درآمد قسمتی از خرج انسان است ، رفاه را خودمان میسازیم | هدف : به بزرگي جهان هستي | توانايي اجرا ١٠٠٪؜ | نياز يكم اجرايي : همدلي عموم جوامع