدن در تغذیه گیاهان جوان

مولیبدن (Mo) برای سلامت گیاه بسیار ضروری است ، زیرا گیاهان از آن برای کاهش نیترات به شکل های قابل استفاده استفاده می کنند. بعضی از گیاهان از آن برای تثبیت نیتروژن استفاده می کنند. بنابراین ممکن است لازم باشد قبل از کاشت حبوبات به برخی خاکها اضافه شود.

نقش روی در بهبود عملکرد و تغذیه گیاهان

روی (Zn) در تشکیل کلروفیل نقش دارد و بسیاری از آنزیم ها را نیز فعال می کند. علائم کمبود روی شامل کلروز و توقف رشد است. ممکن است لازم باشد قبل از کاشت حبوبات به برخی خاکها اضافه شود. روی (Zn) در تشکیل کلروفیل نقش دارد و بسیاری از آنزیم ها را نیز فعال می کند. علائم کمبود روی شامل کلروز و توقف رشد است. ممکن است لازم باشد قبل از کاشت حبوبات به برخی خاکها اضافه شود. روی (Zn) در تشکیل کلروفیل نقش دارد و بسیاری از آنزیم ها را نیز فعال می کند. علائم کمبود روی شامل کلروز و توقف رشد است.

کمبود عناصر غذایی در گیاهان چه مواردی را ایجاد خواهد کرد

کمبود هر یک از این مواد مغذی ، به ویژه عناصر مغذی درشت ، می تواند روی رشد گیاه تأثیر منفی بگذارد. بسته به ماده مغذی خاص ، کمبود آن می تواند باعث توقف رشد ، رشد کند یا کلروز شود. کمبود شدید ممکن است منجر به علائم مرگ سلول در برگها شود.
کمبود عناصر در گیاهان و تغذیه نا مناسب
کمبود عناصر در گیاهان

عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) هدف ما پاسخ به سوالات شما عزیزان در راستای تکمل علوم کشاورزی ایران

سازمان زنجیره تامین بهشت با ایجاد بستری در جهت پاسخگویی به سوالات راهکاری برای کمک به کشاورزان را نهادینه کرده است .

با بارگذاری سوال و جواب در فروش محصولات سهیم باشید و خود را بازنشسته کنید .

جهت مطالعه روند سهم دهی به شما عزیزان میتوانید وارد بستر تکمیل علم شوید .

بهترین تغذیه برای گیاهان چیست ؟

هدف ما پاسخ به سوالات شما میباشد و در این راستا بیش از هزاران سوال و جواب در اختیار شما قرار میدهیم .

سوالاتی که در خصوص عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) بارگذاری شده است به صورت دسته بندی در بخش های مختلف تقسیم شده است .

دسته بندی ها در تمامی زمینه های گیاهی به تفکیک میباشد .

تعدادی از دسته هایی که بارگذاری شده است و در آنها مطالبی تخصصی به صورت سوال و جواب ذخیره شده است به شرح زیر است .

دسته های تخصصی ایجاد شده در زمینه عناصر مورد نیاز گیاهان چیست ؟

کود مناسب گیاهان دارویی که به تفکیک تمامی گیاهان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب گیاهان زینتی فضای باز که به تفکیک تمامی گیاهان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب گیاهان زینتی آپارتمان که به تفکیک تمامی گیاهان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب درختان میوه که به تفکیک تمامی درختان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب سبزیجات که به تفکیک تمامی سبزیجات با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب کاکتوس ها که به تفکیک تمامی کاکتوس ها با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب نشاء که به تفکیک تمامی نشاء ها با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب غلات که به تفکیک تمامی غلات با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

هدف پاسخگویی و ساختار سازی سازمان چیست ؟

پاسخ به تمامی سوالات صنایع کشاورزی و زیر دسته اصلی عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) میتواند راهکاری برای بهبود تولیدات محصولات زراعی ، باغی و گلخانه ای باشد .

هدف این سازمان از ایجاد بستری در راستای تکمیل علوم در تمامی زمینه ها کمک به ایران و ایرانی میباشد و میکوشد تا بتاند راندمان پاسخگویی به سوالات شما عزیزان را فراهم آورد .

فراموش نکنید پلن های درآمدی سازمان در راستای عرضه محصولات به کشاورزان به صورت سهم بندی صورت گرفته است و اعضای فعال در زمینه پاسخ گویی به سوالات و نیز طراحان سوال های تخصصی میتوانند در فروش محصولات کشاورزی سهیم باشند .

محتوای بارگذاری شده از مقالات خارجی جمع آوری و ترجمه شده است - مطالعه و انتشار با ذکر منبع بلامانع است bio.libretexts.org

مرکز آموزش ویدئویی بستری برای آموزش های رایگان کشاورزی .

">عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود )
انواع کود شیمیایی تغذیه گیاهان فروش کود اوره کود اوره کود نیتروژن
0 رای 0 جواب
بازدید: 58 سوال پرسید عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) پاسخ به سوالات عمومی در زمینه تغذیه گیاهان

پرسش و پاسخ عمومی در خصوص عناصر مورد نیاز گیاهان در زیر این مقاله قابل نمایش عموم میباشد و طرح سوال به صورت رایگان است

تقریباً 20 عنصر مغذی و ریز مغذی از مواد مغذی ضروری برای تأمین کلیه نیازهای بیوشیمیایی گیاهان به حساب می آیند.

اهداف یادگیری

 • تشخیص عناصر مورد نیاز گیاهان به صورت تخصصی
 
عناصر مورد نیاز گیاهان کود پرسش و پاسخ
عناصر مورد نیاز گیاهان

امتیاز کلیدی مطالب

 • اگر گیاه نتواند چرخه حیات خود را بدون آن کامل کند ، اگر هیچ عنصر دیگری نتواند عملکرد مشابه را انجام دهد و مستقیماً در تغذیه نقش داشته باشد ، یک عنصر ضروری است.
 • یک ماده مغذی ضروری مورد نیاز گیاه در مقادیر زیاد ، عنصر درشت مغذی ماکرو نامیده می شود ، در حالی که ماده مغذی مورد نیاز در مقدار بسیار کم ، عنصر ریز مغذی میکرو نامیده می شود.
 • منابع کمبود یا ناکافی مواد مغذی بر رشد گیاه تأثیر منفی می گذارد ، که منجر به توقف رشد ، رشد کند ، کلروز یا مرگ سلول می شود.
 • حدود نیمی از مواد مغذی ضروری ریز مغذی هایی مانند بور ، کلر ، منگنز ، آهن ، روی ، مس ، مولیبدن ، نیکل ، سیلیسیم و سدیم است.
 

شرایط کلیدی برای تغذیه گیاهان

 • ریز مغذی : ماده معدنی ، ویتامین یا ماده دیگری که حتی در مقادیر بسیار کمی برای رشد یا متابولیسم ضروری است.
 • کلروز : زردی بافت گیاه به دلیل از دست دادن یا عدم وجود کلروفیل
 • درشت مغذی : هر یک از عناصر مورد نیاز مقدار زیادی از موجودات زنده است
 

مواد مغذی ضروری

گیاهان برای تأمین تمام نیازهای بیوشیمیایی خود فقط به نور ، آب و حدود 20 عنصر نیاز دارند. به این 20 عنصر عناصر مغذی ضروری گفته می شود . برای اینکه یک عنصر ضروری تلقی شود ، سه معیار لازم است:
 1. یک گیاه نمی تواند چرخه حیات خود را بدون عنصر کامل کند
 2. هیچ عنصر دیگری نمی تواند عملکرد عنصر را انجام دهد
 3. این عنصر مستقیماً در تغذیه گیاه نقش دارد
 

درشت مغذی ها ماکرو و ریز مغذی ها میکرو

عناصر اساسی را می توان به عناصر درشت مغذی ها ماکرو و ریز مغذی ها میکرو تقسیم کرد . مواد مغذی مورد نیاز گیاهان در مقادیر بیشتر را عناصر درشت مغذی می نامند. حدود نیمی از عناصر اساسی عناصر مغذی در نظر گرفته می شوند: کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم و گوگرد. اولین کربن (C) برای تشکیل کربوهیدرات ها ، پروتئین ها ، اسیدهای نوکلئیک و بسیاری از ترکیبات دیگر به کربن (C) نیاز است. بنابراین ، در همه ماکرومولکول ها وجود دارد. به طور متوسط ​​، وزن خشک (به استثنای آب) سلول 50 درصد کربن است ، و آن را به یک قسمت اصلی از مولکول های زیستی گیاه تبدیل می کند.
عناصر مورد نیاز گیاهان کود ماکرو و میکرو پرسش و پاسخ
کود میکرو و ماکرو
  : عناصر اساسی مورد نیاز گیاهان : برای اینکه یک عنصر به عنوان یک ماده اساسی در نظر گرفته شود ، گیاه نمی تواند چرخه حیات خود را بدون عنصر کامل کند ، هیچ عنصر دیگری نمی تواند عملکرد عنصر را انجام دهد و این عنصر مستقیماً در تغذیه گیاه نقش دارد.
 

عناصر فراوان در چرخه رشد گیاهان نقش نیتروژن

عنصر فراوان بعدی در سلولهای گیاه نیتروژن (N) است. بخشی از پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک است. ازت در سنتز برخی ویتامین ها نیز استفاده می شود. هیدروژن و اکسیژن عناصر درشت مغذی هستند که بخشی از بسیاری از ترکیبات آلی هستند و همچنین آب را تشکیل می دهند. اکسیژن برای تنفس سلولی لازم است.

نقش موثر اکسیژن در گیاهان

گیاهان از اکسیژن برای ذخیره انرژی به شکل ATP استفاده می کنند. فسفر (P) ، ماکرومولکول دیگر ، برای سنتز اسیدهای نوکلئیک و فسفولیپیدها لازم است. به عنوان بخشی از ATP ، فسفر امکان تبدیل انرژی غذایی را از طریق فسفوریلاسیون اکسیداتیو به انرژی شیمیایی فراهم می کند. انرژی نور در حین فتوسفریلاسیون در فتوسنتز به انرژی شیمیایی تبدیل می شود. و به انرژی شیمیایی تبدیل می شود تا هنگام تنفس استخراج شود.

نقش گوگرد در تغذیه گیاهان

گوگرد بخشی از آمینو اسیدهای خاص مانند سیستئین و متیونین است و در چندین کوآنزیم وجود دارد. گوگرد همچنین به عنوان بخشی از زنجیره انتقال الکترون که شیب های هیدروژن در تبدیل انرژی نور به ATP نقش اساسی دارند ، در فتوسنتز نقش دارد.

نقش پتاسیم در تغذیه گیاهان

پتاسیم (K) به دلیل نقش آن در تنظیم باز و بسته شدن روزنه مهم است. روزنه ها به عنوان روزنه هایی برای تبادل گاز به حفظ تعادل آب سالم کمک می کنند. پمپ یون پتاسیم از این فرآیند پشتیبانی می کند.

نقش منیزیم در بهبود عملکرد گیاه

منیزیم (منیزیم) و کلسیم (کلسیم) نیز از عناصر مغذی مهم هستند. نقش کلسیم دو برابر است: برای تنظیم انتقال مواد مغذی و پشتیبانی از بسیاری از عملکردهای آنزیم. منیزیم برای فرآیند فتوسنتز مهم است. این مواد معدنی همراه با ریز مغذی ها به تعادل یونی گیاه نیز کمک می کنند.

عناصر مورد نیاز ارگانیسم های خاک به شرح زیر است

ارگانیسم ها علاوه بر عناصر مغذی زیاد ، به عناصر مختلفی به مقدار کم نیاز دارند. این ریز مغذی ها یا عناصر کمیاب در مقادیر بسیار کمی وجود دارند. هفت ریز مغذی اصلی شامل بور ، کلر ، منگنز ، آهن ، روی ، مس و مولیبدن است.

عناصر ریز مغذی میکرو

معرفی عناصر ریز مغذی و نقش آنها در تغذیه گیاهان

نقش بور در تغذیه گیاهان

اعتقاد بر این است که بور (B) در انتقال کربوهیدرات در گیاهان نقش دارد. همچنین در تنظیم سوخت و ساز بدن کمک می کند. کمبود بور غالباً باعث بازگرداندن جوانه ها خواهد شد.

نقش کلر در تغذیه گیاهان

کلر (Cl) برای اسمز و تعادل یونی لازم است. همچنین در فتوسنتز نقش دارد.

نقش مس در بهبود عملکرد گیاهان

مس (مس) جز component برخی از آنزیم ها است. علائم کمبود مس شامل قهوه ای شدن نوک برگها و کلروز (زردی برگ ها) است.

نقش آهن در بهبود عملکرد گل و گیاه

آهن (Fe) برای سنتز کلروفیل ضروری است ، به همین دلیل کمبود آهن منجر به کلروز می شود.

نقش منگنز در بهبود عملکرد گیاهان

منگنز (Mn) برخی از آنزیم های مهم دخیل در تشکیل کلروفیل را فعال می کند. گیاهان کمبود منگنز در رگهای برگ های آن کلروز ایجاد می کنند. در دسترس بودن منگنز تا حدودی به pH خاک بستگی دارد.

نقش مولیبدن در تغذیه گیاهان جوان

مولیبدن (Mo) برای سلامت گیاه بسیار ضروری است ، زیرا گیاهان از آن برای کاهش نیترات به شکل های قابل استفاده استفاده می کنند. بعضی از گیاهان از آن برای تثبیت نیتروژن استفاده می کنند. بنابراین ممکن است لازم باشد قبل از کاشت حبوبات به برخی خاکها اضافه شود.

نقش روی در بهبود عملکرد و تغذیه گیاهان

روی (Zn) در تشکیل کلروفیل نقش دارد و بسیاری از آنزیم ها را نیز فعال می کند. علائم کمبود روی شامل کلروز و توقف رشد است. ممکن است لازم باشد قبل از کاشت حبوبات به برخی خاکها اضافه شود. روی (Zn) در تشکیل کلروفیل نقش دارد و بسیاری از آنزیم ها را نیز فعال می کند. علائم کمبود روی شامل کلروز و توقف رشد است. ممکن است لازم باشد قبل از کاشت حبوبات به برخی خاکها اضافه شود. روی (Zn) در تشکیل کلروفیل نقش دارد و بسیاری از آنزیم ها را نیز فعال می کند. علائم کمبود روی شامل کلروز و توقف رشد است.

کمبود عناصر غذایی در گیاهان چه مواردی را ایجاد خواهد کرد

کمبود هر یک از این مواد مغذی ، به ویژه عناصر مغذی درشت ، می تواند روی رشد گیاه تأثیر منفی بگذارد. بسته به ماده مغذی خاص ، کمبود آن می تواند باعث توقف رشد ، رشد کند یا کلروز شود. کمبود شدید ممکن است منجر به علائم مرگ سلول در برگها شود.
کمبود عناصر در گیاهان و تغذیه نا مناسب
کمبود عناصر در گیاهان

عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) هدف ما پاسخ به سوالات شما عزیزان در راستای تکمل علوم کشاورزی ایران

سازمان زنجیره تامین بهشت با ایجاد بستری در جهت پاسخگویی به سوالات راهکاری برای کمک به کشاورزان را نهادینه کرده است .

با بارگذاری سوال و جواب در فروش محصولات سهیم باشید و خود را بازنشسته کنید .

جهت مطالعه روند سهم دهی به شما عزیزان میتوانید وارد بستر تکمیل علم شوید .

بهترین تغذیه برای گیاهان چیست ؟

هدف ما پاسخ به سوالات شما میباشد و در این راستا بیش از هزاران سوال و جواب در اختیار شما قرار میدهیم .

سوالاتی که در خصوص عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) بارگذاری شده است به صورت دسته بندی در بخش های مختلف تقسیم شده است .

دسته بندی ها در تمامی زمینه های گیاهی به تفکیک میباشد .

تعدادی از دسته هایی که بارگذاری شده است و در آنها مطالبی تخصصی به صورت سوال و جواب ذخیره شده است به شرح زیر است .

دسته های تخصصی ایجاد شده در زمینه عناصر مورد نیاز گیاهان چیست ؟

کود مناسب گیاهان دارویی که به تفکیک تمامی گیاهان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب گیاهان زینتی فضای باز که به تفکیک تمامی گیاهان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب گیاهان زینتی آپارتمان که به تفکیک تمامی گیاهان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب درختان میوه که به تفکیک تمامی درختان با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب سبزیجات که به تفکیک تمامی سبزیجات با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب کاکتوس ها که به تفکیک تمامی کاکتوس ها با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب نشاء که به تفکیک تمامی نشاء ها با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

کود مناسب غلات که به تفکیک تمامی غلات با مشخصات و نیاز های عناصر گیاهی بارگذاری محتوا گردیده است .

هدف پاسخگویی و ساختار سازی سازمان چیست ؟

پاسخ به تمامی سوالات صنایع کشاورزی و زیر دسته اصلی عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود ) میتواند راهکاری برای بهبود تولیدات محصولات زراعی ، باغی و گلخانه ای باشد .

هدف این سازمان از ایجاد بستری در راستای تکمیل علوم در تمامی زمینه ها کمک به ایران و ایرانی میباشد و میکوشد تا بتاند راندمان پاسخگویی به سوالات شما عزیزان را فراهم آورد .

فراموش نکنید پلن های درآمدی سازمان در راستای عرضه محصولات به کشاورزان به صورت سهم بندی صورت گرفته است و اعضای فعال در زمینه پاسخ گویی به سوالات و نیز طراحان سوال های تخصصی میتوانند در فروش محصولات کشاورزی سهیم باشند .

محتوای بارگذاری شده از مقالات خارجی جمع آوری و ترجمه شده است - مطالعه و انتشار با ذکر منبع بلامانع است bio.libretexts.org

مرکز آموزش ویدئویی بستری برای آموزش های رایگان کشاورزی .

">عناصر مورد نیاز گیاهان ( کود )
انواع کود شیمیایی تغذیه گیاهان روش کشت لوبیا عناصر کود شیمیایی کود سولفات پتاسیم

اخبار برای کاربران

سازمان زنجیره تامین بهشت برای خدمت به جامعه ایرانی از ثانیه ای دریغ نخواهد کرد

از آنجایی که علم انتها ندارد به دنبال علوم نیاز روز جامعه ایرانی هستیم

تنها راه کمک به جامعه ایرانی پاسخ به سوالات روز است

در این راستا آینده ای خاص را برای کسانی که در راه کمک به جامعه ایرانی فعالیت میکنند را در نظر داریم که در حال حاضر بیش از 20 پلن درآمد زایی ثبت و اجرایی گردیده است

وطن پرست واقعی باشید

برای کمک به ایران و ایران هر کاربر میتواند به صورت مستقیم خدمت رسانی کند

با پاسخ به سوالات ایرانیان میتوانید هر روز قدمی مثمر ثمر برای ایران بزرگ بردارید

حتی پرسیدن سوالات نیز میتواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آینده ایران کمک کند

طرح سوال پاسخ به سوالات
کاربران ایران در تمامی زمینه های علمی پژوهشی تحقیقاتی ز.ت.ب

امام علی ( ع )

کسی که بر روی علم خود مثل مار چنبره بزند از ما نیست

سوالات متداول عام جامعه در خصوص صفحه کاربران

صفحه کاربر دارای چه مشخصه هایی است ؟

دارای مشخصه های زیادی است از قبیل : نمایش سوالات نوشته شده ، نمایش پاسخ های داده شده ، نمایش زمان طح سوال و پاسخ به صورت تاریخ ، امتیازات دریافتی کاربر ، نظرات داده شده در خصوص سوال ، نظرات داده شده در خصوص پاسخ و …

کاربر فعال در انجمن پرسش و پاسخ درآمد دریافت میکند ؟

بیش از 20 پلن درآمدی برای کاربران فعال در انجمن پرسش و پاسخ درنظر گرفته شده است که با دریافت امتیاز به تک تک آنها دست میابند .

کاربران میتوانند عکس خود را در صفحه کاربری به نمایش بگذارند ؟

بله چنین امکانی به صورت گراواتار اجرایی شده است که میتوانند عکس پرسنلی خود را به دید عموم بگذارند .

چه کسانی میتوانند رزومه معتبر بدست آورند ؟

کاربرانی که با پاسخ دهی به سوالات اعضاء و عموم جامعه توانسته اند امتیاز بدست آورند میتوانند رزومه معتبری برای خود ایجاد کنند و از فوائد آن بهره مند شوند .

امتیازات در انجمن چه فایده ای دارد ؟

امتیازات میتواند برای هر کاربر آینده ای را رقم بزند که در آن درآمد یکی از بخش ها میباشد .

آیا پاسخ به پرسش ها و نیز سوال پرسیدن محدودیت دارد ؟

خیر محدودیت ندارد شما میتوانید هرچند که دوست دارید سوال با مفهوم بپرسید و نیز هر چند که میتوانید پاسخ درست و یا نظریه ارائه دهید .

برای کمک به ایران و ایرانی شروع کنید .

انجمن پرسش و پاسخ بستری زیر نظر سازمان زنجیره تامین بهشت در راستای بهبود مشکلات کشور در تمامی زمینه های علمی پژوهشی ، تحقیقاتی ، کارآفرینی ، توسعه ، اقتصاد و …

مرکز آموزش های ویدئویی رایگان

برای ورود به مرکز آموزش های ویدئویی رایگان کلیک کنید .